Najnovije vesti

NARKO AGENT: Uhapšeni pripadnik BIA je sinovac Arkanovog ubijenog prijatelja!
Osumnjičen... Nikola Garić, Foto: Instagram

OTKRIVAMO

NARKO AGENT: Uhapšeni pripadnik BIA je sinovac Arkanovog ubijenog prijatelja!

Crna Hronika

Veza: Uhapšeni Nikola Garić (34) bratanac je nekadašnjeg radnika saveznog MUP Dragana Garića Gare, koji je likvidiran u „Interkontinentalu“ sa Željkom Ražnatovićem i Milenkom Mandićem
 

Ni­ko­la Ga­rić (34), agent Bez­bed­no­sno-in­fo­r­ma­ti­v­ne age­n­ci­je, ko­ji je uha­p­šen zbog su­m­nje da je tr­go­vao ko­kai­nom, si­no­vac je Dra­ga­na Ga­ri­ća Ga­re, ko­ji je ubi­jen 15. ja­nua­ra 2000. u beo­gra­d­skom ho­te­lu „In­te­r­kon­ti­nen­tal“, za­jed­no sa Že­lj­kom Ra­žna­to­vi­ćem Ar­ka­nom i Mi­len­kom Man­di­ćem Man­dom, sa­zna­je Ku­rir.

foto: Privatna Arhiva

Ni­ko­lin otac Zo­ran bio je ro­đe­ni brat ubi­je­nog Ga­re i sam je svo­je­vre­me­no ra­dio u Slu­žbi dr­žav­ne bez­bed­nos­ti. Ga­rić je, pod­se­ti­mo, uha­p­šen pro­šle ne­de­lje u sa­ra­d­nji po­li­ci­je i BIA. Po­red nje­ga, li­si­ce su sta­vlje­ne i De­ja­nu P. (43) i po­sle sa­slu­ša­nja odre­đen im je pri­tvor do 30 da­na. U sta­nu, ko­ji je vla­sni­štvo agen­ta BIA, po­red 150 gra­ma ko­kai­na i va­gi­ce za pre­ciz­no me­re­nje, po­li­ci­ja je pro­na­šla i pre­ko 100 ko­ma­da mu­ni­ci­je.

Odu­ze­ta i municija

- Oni se su­m­nji­če za neo­vla­šće­nu proi­zvod­nju i sta­vlja­nje u pro­met opo­j­nih dro­ga, kao i neo­vla­šće­no dr­ža­nje, no­še­nje i pro­met oru­ž­ja i ek­splo­zi­v­nih na­pra­va - na­ve­de­no je u sao­p­šte­nju po­li­ci­je.

MUP je sao­p­štio i da su stan u kom su pre­tre­som pro­na­đe­ni dro­ga i oru­ž­je ko­ri­sti­li Ga­rić i De­jan P. - Stan u na­se­lju Bra­će Je­r­ko­vić, u kom su to­kom pre­tre­sa pro­na­đe­ni dro­ga i mu­ni­ci­ja, u vla­sni­štvu je Ni­ko­le Ga­ri­ća. Po­sle ha­p­še­nja De­ja­na P. on je tvr­dio da ne­do­zvo­lje­ne su­p­sta­n­ce pri­pa­da­ju Ni­ko­li, a na­vod­no je Ni­ko­la tvr­dio da je stan izdao mu­ška­r­cu i da o dro­gi ne zna ni­šta - pod­se­ća sa­go­vor­nik i na­vo­di da će ve­šta­če­nja, ko­ja će bi­ti oba­vlje­na to­kom pos­tu­p­ka, po­ka­za­ti da li su obo­ji­ca uha­p­še­nih ume­ša­na u tr­go­vi­nu dro­gom, ko­ja je, ka­ko se su­m­nja, bi­la spre­m­na za pro­da­ju.

foto: BETA MUP

Sa­go­vor­nik Ku­ri­ra upu­ćen u istra­gu obja­šnja­va i da Ga­rić do­sad ni­je bio u su­ko­bu sa za­ko­nom, kao i da je pro­šao sve bez­bed­no­sne pro­ve­re pre pri­je­ma u BIA. On pod­se­ća da je u vre­me ubi­stva stri­ca imao sa­mo 14 go­di­na, a da je ka­sni­je kre­nuo nje­go­vim i oče­vim sto­pa­ma.

foto: BETA MUP

Po­li­ca­jac bez mrlje

- U vre­me ka­da je ubi­jen, nje­gov stric bio je pri­pa­d­nik sa­ve­znog MUP. Va­žio je za do­brog i po­šte­nog po­li­ca­j­ca, a ia­ko se du­go spe­ku­li­sa­lo o to­me ka­ko se on na­šao u se­pa­reu u kom je se­deo Ar­kan kob­nog da­na, na­vod­no je utvr­đe­no da su se po­zna­va­li jer je Ga­rić po­ma­gao fu­d­ba­le­ri­ma FK Obi­lić da do­bi­ja­ju pa­so­še po ubr­za­noj pro­ce­du­ri. Ni­ka­kvih su­m­nji­vih po­slo­va ni­je bi­lo. Bio je po­li­ca­jac bez mr­lje - obja­šnja­va izvor.

Pod­se­ti­mo, kob­nog da­na tro­ji­ca pri­ja­te­lja se­de­la su u se­pa­reu u bli­zi­ni re­ce­p­ci­je ho­te­la. Do­bro­sav Ga­vrić, za kog je sud utvr­dio da je ubi­ca, seo je u dru­gi se­pa­re, ne­ko­li­ko me­ta­ra iza le­đa Ar­ka­nu. Ne­ko­li­ko mi­nu­ta ka­sni­je ustao je, izva­dio pi­što­lj, tri me­t­ka ispa­lio Ar­ka­nu u po­ti­ljak, Man­di­ću tri me­t­ka u gla­vu i je­dan u le­đa, i dva me­ta­ka u le­đa Ga­ri­ću, ko­ji je na­vod­no po­ku­šao da po­be­g­ne.

Ga­vrić je osu­đen na 35 go­di­na za­tvo­ra, dok su za sau­če­sni­štvo osu­đe­ni Dra­gan Ni­ko­lić Ga­gi i Mi­lan Mi­ki Đu­ri­čić, i to na po 30 go­di­na.

Zlo­čin u hotelu Ga­vri­ću po­no­vo su­de u Srbiji

Do­bro­sav Ga­vrić, ko­ji je pra­vo­sna­žno osu­đen zbog ubi­stva Ar­ka­na, Mi­len­ka Man­di­ća i Dra­gan Ga­ri­ća, mo­gao bi po­no­vo da sed­ne na op­tu­že­ni­č­ku klu­pu Vi­šeg su­da u Beo­gra­du, po­što je Evro­p­ski sud za lju­d­ska pra­va u Stra­zbu­ru još 2014. po­slao pred­sta­v­ku u ko­joj se na­vo­di da bi Ga­vri­ću mo­glo da se su­di po­no­vo uko­li­ko bi se po­ja­vio pred beo­gra­d­skim su­dom. Ga­vrić je bio u be­k­stvu od 2006. do 2011, ka­da je uha­p­šen u JAR. Pu­nih de­vet go­di­na vo­dio je prav­nu bi­t­ku da ne bu­de izru­čen Sr­bi­ji, ali je sud u JAR od­bio sve nje­go­ve ža­l­be i odo­brio izru­če­nje. - Do do­la­ska u Sr­bi­ju de­li ga još sa­mo pot­pis mi­ni­stra pra­v­de JAR, či­me pra­k­ti­č­no po­či­nje pro­ces ek­stra­di­ci­je - ka­že sa­go­vor­nik Ku­ri­ra. On na­vo­di da je uve­ren da će Ga­vrić tra­ži­ti po­na­vlja­nje su­d­skog pos­tu­p­ka u Sr­bi­ji jer je osu­đen u od­su­stvu.

foto: Shutterstock, Đorđe Jovanović
foto: Kurir

Ne propustite

KURIR DANAS POKLANJA NOVI STARS! ŠABANOVA KUĆA PROPADA - Dunav stigao do praga

Godinu dana je prošlo od pevačeve smrti, pogledajte slike iz Krčedina - Šabanova kuća propada.

Saznajemo: Jami kupuje stan od 150.000 evra.

Stefan Živojinović za Stars: Neću da mi Brena i Boba daju pare! Praviću dete kad budem imao za pelene.

Stars paparaco: JK u zagrljaju tetke Danijele - srdačan susret na aerodromu.

Plus tranformacija Stoje Novaković: Silikoni su joj došli glave!

foto: Promo

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/ Jelena Spasić  Foto: Instagram

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...