icon-commentsicon-galleryicon-reacticon-totopicon_react
Foto: Marina Lopičić

kosovsko pitanje

MINISTARKA JOKSIMOVIĆ O REŠENJU ZA KOSOVO: Uspešni narodi se dogovaraju

Objavljeno: 25.08.2018. 09:22h

 

Ministarka za evropske integracije i članica Predsedništva SNS Jadranka Joksimović kaže da ne spori pravo opozicije na drugačije mišljenje, ali da očekuje da umesto neargumentovanih i politikantskih kritika ponude kredibilno rešenje za Kosovo.


 

U intervjuu koji objavljuje današnja Politika, ona kaže i da je pro­blem po­li­tič­kog ži­vo­ta Sr­bi­je u ne­sprem­nosti ak­tu­el­ne opo­zi­ci­je da uče­stvuje u kre­i­ra­nju na­ci­o­nal­nog je­din­stva, navodeći da se sve uspe­šne dr­ža­ve i narodi do­go­va­ra­ju i time po­di­žu svoj kre­di­bi­li­tet i svoj ka­pa­ci­tet za ostva­ri­va­nje naj­va­žni­jih ci­lje­va dru­štva.

 

"Bez­i­dej­nost, ide­o­lo­ška kon­fu­zi­ja i već do­ka­za­na po­li­tič­ka dre­no­vi­na naj­bo­lje se vi­de kroz hu­ku op­tu­žbi, ana­te­ma, pi­sa­ma i bri­ge za ce­lo­vi­tost tzv. Ko­so­va, s jed­ne stra­ne, i obo­žava­nje za­mr­znu­tog kon­flik­ta kao svemoćne po­li­tič­ke ponude s druge strane", navodi Joksimović.

 

Kaže i da su svi oni imali svoje političko vreme i prostor da sprovedu svoje planove, te konstatuje da su neki od poteza aktuelnih kri­ti­ze­ra do­dat­no sla­bi­li na­še po­zi­ci­je po pitanju Kosova.

"Vučić sa pu­nim pra­vom i uz pu­ni le­gi­ti­mi­tet tra­ži no­ve mo­gućno­sti, a u skla­du sa pro­me­nje­nim me­đu­na­rod­nim okol­no­sti­ma, u skla­du sa ten­den­ci­ja­ma ko­je u de­mo­graf­skom, eko­nom­skom, pa i kul­tur­nom obra­scu po­sto­je. Onaj ko to ne raz­u­me i ne vi­di, teško da mo­že da ple­di­ra da vo­di Sr­bi­ju u bo­lju bu­dućnost", primećuje Joksimović.

 

Kad je reč o dijalogu Beograda i Prištine, ministarka kaže da je Srbija iz situacije nemogućih i blo­ki­ra­nih op­ci­ja raz­u­me­va­nja za svoju po­zi­ci­ju kod ve­ći­ne ze­ma­lja EU, ali i ne­kih zna­čaj­nih glo­bal­nih part­ne­ra, došla do toga da danas ima veći kredibilitet, utemeljen na jasnim međunarodnopravnim, ali i politički održivim rešenjima.

 

Ona ponavlja da pro­ces di­ja­lo­ga i na­la­že­nja reše­nja za KiM ni­je naša oba­ve­za zbog evrop­skih in­te­gra­ci­ja, te ističe da Beograd s punim pravom očekuje da EU pot­cr­ta oba­ve­zu spro­vo­đe­nja do sa­da do­go­vo­re­nog, pre svega us­po­sta­vlja­nje Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na.

Uspeh evropskih intergacija, tvrdi, za­vi­si od nas i na­še vo­lje, ali i od čla­ni­ca EU ko­je pra­te svo­je in­te­re­se, koji ni­su uvek ni jed­no­o­bra­zni, a ni pod­stičući za Srbiju.

 

"Sa­ma činje­ni­ca da otva­ra­mo po­gla­vlja do­kaz je da je u Bri­se­lu pri­hva­će­no da po­sto­ji kon­ti­nu­i­ran na­pre­dak u našim re­for­ma­ma i uvo­đe­nju no­vih stan­dar­da. Po­sla ima na­pre­tek, ali kad ima­te po­sla, ima­te i vo­lje, a kad ima­te vo­lje ima­će­te i re­zul­tat", uverena je Joksimović.

 

Očekuje da tokom šestomesečnog predsedavanja Austrije Savetom EU proces pristupanja bude nastavljen, "ako ne intenzivnijom, onda dinamikom koja je do sad postojala", a za koju kaže da je solidna.

Navodi da postoje re­al­ni uslo­vi da do kra­ja go­di­ne Srbija otvo­ri­ tri poglavlja ko­ja su tehnički spremna, 9 - fi­nan­sij­ske uslu­ge, 17 - eko­nom­ska i mo­ne­tar­na uni­ja i 18 - sta­ti­sti­ka, te dodaje da se radi i na drugim pregovaračkim poglavljima.

 

Upitana da oceni odnose u vladajućoj koaliciji, kaže da su SPS i ostale partije koje su deo vladajuće većine prihvatile plan i program SNS.

A govoreći o Ivici Dačiću, koji je nedavno izjavio da deo SNS radi na rušenju Vučića, Joksimović kaže da joj je drago ako Dačić iskreno podržava Vučića ne samo kao predsednika Srbije već i kao predsednika stranke, jer to, primećuje, znači da je "ovog puta iskren koalicioni partner".

 

(Kurir.rs/Tanjug)

 

 

NOVO! Od sada možete da komentarišete i na Kurir Viberu!
Pridružite nam se, podelite svoje mišljenje!