Najnovije vesti

NJEGOVE ŽRTVE NIKADA SE NISU OPORAVILE OD TRAUMA: Niški monstrum berberin uskoro na slobodi, obećao je da će ponoviti zločine, ali na još gori način!
Foto: Nebojša Mandić

Odslužio zatvorsku kaznu od 13 godina

NJEGOVE ŽRTVE NIKADA SE NISU OPORAVILE OD TRAUMA: Niški monstrum berberin uskoro na slobodi, obećao je da će ponoviti zločine, ali na još gori način!

Crna Hronika

Njegove žrtve se nikad nisu oporavile od monstruoznosti koje im je počinio, a iz prethodnih hapšenja se vidi da se on uvek vraća istom obrascu svojih zločina

Me­šta­ni Gor­nje i Do­nje Vrežine kod Ni­ša odah­nu­li su ka­da su pri­pad­ni­ci policije u ve­li­koj ak­ci­ji ko­nač­no ušli u trag i sta­vi­li "li­si­ce" na ru­ke Ni­no­sla­vu Jo­va­no­vi­ću (32), iz se­la Mal­če kod Ni­ša, ali taj predah im nije dugo trajao, jer on uskoro izlazi na slobodu.

foto: Damir Dervišagić

2005. godine je po­sle ve­li­ke po­te­re, u ko­joj je ko­ri­šćen i he­li­kop­ter, uhvaćen sek­su­al­ni ma­ni­jak ko­ji je za če­ti­ri da­na us­peo da kid­na­pu­je dve de­voj­či­ce, on je nakon hapšenja osuđen je na maksimalnu kaznu, koja je pre nekog vremena preinačena i smanjena sa 15 na 13 godina.

Sudski veštaci su tada na sudu rekli da je velika verovatnoća da će Jovanović da ponovi isto krivično delo kada se nađe na slobodi. Veštačenjem pet stručnjaka utvrđeno je da je Jovanović natprosečno inteligentan i da je znao šta čini.

foto: Nebojša Mandić

Ni­no­slav Jo­va­no­vić je prvo kid­na­po­vao de­voj­či­cu N. N., ko­ju je na pre­va­ru od­veo do Ni­ške Ba­nje. Ne­sreć­ni­ci je ma­ka­za­ma oši­šao ko­su, ce­le no­ći se iži­vlja­vao nad njom i si­lo­vao je. De­voj­či­cu je iz­vu­kao iz ku­će, pred­sta­vlja­ju­ći se kao še­grt nje­nog pre­mi­nu­log oca vul­ka­ni­ze­ra, kod ko­ga je ra­dio pre pet­na­e­stak go­di­na. Po­tom je, uz pret­nju, sa njom oti­šao do na­se­lja Br­zi Brod, da bi je na kra­ju od­vu­kao do Ni­ške Ba­nje.

Jo­va­no­vić se tada ne­ko­li­ko da­na krio u jed­noj pra­znoj vi­ken­di­ci, po­red auto­pu­ta Niš - So­fi­ja, da bi već u pe­tak pre pod­ne kre­nuo u svo­ju no­vu "avan­tu­ru". Ba­nuo je u jed­nu od ku­ća na obo­du se­la Gor­nja Vrežina, gde ga je "do­če­ka­la" do­ma­ći­ca sa sna­jom i kćer­kom. Ka­da je uvi­deo da sa nji­ma ne može da se "iz­bo­ri", is­pi­tao je ko sve živi u su­sed­noj ku­ći. Iz na­iv­no­sti, ove žene su mu re­kle ime­na svo­jih kom­ši­ja, a ve­ro­vat­no i po­dat­ke da je deo te po­ro­di­ce u vi­no­gra­di­ma. Tada je uspeo da kidnapuje i maloletnu N.I. (12).

foto: Profimedia

- On je na prevaru us­peo da uđe u ku­ću i ko zna ka­ko ukra­de ma­ka­ze - rekoa je tada Ne­go­slav Ilić, otac kid­na­po­va­ne de­voj­či­ce. - Na ne­sre­ću, ta­da sam bio na po­slu, su­pru­ga je za­i­sta u vi­no­gra­di­ma, a sin je po­pra­vljao auto­mo­bil u gra­du. Na­iv­na kćer­ka je kre­nu­la sa njim pre­ma cr­kvi, ali je ubr­zo shva­ti­la o če­mu se ra­di. Po­sle ne­kih tri ki­lo­me­tra taj ma­ni­jak je od­vu­kao na si­lu u je­dan žbun, gde je ma­ka­za­ma oši­šao du­gu ko­su.

Ka­ko ob­ja­šnja­va, Ne­go­slav Ilić, ne­ko­li­ko pu­ta je i uda­rio devojčicu, a ka­da se spre­mao da je si­lu­je, ne­što je "šu­šnu­lo", pa se ma­ni­jak upla­šio i sa kid­na­po­va­nom de­voj­či­com kre­nuo da pro­me­ni lo­ka­ci­ju. Ta­da su ga, sre­ćom, za­pa­zi­li lju­di ko­ji su bi­li u vi­no­gra­di­ma, i iz "ša­le" po­vi­ka­li "Šta vi to ta­mo ra­di­te!?". Ma­ni­jak je ta­da po­be­gao, a de­voj­či­ca je spa­si­o­ci­ma is­pri­ča­la da je kidnapovana i da je uma­lo bi­la si­lo­va­na.

foto: Profimedia

Od­mah je alar­mi­ra­na po­li­ci­ja, a mla­di­ći iz Gor­nje Vrežine su, naoružani lo­vač­kim pu­ška­ma, kre­nu­li u po­tra­gu za ma­ni­ja­kom. Pre­ma tadašnjem pisanju medija, Ni­no­slav Jo­va­no­vić je pri­me­ćen ka­ko beži pre­ma Svr­lji­gu, da bi potom bio sa­vla­dan i uhap­šen.

Jo­va­no­viću to nisu prvi zločini, jmalo pre povih dela 2005. godine on je izašao iz za­tvo­ra, gde je odležao ka­znu od 11,5 go­di­na za 25 pre­va­ra i dva si­lo­va­nja, jed­ne žene i jed­ne de­voj­či­ce. Kako su 2005. godine pisalli mediji on se od svo­je če­tvr­te go­di­ne života le­či od po­re­me­ća­ja po­na­ša­nja, a ne­ko vre­me je bio sta­ci­o­ni­ran u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci u Gor­njoj To­po­ni­ci kod Ni­ša.

foto: Shutterstock

Kako će se Jovanović uskoro ponovo naći na slobodi, građani opet osećaju strah, a po svemu sudeći sledeći zločini bi mogli biti još i gori. Kako su mediji 2005. godine kada je uhapšen pisali, Jovanović se telefonom javio majci i rekao joj - "Tek će da vi­diš šta ću da ura­dim!"

foto: Nebojša Mandić, Policija, Profimedia

Oba dela Jovanović je počinio dok se nalazio na uslovnoj slobodi. Devojčice je napastvovao samo mesec i po dana nakon što je izašao iz zatvora gde je proveo devet godina i četiri meseca zbog više prevara i dva silovanja. Roditelji oštećenih devojčica bili su nezadovoljni visinom kazne iako se radi o zakonskom maksimumu koji se može izreći za ova krivična dela. Iako maksimalna kazna nije bila dovoljna, ona je još i smanjena sa 15 na 13 godina, što znači da niški berberin ove godine uizlazi iz zatvora, ali datum nije poznat javnosti.

(Kurir.rs/Espreso/Foto: Ilustracija/Nebojša Mandić)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...