Najnovije vesti

PRITVOR ČU­ME­TOVOM SINU I BRATANCU ZBOG PREBIJANJA TELOHRANITELJA! Bo­ško Bu­ha: Pao je od jed­nog šamara
Foto: Facebook, Privatna Arhiva

Istra­ga

PRITVOR ČU­ME­TOVOM SINU I BRATANCU ZBOG PREBIJANJA TELOHRANITELJA! Bo­ško Bu­ha: Pao je od jed­nog šamara

Crna Hronika

Jedan od njih je, navodno, A. S. uda­rio u gla­vu čvr­stim pre­d­me­tom, a zatim su mu uze­li 500 €, pa mu vra­ti­li 200

Bo­ško Bu­ha (29), sin Lju­bi­še Bu­he Ču­me­ta (55), i Ni­ko­la Bu­ha (27), sin Ču­me­to­vog bra­ta No­va­ka, ko­ji su uha­p­še­ni zbog su­m­nje da su na­vod­no na­pa­li i oplja­č­ka­li Ču­me­to­vog bi­v­šeg te­lo­hra­ni­te­lja A. S. (35), sa­slu­ša­ni su ju­če u Tre­ćem osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Beo­gra­du.

Jedan od njih je, navodno, A. S. uda­rio u gla­vu čvr­stim pre­d­me­tom, a zatim su mu uze­li 500 €, pa mu vra­ti­li 200.

U tu­ži­la­štvu su oni, me­đu­tim, priz­na­li da je A. S. do­bio je­dan ša­mar, ali da mu ni­ka­kav no­vac ni­su uze­li.

- Ošte­će­ni je me­se­ci­ma te­le­fo­nom uzne­mi­ra­vao mog oca i na­še po­ro­di­č­ne pri­ja­te­lje, kao i sni­mao na­šu ku­ću, pa sam odlu­čio da ga pi­tam za­što to či­ni. Po­zvao sam i bra­ta od stri­ca Ni­ko­lu da po­đe sa mnom. Ošte­će­ni A. S. je iza­šao iz ku­će, i u jed­nom mo­men­tu mi je op­so­vao ma­j­ku, pa sam mu uda­rio ša­mar, od ko­jeg je on pao. Pri­šao sam mu i okre­nuo ga na bok da se ne ugu­ši, i tom pri­li­kom sam vi­deo da ima po­se­ko­ti­nu na gla­vi.

Ni­ko­la mi je po­mo­gao da ga uspra­vim i da­vao mu vla­žne ma­ra­mi­ce da obri­še krv. Ni­ka­kav pre­d­met ni­sam imao u ru­ci, uda­rio sam ga ša­kom, ču­dim se da je od jed­nog ša­ma­ra pao. Dao sam mu 100 evra, a on je re­kao da je to mno­go, da mu tre­ba sa­mo hi­lja­du di­na­ra za za­voj, ali sam mu ja re­kao da za­dr­ži pa­re i da vi­še ne sni­ma na­šu ku­ću - sa­zna­je­mo ne­zva­ni­č­no da je u tu­ži­la­štvu izja­vio Bo­ško Bu­ha.

Ni­ko­la Bu­ha je u svom iska­zu u pot­pu­nos­ti po­tvr­dio pri­ču Bo­ška Bu­he.

Obo­ji­ci je odre­dio pri­tvor u tra­ja­nju do 30 da­na.

Kurir.rs/ J. S.  Foto: Facebook, Privatna arhiva

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...