Najnovije vesti

ISTRA­GA LI­KVI­DA­CI­JE DRA­GANA PAN­TE­LI­ĆA U ZEMUNU: Ubi­cu vla­sni­ka me­nja­č­ni­ce tra­že me­đu kli­jen­ti­ma?
Foto: Facebook Printscreen, Jelena Rafailović

TI­P­O­V­AN

ISTRA­GA LI­KVI­DA­CI­JE DRA­GANA PAN­TE­LI­ĆA U ZEMUNU: Ubi­cu vla­sni­ka me­nja­č­ni­ce tra­že me­đu kli­jen­ti­ma?

Crna Hronika

Trag Po­li­ci­ja i da­lje tra­ga za oso­bom ko­ja je u uto­rak uve­če ispa­li­la tri
hi­ca u le­đa Dra­ga­nu Pan­te­li­ću (55) i ukra­la 50.000 evra

Po­li­ci­ja i da­lje tra­ga za oso­bom ko­ja je u uto­rak uve­če hi­ci­ma iz pi­što­lja ubi­la Dra­ga­na Pan­te­li­ća (55), vla­sni­ka me­nja­č­ni­ce u Ze­mu­nu, i iz nje­go­ve ka­se ukra­la oko 50.000 evra, a ne isklju­ču­je se ni mo­gu­ć­nost da je Pan­te­li­ća li­kvi­di­rao ne­ko od nje­go­vih kli­je­na­ta.

Ka­ko sa­zna­je­mo, istra­ga je utvr­di­la da je Pan­te­lić ti­po­van, te da nje­go­va me­nja­č­ni­ca ni­je slu­ča­j­no oda­bra­na za plja­č­ku.

- Su­m­nja se da je Pan­te­lić kob­nog da­na imao na­ja­vlje­nu ve­ću tran­sa­k­ci­ju no­v­ca i da je zbog to­ga imao vi­še pa­ra ne­go uo­bi­ča­je­no. Pos­to­je in­di­ci­je da je na­pa­dač to znao i da je baš zbog to­ga oda­brao da ga ta­da na­pa­d­ne. Zbog to­ga se su­m­nja da je ubi­ca na ne­ki na­čin po­zna­vao žr­tvu i da je mo­žda i sam kod nje­ga me­njao no­vac - ka­že izvor i do­da­je da je po­li­ci­ja pre­gle­da­la sve sni­m­ke sa si­gu­r­no­snih ka­me­ra ko­je sni­ma­ju me­sto zlo­či­na.

Naš izvor obja­šnja­va da je ubi­ca če­kao da Pan­te­lić za­tvo­ri me­nja­č­ni­cu, ali i da se za­tvo­ri ko­z­me­ti­č­ki sa­lon, ko­ji je po­red.

- Vre­bao ga je iz mra­ka. Čim je Pan­te­lić spu­stio re­še­t­ke sa spo­lj­ne stra­ne lo­ka­la, kre­nuo je unu­tra, i to kroz ko­z­me­ti­č­ki sa­lon, jer je­di­no ta­ko mo­že da uđe u me­nja­č­ni­cu. Ubi­ca mu je ta­da pri­tr­čao s le­đa, gu­r­nuo ga unu­tra i ispa­lio mu tri me­t­ka u le­đa. Po­tom je ušao u me­nja­č­ni­cu, ispra­znio ka­su i po­be­gao - pod­se­ća izvor.

Ubi­je­ni vla­snik me­nja­č­ni­ce iza se­be je osta­vio su­pru­gu i tro­je ma­lo­le­t­ne de­ce. Nje­go­va po­ro­di­ca ju­če ni­je ima­la sna­ge da raz­go­va­ra sa no­vi­na­ri­ma. Ko­m­ši­je su ispri­ča­le da je Dra­gan bio izu­ze­t­no do­bar i po­ž­r­tvo­van čo­vek. - Ra­dio je ra­ni­je kao ban­kar, ali u ono vre­me ka­da su se ban­ke za­tva­ra­le, on je otvo­rio me­nja­č­ni­cu. Ni­kom se ni­je za­me­rao, a eto, ubi­jen je mu­č­ki, s le­đa. Ži­veo je sa svo­jom po­ro­di­com sa­svim obi­č­nim ži­vo­tom - re­kao je ko­m­ši­ja.

Kurir / J. R.

Foto: Jelena Rafailović, Facebook Printscreen

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...