Najnovije vesti

PU­C­NJA­VA NA BA­D­NJE VEČE: Milan izrešetan posle tuče, dru­gi put izbe­gao smrt!
Foto: Facebook

Sa­če­ku­ša

PU­C­NJA­VA NA BA­D­NJE VEČE: Milan izrešetan posle tuče, dru­gi put izbe­gao smrt!

Crna Hronika

Mi­lan T. (40) te­ško je ra­njen u pu­c­nja­vi ko­ja se de­si­la po­sle tu­če na Ba­d­nje ve­če ispred jed­nog klu­ba u Čo­če­to­voj uli­ci u Ja­go­di­ni.

Po­li­ci­ja je na­kon ne­ko­li­ko sa­ti uha­p­si­la D. M. (52) zbog su­m­nje da je uče­stvo­vao u tu­či i da je pu­cao u Mi­la­na. Ta­ko­đe, po­li­ci­ja tra­ga za još jed­nim mu­ška­r­cem ko­ji je uče­stvo­vao u na­pa­du. Ka­ko sa­zna­je­mo, u Mi­la­na T. ispa­lje­no je ne­ko­li­ko hi­ta­ca, a su­m­nja se da je ovo dru­gi put da ne­ko po­ku­ša­va da ga ubi­je. Pr­vi put je gre­škom pre dve go­di­ne ume­sto nje­ga ubi­jen advo­kat Ne­ma­nja Sto­ja­no­vić, ko­ji je sta­no­vao u istoj zgra­di u ko­joj i Mi­lan. Po­vre­đe­ni mu­ška­rac pre­ve­zen je u bo­l­ni­cu i za nje­gov ži­vot bo­re se le­ka­ri. Po­li­ci­ja in­ten­zi­v­no tra­ga za na­pa­da­čem.

Ki­ša metaka

Mi­lan je, pre­ma ne­zva­ni­č­nim sa­zna­nji­ma, po­znat odra­ni­je po­li­ci­ji. - Ra­njen je sa vi­še me­ta­ka, i to u gru­di, sto­mak, ra­me i no­gu. Su­m­nja se da je na­j­pre do­šlo do tu­če, a po­tom i do po­te­za­nja oru­ž­ja, u okr­ša­ju je bio još je­dan mu­ška­rac, za ko­jim po­li­ci­ja in­ten­zi­v­no tra­ga. Su­m­nja se da je ovo dru­gi na­pad na Mi­la­na T. i da je za­pra­vo on bio me­ta u se­p­te­m­bru 2017. go­di­ne, ka­da je ubi­jen mla­di advo­kat Ne­ma­nja Sto­ja­no­vić (26). Mla­dić je fi­zi­č­ki od­go­va­rao izgle­du i ubi­ca ga je na ula­zu zgra­de po­me­šao sa Mi­la­nom, ko­ji je u to vre­me ži­veo u istoj zgra­di - re­kao je izvor Ku­ri­ra upo­znat sa slu­ča­jem. Za­ni­mlji­vo je da se ovaj na­pad de­sio ispred klu­ba u tre­nu­t­ku ka­da je, ka­ko se pre­t­pos­ta­vlja, Mi­lan T. iza­šao na­po­lje.

Greškom ubijen... Advokat Nemanja  Stojanović stradao  u septembru 2017.
Greškom ubijen... Advokat Nemanja Stojanović stradao u septembru 2017.foto: Printscreen

MILOVAN STOJANOVIĆ, OTAC UBI­JE­NOG ADVOKATA ME­TA JE BIO MI­LAN, A NE MOJ SIN

Mi­lo­van Sto­ja­no­vić, otac ubi­je­nog Ne­ma­nje, za Ku­rir je re­kao da je si­gu­ran da je 2017. go­di­ne za­pra­vo bio me­ta Mi­lan T., a ne nje­gov sin. - Ču­do je da je taj Mi­lan bio uo­p­šte na slo­bo­di. Ka­sni­je, to­kom istra­ge, i on je sam priz­nao da je me­ta bio on i da je na­ru­či­lac ne­ki nje­gov ro­đak, s ko­jim je imao ne­re­še­ne imo­vin­ske od­no­se. Sve se tu za­vr­ši­lo jer je po­li­ci­ja tra­ži­la ubi­cu, ko­ji je ve­ro­vat­no na­kon ubi­stva po­be­gao iz ze­mlje. Ne ču­di me da ima lju­di ko­ji že­le Mi­la­no­vu smrt jer on je je­dan od de­se­to­ri­ce ba­ha­tih mo­ma­ka u ovom kra­ju. Sko­ro je na uli­ci pre­tu­kao sta­ri­ji bra­č­ni par zbog psa - re­kao je Sto­ja­no­vić.  

foto: Screenshot Kopernikus RTV Jagodina

Krv i čaure

- U tre­nu­t­ku ka­da je za­vr­še­na pu­c­nja­va, ko­ja je tra­ja­la ne­ko­li­ko se­ku­n­di, vla­snik klu­ba i nje­gov sin iza­šli su na­po­lje, s tim što je sin seo u au­to­mo­bil i uda­ljio se sa me­sta na­pa­da. Ne­po­zna­to je još uvek da li je po­be­gao iz stra­ha ili je ne­ki dru­gi ra­zlog u pi­ta­nju. Po­li­ci­ja je od­mah sti­gla i na me­stu pu­c­nja­ve za­te­kla krv i čau­re. Oba­vljen je uvi­đaj i, pre­ma pr­vim do­sa­da­šnjim in­fo­r­ma­ci­ja­ma, su­m­nja se da je reč o pro­fe­sio­nal­nom na­pa­du s ci­ljem da se žr­tva ubi­je. Sve to utvr­di­će istra­ga, ko­ja je u to­ku - re­kao je sa­go­vor­nik Ku­ri­ra. Ina­če, Mi­lan T. je na­j­pre pre­ba­čen u ja­go­din­sku bo­l­ni­cu, a po­tom, zbog te­ži­ne po­vre­da, u KBC Kra­gu­je­vac.

Kurir.rs/ Je­le­na Rafailović

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...