Najnovije vesti

UŽASAN TREND U SRBIJI! Devojčice od 14 godina dele svoje SNIMKE SE*SA NA INSTAGRAMU!
Foto: Instagram

STRAŠNO: Roditelji, znate li šta vam rade deca

UŽASAN TREND U SRBIJI! Devojčice od 14 godina dele svoje SNIMKE SE*SA NA INSTAGRAMU!

Društvo
10:50h

Postoje profili na kojima pratioci mogu dobiti eksplicitne video-sadržaje i fotografije maloletnica, koje potom jedna drugu reklamiraju

Na društvenoj mreži Instagram devojčice do 14, 15 godina godina iz Srbije objavljuju svoje seksualne odnose sa vršnjacima!

Klipove i fotografije mogu videti njihovi pratioci, potom u storije one postavljaju i snimke drugih devojčica, taguju ih uz poruke da oni koji zaprate te profile mogu videti još eksplicitnih scena.

Rijalitiji

maloletnice, snimci
foto: Printscreen/Instagram

Me­đu ko­men­ta­ri­ma se mo­že pro­či­ta­ti da su to la­žni pro­fi­li, da ih otva­ra­ju oni ko­ji su se do­ko­pa­li vi­dea i sa­da na taj na­čin po­ku­ša­va­ju da osra­mo­te ti­ne­j­dže­r­ke ko­je su na nji­ma ili da se sve­te po­je­di­ni­ma, dok ima i onih ko­ji ve­ru­ju da je to uža­san vid sa­mo­pro­mo­ci­je ja­ko mla­dih oso­ba, ko­je ni­su ni sve­sne tra­ge­di­je ta­kvog po­na­ša­nja i da su za to kri­vi ri­ja­li­ti­ji i bro­j­ne de­vo­j­ke ko­je su se po­ja­vlji­va­le u tim emi­si­ji­ma, a po­tom obja­vlji­va­le da su od pros­ti­tu­ci­je za­ra­đi­va­le sku­pe au­to­mo­bi­le i sta­no­ve.

Ale­k­san­dar Ste­va­no­vić iz In­sti­tu­ta za kri­mi­no­lo­ška i so­cio­lo­ška istra­ži­va­nja mi­šlje­nja je da de­ca hr­le u pro­ble­ma­ti­č­na po­na­ša­nja zbog so­ci­jal­ne stru­k­tu­re pu­ne pu­ko­ti­na i dru­štva u kom se ne ce­ne pra­ve vred­nos­ti, već upra­vo te na­zo­vi ri­ja­li­ti zve­zde.

maloletnice, snimci
foto: Printscreen/Instagram

- De­ca kod ku­će gle­da­ju ro­di­te­lje ko­ji se bo­re za po­sao, pla­ća­ju ra­te kre­di­ta, kr­pe kraj s kra­jem. S dru­ge stra­ne, na mre­ža­ma vi­de da su u emi­si­ja­ma star­le­te pred­sta­vlje­ne kao uva­že­ni čla­no­vi dru­štva, ko­je ola­ko ku­pu­ju i sta­no­ve. Stva­ra­ju sa­mi sli­ku ka­ko ko pro­la­zi u ži­vo­tu. Tu on­da do­la­zi pro­blem ge­ne­ra­ci­j­skog ja­za, jer ro­di­te­lji te de­ce po pra­vi­lu ni­su na­j­vi­č­ni­ji da ih kon­tro­li­šu na mre­ža­ma - ka­že Ste­va­no­vić i do­da­je da su mla­đe ge­ne­ra­ci­je tri ko­ra­ka ispred ro­di­te­lja i na­stav­ni­ka u upo­tre­bi no­vih te­h­no­lo­gi­ja.

Frustracija

On isti­če da uzro­ci za ova­kvo po­na­ša­nje na in­te­r­ne­tu mo­gu bi­ti ra­zni, od zlou­po­tre­ba do že­lje za sa­mo­pro­mo­ci­jom, ispo­lja­va­nja fru­stra­ci­ja ili pak osve­ta i obra­ču­na.

Na po­je­di­nim sni­m­ci­ma, u ko­je je Ku­rir imao uvid, vi­de se de­vo­j­či­ce to­kom se­k­sual­nog či­na, i to na pro­fi­li­ma sa ve­li­kim bro­jem pra­ti­la­ca.

- Ia­ko je vr­lo te­ško za­klju­či­ti šta je uzrok, ve­ro­vat­no je po­sre­di to da je ipak ne­ko pre­po­znao ispla­ti­vost ova­kvih obja­va. Pra­ve se la­žni pro­fi­li, lju­di ih ma­sov­no pra­te, a oni ko­ji sto­je iza na­lo­ga na to­me po­tom mo­gu do­bro da za­ra­de - obja­šnja­va naš sa­go­vor­nik i do­da­je da se od pot­pu­no neis­ku­sne de­ce stva­ra­ju an­ti­so­ci­jal­ne de­vi­jan­t­ne oso­be spre­m­ne na sve, ko­je čak te­ško da mo­gu i da od­go­va­ra­ju za to jer „la­ko mo­gu da se izvu­ku“:

maloletnice, snimci
foto: Printscreen/Instagram

- Vi­r­tue­l­ni svet je svet bez kon­tro­le, a de­ca ko­ja taj na­čin ži­vo­ta ži­ve usvo­ji­la su te­h­no­lo­gi­ju kao ša­blon po­na­ša­nja. Ta­ko ka­ko su spo­sob­ni da sple­t­ka­re, ka­če sni­m­ke i uče­stvu­ju u ova­kvom vr­zi­nom ko­lu, vr­lo su spre­m­ni da se izvu­ku na to da su u pi­ta­nju mon­ta­že i da ni­su uče­stvo­va­li u sve­mu po­me­nu­tom. Ovim po­vo­dom obra­ti­li smo se Mi­ni­sta­r­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va da bi­smo sa­zna­li da li je i ko­li­ko bi­lo pri­ja­va ro­di­te­lja u sli­č­nim slu­ča­je­vi­ma, ali do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor.

maloletnice, snimci, Mup
foto: Kurir
štampano izdanje 28.9.2021.
foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

KFOR POSLAO TRUPE NA JARINJE, ALJBIN KURTI SPUŠTA LOPTU! Vučić ambasadorima Kvinte

Ne dozvoljavamo ponižavanje Srbije

MANJA POTRAŽNJA STANOVA ZBOG ONLAJN NASTAVE NA VEĆINI FAKULTETA

Očekuju nas JEFTINIJE KIRIJE, evo i za koliko

AGENT ZA NEKRETNINE ZA KURIR

Zbog manje potražnje stanova CENE KIRIJA MOGU DA PADNU!

ODLIČNA VEST ZA POLJOPRIVREDNIKE

Evropa prihvata srpsku svinjetinu posle punih 30 godina

CIRKUS

Igor Bečić deli izmišljene plakete, Skupština o tome ništa ne zna!

DR MILANKO ŠEKLER O MODERNINOJ VAKCINI

Evo koliko duže štite njena antitela od onih koje napravi Fajzerova i zašto je to tako

VELIKI USPEH NAMENSKE INDUSTRIJE

Borbeno oklopno vozilo Lazar prikazano na vojnoj paradi u Turkmenistanu

KRVNA OSVETA!

Svedok: Ubili smo Nikolu Bojovića da vratimo Luki!

SASLUŠAN ZEMUNAC ZBOG POKUŠAJA IZNUDE

Inspektor i agent BIA išli su u manastir jer su pobožni!

VELIKI USPEH SRPSKE POLICIJE I EVROPOLA

Razbijeni balkanski kartel i kavački klan, zaplenjeno 2,6 tone Titovog kokaina!

SVE O VERENIKU MILIČINE I ŽELJKOVE ĆERKE KRISTINE

Mitrovićev zet naslednik je kralja uranijuma, MILIJARDER i sve čini za nju!

MILE KITIĆ DUVAN SKRIVAO U VODOKOTLIĆU!

Folkerov brat nije znao da puši, pa je upaljenu cigaretu GURAO U RUKAV kada ga vidi!

NOVOSAĐANKA KOJA JE POSTIGLA ČUDO U POTERI

Predavala sam Sergeju Milinković-Saviću, zlatnim vaterpolistima i našim odbojkašima

U POTERI LJILJANA RADULOVIĆ DIMITROV POSTIGLA ŽENSKI REKORD:

Uspela je da odbrani 700.000 dinara, a evo kako je potrošila novac

NE PROPUSTITE

DANAS U KURIRU POKLON IZNENAĐENJA I DODATAK STARS! Mitrovićev zet naslednik kralja uranijuma

Poklon
foto: Kurir

Danas ćete uz Kurir dobiti POKLON IZNENAĐENJA, samo izaberite dnevne novine sa poklonom koji želite.

Neki od poklona koje možete izabrati su: silikonski sunđer, četka za pranje ruku, kesa za pranje voća i povrća, kašika za soseve, silikonski držač za masku za lice, privezak sa led lampom, turpija za nokte, kockice za jamb, silikonski nož za testo, metalno rende i mnogi dugi.

U dodatku Stars pročitajte: Otkrivamo sve o vereniku Miličine i Željkove sestre Kristine! Mitrovićev zet naslednik kralja uranijuma. Ilija iz Ukrajine ima avion, skupa kola i na tompuse troši bogatstvo.

Kurir u Ceranima: Mile Kitić snajki poklonio kuću, a selu asfalt! Žika mu isprozivao ćerku: Elena je grozna, ne može da se sluša!

Voleo je Milicu iz Beograda: Ovo je bila Tomina druga supruga.

Zadrugarka Lili se prisetila pokojne drugarice: Ksenija se naljutila na mene jer sam je ispalila zbog Tonija Parkera.

Plus paparaco: Goca i Raša ne mogu bez sladoleda!

štampano izdanje 28.9.2021.
foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Kurir.rs / Suzana Trajković

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...
track