Najnovije vesti

DI­RE­K­TO­R­KA DM DRO­GE­RIE MA­R­KT SR­BI­JE I SEVERNE MAKEDONIJE: Pošumljavamo za zdra­vi­je okruženje i kva­li­te­tan život
Foto: Kurir

INTERVJU ALEXAN­DRA OLI­VE­RA KO­RI­C­HI

DI­RE­K­TO­R­KA DM DRO­GE­RIE MA­R­KT SR­BI­JE I SEVERNE MAKEDONIJE: Pošumljavamo za zdra­vi­je okruženje i kva­li­te­tan život

Zasadi drvo

Pro­je­k­tom „Za­sa­di dr­vo“ že­li­mo da uka­že­mo na to ko­li­ki je eko­no­m­ski i eko­lo­ški zna­čaj šu­ma, a du­go­ro­č­ni ci­lj pro­je­k­ta je da oze­le­ni­mo Sr­bi­ju, „za­sa­di­mo“ ki­seo­nik za bu­du­će na­ra­šta­je i do­pri­ne­se­mo bo­r­bi pro­tiv kli­mat­skih pro­me­na

Pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“, ko­ji su po­kre­nu­li „Adri­ja me­di­ja gru­pa“ i dm dro­ge­rie ma­r­kt, ući će u no­vu fa­zu 3. no­ve­m­bra, ka­da će gra­đa­ni ši­rom Sr­bi­je sa za­po­sle­ni­ma iz ove dve ko­m­pa­ni­je za­sa­di­ti 50.000 sa­d­ni­ca dr­ve­ća. Ti­me će otvo­ri­ti je­se­nju se­zo­nu po­šu­mlja­va­nja, to­kom ko­je će bi­ti za­sa­đe­no vi­še od mi­lion sa­d­ni­ca, što će pred­sta­vlja­ti svo­je­vr­sni re­ko­rd u dru­štve­no od­go­vor­nom po­slo­va­nju ko­m­pa­ni­ja u ovom do­me­nu u Sr­bi­ji.

Ale­xan­dra Oli­ve­ra Ko­ri­c­hi, di­re­k­to­r­ka dm dro­ge­rie ma­r­kt Sr­bi­je i Severne Ma­ke­do­ni­je, u in­te­r­vjuu za Ku­rir s po­no­som isti­če da je pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“ još je­dan sja­jan pri­mer dru­štve­no od­go­vor­nog po­slo­va­nja na pra­vom me­stu i u pra­vo vre­me, po­se­b­no ima­ju­ći u vi­du ka­ta­stro­fal­ne po­ža­re u Ama­zo­ni­ji, či­je po­sle­di­ce se ti­ču sva­kog čo­ve­ka na pla­ne­ti.

Ka­da ste za­po­če­li pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“, ko­je ci­lje­ve je va­ša ko­m­pa­ni­ja že­le­la da ostva­ri? • Uče­šćem u pro­je­k­tu „Za­sa­di dr­vo“, koji smo pokrenuli sa adrija medija grupom, na­sta­vlja­mo na­šu po­sve­će­nost dru­štve­no od­go­vor­nom po­slo­va­nju. Ti­me že­li­mo da po­dr­ži­mo po­zi­ti­v­ne pro­me­ne u dru­štvu i otvo­ri­mo pi­ta­nja ko­ja su od glo­bal­nog zna­ča­ja i ti­ču se svih nas. Ovaj pro­je­kat je za nas na­čin da do­pri­ne­se­mo ne sa­mo za­jed­ni­ci u ko­joj po­slu­je­mo već i da pro­bu­di­mo sve­st što ve­ćeg bro­ja po­je­di­na­ca o to­me ko­li­ko je va­žno da svi mi ču­va­mo pla­ne­tu na ko­joj ži­vi­mo - na­ro­či­to sa­da kad smo suo­če­ni s ka­ta­stro­fom ko­ja je za­de­si­la Ama­zo­ni­ju, ko­ja go­ri već ne­de­lja­ma, a proi­zvo­di 20 od­sto sve­t­skog ki­seo­ni­ka.

U če­mu se ogle­da va­žnost pro­je­k­ta i sa­me ak­ci­je po­šu­mlja­va­nja? • Ne­sta­nak šu­ma u Ama­zo­ni­ji, ali i na ovim pros­to­ri­ma, sa­svim izve­sno pred­sta­vlja apel za sve nas da se po­za­ba­vi­mo ovom te­mom, po­če­v­ši od ko­m­pa­ni­ja i in­sti­tu­ci­ja, sve do po­je­di­na­ca ko­ji mo­gu po­sa­di­ti dr­vo u svom dvo­ri­štu i ta­ko da­ti svoj do­pri­nos oču­va­nju eko­si­ste­ma.

Za nas kao ko­m­pa­ni­ju ovaj pro­je­kat će bi­ti deo na­ših na­po­ra da do­pri­ne­se­mo zdra­vi­jem okru­že­nju kao klju­č­nom pre­du­slo­vu za kva­li­te­tan ži­vot.

Po­šu­mlja­va­nje je veo­ma va­žan ko­rak u oču­va­nju eko­si­ste­ma i ovim pro­je­k­tom bi­smo že­le­li da uka­že­mo na va­žnost po­je­di­na­č­nog i ko­m­pa­ni­j­skog an­ga­žo­va­nja u oču­va­nju na­ših šu­ma. Iskre­no se na­dam da će ova i sli­č­ne ak­ci­je mo­ti­vi­sa­ti što ve­ći broj lju­di da da­ju svoj do­pri­nos oču­va­nju pla­ne­te.

Ko­m­pa­ni­je ima­ju zna­ča­j­nu ulo­gu u za­šti­ti ži­vo­t­ne sre­di­ne jer od­go­vor­na proi­zvod­nja i po­tro­šnja, kon­ti­nui­ra­no za­la­ga­nje i edu­ka­ci­ja mo­gu da uka­žu na eko­lo­ške iza­zo­ve i na neo­p­hod­nost po­što­va­nja pri­n­ci­pa odr­ži­vog ra­zvo­ja kroz efi­ka­sni­je i ra­cio­nal­ni­je ko­ri­šće­nje pri­rod­nih re­su­r­sa.

Pro­je­k­tom „Za­sa­di dr­vo“ že­li­mo da uka­že­mo na to ko­li­ki je eko­no­m­ski i eko­lo­ški zna­čaj šu­ma, a du­go­ro­č­ni ci­lj pro­je­k­ta je da oze­le­ni­mo Sr­bi­ju, „za­sa­di­mo“ ki­seo­nik za bu­du­će na­ra­šta­je i do­pri­ne­se­mo bo­r­bi pro­tiv kli­mat­skih pro­me­na.

foto: Shutterstock

Na ko­ji na­čin va­ša ko­m­pa­ni­ja pri­me­nju­je pri­n­ci­pe odr­ži­vog ra­zvo­ja u po­slo­va­nju? • Va­žno nam je da ko­n­kre­t­nim ak­ci­ja­ma po­ka­že­mo po­sve­će­nost odr­ži­vom ra­zvo­ju. Za­to sve ini­ci­ja­ti­ve ko­je spro­vo­di­mo ima­ju za ci­lj sma­nje­nje eko­lo­škog otis­ka, ka­ko kroz me­re u in­te­r­nim pro­ce­si­ma ta­ko i kroz po­nu­du eko­lo­ških al­te­r­na­ti­va u na­šem aso­r­ti­ma­nu. Po­red pri­la­go­đa­va­nja svog po­slo­va­nja pri­n­ci­pi­ma odr­ži­vos­ti, ta­ko­đe na­sto­ji­mo da svo­jim ku­p­ci­ma po­nu­di­mo al­te­r­na­ti­ve ko­je su eko­lo­ški od­go­vor­ne. Jed­na od ka­m­pa­nja ko­ju spro­vo­di­mo u tom ci­lju no­si slo­gan „Osve­sti se“, a njom po­dr­ža­va­mo ži­vo­t­ni stil ko­ji obje­di­nju­je odr­ži­vost i po­tro­šnju. Ovom ka­m­pa­njom že­li­mo da skre­ne­mo pa­žnju na či­nje­ni­cu da po­red ubr­za­nog te­m­pa ži­vo­ta ne sme­mo da za­bo­ra­vi­mo na sa­ve­sni­je op­ho­đe­nje pre­ma oko­li­ni i lju­di­ma oko nas.

Tru­di­mo se da ču­va­mo pri­rod­ne re­su­r­se i kroz od­go­vor­nu proi­zvod­nju i po­tro­šnju, pa u po­nu­di ima­mo se­r­ti­fi­ko­va­nu pri­rod­nu ko­z­me­ti­ku, or­gan­sku hra­nu i dru­ge vr­ste eko­lo­ški proi­zve­de­ne ro­be, pri­tom vo­de­ći ra­ču­na o izbo­ru pa­ko­va­nja pre­ma ma­te­ri­ja­lu i mo­gu­ć­nos­ti po­nov­ne upo­tre­be. Ta­ko­đe, kad je u pi­ta­nju tran­spo­rt, vi­še od 90 od­sto pri­vat­nih rob­nih ma­r­ki ko­m­pa­ni­je do­la­zi iz cen­tral­ne Evro­pe, što sma­nju­je put i uma­nju­je emi­si­ju ugljen-dio­k­si­da.

Pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“ ni­je pr­vi, a ne­će bi­ti ni po­sled­nji ko­jim dm že­li da do­pri­ne­se opo­ra­v­ku pri­rod­nog eko­si­ste­ma, a na­še po­slo­va­nje uvek će biti okrenuto brizi o čo­ve­ku i pri­ro­di.

Da li je mo­gu­će isto­vre­me­no po­slo­va­ti od­go­vor­no pre­ma dru­štvu i ži­vo­t­noj sre­di­ni i bi­ti ko­n­ku­ren­t­na i pro­fi­ta­bi­l­na ko­m­pa­ni­ja? • Ne sa­mo da je mo­gu­će već će usko­ro pos­ta­ti im­pe­ra­tiv da se sve ko­m­pa­ni­je okre­nu dru­štve­no od­go­vor­nom po­slo­va­nju. Od­go­vor­nost pre­ma ži­vo­t­noj sre­di­ni i pro­fit ne isklju­ču­ju jed­no dru­go. Bu­du­ći da ve­li­ke ko­m­pa­ni­je je­su je­dan od klju­č­nih age­n­sa za­ga­đe­nja, isto ta­ko mo­gu da bu­du i je­dan od glav­nih po­kre­ta­ča po­zi­ti­v­nih pro­me­na i re­ša­va­nja tog pro­ble­ma.

Na­ša ko­m­pa­ni­ja je do­kaz da je mo­gu­će be­le­ži­ti uspe­šne po­slov­ne re­zu­l­ta­te i isto­vre­me­no bi­ti od­go­vo­ran pre­ma ži­vo­t­noj sre­di­ni. Po­no­sni smo što mo­že­mo da se po­hva­li­mo sve ve­ćim bro­jem dru­štve­no od­go­vor­nih i eko­lo­ški osve­šće­nih ko­le­ga i ku­pa­ca, ko­ji nam uli­va­ju na­du da za­jed­no mo­že­mo da me­nja­mo svet na­bo­lje.

foto: Shutterstock, Printscreen

Ka­kav je uticaj i kakve su posledice šu­m­skih po­ža­ra ko­ji su za­hva­ti­li Ama­zo­ni­ju? • Po­ža­ri u Ama­zo­ni­ji pred­sta­vlja­ju me­đu­na­rod­nu kri­zu i ala­rm za či­ta­vu glo­bal­nu za­jed­ni­cu. Po­ža­ri ko­ji bu­k­te hi­lja­da­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko od nas su sva­ka­ko i naš pro­blem, po­ka­zu­ju­ći nam po­tre­sni­je ne­go ika­da ko­li­ko je svet me­đu­sob­no po­ve­zan. Uko­li­ko „plu­ća sve­ta“ na­sta­ve da go­re, oslo­bo­di­će se ve­li­ke ko­li­či­ne ugljen-dio­k­si­da, ko­je uti­ču na glo­bal­no za­gre­va­nje i po­ga­đa­ju ce­lu pla­ne­tu. Sve te pro­me­ne de­ce­ni­ja­ma su ne­pri­me­t­ne, a po­tom nas na­glo sti­žu nji­ho­ve po­sle­di­ce. Upra­vo za­to je va­žno da po­zi­ti­v­ne pro­me­ne po­či­nje­mo da spro­vo­di­mo već sa­da, kad pos­to­je šan­se da pro­du­ži­mo ži­vo­t­ni vek na­šeg šu­m­skog pros­to­ra. Ohra­bru­ju­će je vi­de­ti da je ve­li­ki broj ple­me­ni­tih ini­ci­ja­ti­va u tom sme­ru po­kre­nut u či­ta­vom sve­tu - od Ča­č­ka, pa do pa do Etio­pi­je.

Po­ža­ri ko­ji su za­hva­ti­li Ama­zo­ni­ju po­ka­za­li su nam da je ceo svet za­bri­nut i sve­stan zna­ča­ja ko­ji šu­me ima­ju za op­sta­nak čo­ve­ka. Za nas je to i po­tvr­da da je ak­ci­ja „Za­sa­di dr­vo“ po­kre­nu­ta u pra­vom tre­nu­t­ku, te da smo na isprav­nom pu­tu kad je u pi­ta­nju sa­ve­sno de­lo­va­nje i do­pri­nos bo­ljem okru­že­nju za ge­ne­ra­ci­je ko­je do­la­ze.

Na kra­ju bih že­le­la da se za­hva­lim svi­ma ko­ji su po­dr­ža­li ovu ka­m­pa­nju svo­jim ne­se­bi­č­nim an­ga­žo­va­njem i po­tvr­di­li da na ovom pu­tu ni­smo sa­mi i da pos­to­ji ve­li­ki broj lju­di ko­ji su vo­lj­ni da se za­la­žu za bo­lju bu­du­ć­nost na­še pla­ne­te.

(Kurir.rs / Foto:Shutterstock ,Printskrin)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja