Najnovije vesti

STRA­VI­ČAN ZLO­ČIN ZA­PRE­PA­STIO INĐIJU: Za­klao komšiju zbog po­la me­tra placa
Foto: Privatna Arhiva

NE­Z­A­P­A­M­Ć­E­NO

STRA­VI­ČAN ZLO­ČIN ZA­PRE­PA­STIO INĐIJU: Za­klao komšiju zbog po­la me­tra placa

Crna Hronika

Ra­de Ru­ta­lj (55) iz In­đi­je uha­p­šen je pre­k­si­noć zbog su­m­nje da je ispred ku­će u Uli­ci Ste­va­na Sre­m­ca u tom gra­du pi­jan za­klao ko­m­ši­ju Jo­va­na Ra­do­j­če­vi­ća (54), i to zbog ma­nje od po­la me­tra ze­mlji­šta!


Ka­ko Ku­rir sa­zna­je, ubi­ca i žr­tva su zbog pla­ca vo­di­li su­d­ski spor pet go­di­na, a zlo­čin se do­go­dio pre­k­si­noć oko 19 sa­ti, kad se su­đe­nje zva­ni­č­no za­vr­ši­lo.


Žr­tva do­bi­la spor


- Ra­do­j­če­vić je tu­žio Ru­ta­lja zbog to­ga što je zau­zeo ma­nje od po­la me­tra nje­go­vog ze­mlji­šta iza ku­će. Pre pet go­di­na geo­me­tar je do­šao na nji­ho­vo ima­nje i to usta­no­vio. U sre­du je do­ne­ta pre­su­da u ko­ri­st Ra­do­j­če­vi­ća. Zlo­čin se do­go­dio istog da­na, ne­ko­li­ko sa­ti ka­sni­je - ka­že izvor Ku­ri­ra.


On do­da­je da je Ru­ta­lj pi­jan sa­če­kao ko­m­ši­ju ispred ku­će, na­kon če­ga ga je na­pao no­žem.


- Ubr­zo na­kon po­vra­t­ka sa su­đe­nja Ra­do­j­če­vić je au­to­mo­bi­lom do­šao ispred svo­je ku­će, kod bro­ja 40, gde ga je pi­ja­ni Ru­ta­lj če­kao. Ra­do­j­če­vić ni­je sti­gao ni da iza­đe iz au­ta kad mu je ko­m­ši­ja pri­šao, izvu­kao nož i za­rio mu ga u no­gu. Po­vre­đe­ni mu­ška­rac istr­čao je iz au­to­mo­bi­la i be­že­ći po­čeo da do­zi­va po­moć. Me­đu­tim, Ru­ta­lj ga je po­ju­rio, su­sti­gao, a po­tom bru­tal­no ubo no­žem još ne­ko­li­ko pu­ta. Na kra­ju ga je pre­klao po­red ži­ča­ne ogra­de, ne­da­le­ko od nji­ho­vih ku­ća - do­da­je naš sa­go­vor­nik iz istra­ge.


Ga­đa­li se jajima


Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ubi­ca je po­tom oti­šao u obli­žnju po­li­ci­j­sku sta­ni­cu i priz­nao šta je uči­nio.


- Po­što je bru­tal­no ubio pr­vog ko­m­ši­ju, Ru­ta­lj je seo u au­to­mo­bil i odve­zao se u po­li­ci­j­sku sta­ni­cu, gde je priz­nao zlo­čin. Po­li­ci­ji je ispri­čao ka­ko se sve do­go­di­lo, na­kon če­ga mu je odre­đe­no za­dr­ža­va­nje do 48 sa­ti - na­vo­di naš izvor.

 

foto: Privatna Arhiva


Sta­na­ri iz uli­ce u ko­joj se do­go­di­lo ubi­stvo ka­žu za Ku­rir da su se Ru­ta­lj i Ra­do­j­če­vić i ra­ni­je če­sto sva­đa­li.


- Bi­lo je ča­r­ki me­đu nji­ma, ali ni­šta ozbi­lj­no. Ga­đa­li su se ja­ji­ma, vre­đa­li, ša­ma­ra­li, ali ni­kad ni­su pre­la­zi­li gra­ni­ce. Ni­je nam ja­sno ka­ko je Ra­de mo­gao da ubi­je čo­ve­ka zbog su­d­skog spo­ra i po­la me­tra pla­ca... Ni­ko od ko­m­ši­ja ne mo­že da ve­ru­je šta se de­si­lo. Uli­ca je bi­la pre­pla­vlje­na kr­vlju, a njo­me su po­sle zlo­či­na pro­la­zi­la i de­ca - pri­ča­ju za­bri­nu­te ko­m­ši­je.

 

Komšije
DO­BRI SU LJU­DI, PO­SE­B­NO JOVAN


Ko­m­ši­je ka­žu da je ubi­je­ni Jo­van Ra­do­j­če­vić bio do­bar čo­vek.


- Jo­van je ži­veo sa su­pru­gom u ku­ći, a nji­ho­va će­r­ka ra­di kao me­di­cin­ska se­stra u Ne­ma­č­koj. S dru­ge stra­ne, Ra­de ži­vi sa su­pru­gom i si­nom. Pre­ma na­ma su obo­ji­ca bi­li do­bri, a po­se­b­no Jo­van. Oni su izbe­gli iz Hr­vat­ske, a Ra­de je ku­ću ku­pio ubr­zo po­sle ra­ta. Jo­van se do­se­lio ne­što ka­sni­je - pri­ča­ju ko­m­ši­je.


(Kurir.rs / D. Sta­men­ko­vić / J. Rafailović / Foto: Privatna Arhiva)

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...