Najnovije vesti

ZORAN JOTIĆ JOTKA U SUDU: Nisam ubio matorog Ždrokinca, bio mi je drug u mladosti
Foto: Printscreen

ODBRANA

ZORAN JOTIĆ JOTKA U SUDU: Nisam ubio matorog Ždrokinca, bio mi je drug u mladosti

Crna Hronika

Šef kru­še­va­č­kog po­d­ze­mlja, ko­ji je op­tu­žen da je or­ga­ni­zo­vao ubi­stvo De­ja­na Stan­ko­vi­ća Ždro­ki­n­ca, re­kao je ju­če „da ga te­re­te da je izvr­šio krivična de­la dok je bio u za­tvo­ru“

Zo­ran Jo­tić Jo­t­ka (64), na­vod­ni šef kru­še­va­č­kog po­d­ze­mlja, ju­če je pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Beo­gra­du ne­gi­rao da je or­ga­ni­zo­vao ubi­stvo De­ja­na Stan­ko­vi­ća Ždro­ki­n­ca (71) u Kru­še­v­cu 2018.

Jo­tić je op­tu­žen za or­ga­ni­zo­va­nje tog ubi­stva i pra­nje pa­ra, a izno­se­ći od­bra­nu re­kao je „da mu je ma­to­ri Ždro­ki­nac bio drug iz mla­dos­ti, te da bi ga on oba­ve­stio da je znao da mu ne­ko že­li zlo“.

Po­sve­tio se lečenju

- U Za­be­li sam bio od 2003. do 2018, pu­nih 15 go­di­na, a po­sled­njih se­dam u sa­mi­ci. Sve po­se­te su mi sni­ma­ne i tra­žio sam da se ti sni­m­ci na­ba­ve, jer mi sta­vlja­ju na te­ret da sam izvr­šio de­la dok sam bio u za­tvo­ru. Iza­šao sam na slo­bo­du kao ja­ko bo­le­stan čo­vek i sko­ro slep. Po­sve­tio sam se le­če­nju, obi­la­zio kli­ni­ke, a op­tu­že­ni Ga­jić me je zbog to­ga vo­zio - re­kao je Jo­t­ka i na­sta­vio:

- Ni­sam ubio ma­to­rog Ždro­ki­n­ca, on je bio moj drug iz mla­dos­ti. Znam ga od 1975, a sa nje­go­vim bra­tom bli­za­n­cem Vo­jom bio sam do­bar pri­ja­te­lj. Vo­ja je po­be­gao u Le­gi­ju ča­sti, a kad je De­jan iza­šao iz za­tvo­ra, po­če­li smo da se dru­ži­mo, po­sle je on oti­šao u Ju­žnu Afri­ku. Ni­ka­da u ži­vo­tu sa ma­to­rim ni­sam imao lo­šu reč, ni­smo se po­sva­đa­li. Po­sled­nji put sam ga vi­deo 2000. go­di­ne.

Jo­t­ka je re­kao da je Ždro­ki­n­čev sin ubi­jen dva me­se­ca na­kon što je on iza­šao sa ro­bi­je.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Privatna Arhiva

- Ka­da sam čuo za to, ra­spi­ti­vao sam se ka­ko je Ždro­ki­nac, a mo­ji mi ka­žu da je lo­še - re­kao je Jo­tić.

Kum i žena

Osim nje­mu, u istom pos­tu­p­ku se su­di i Ste­fa­nu Ra­du­l­cu, ko­ji se te­re­ti da je di­re­k­t­ni izvr­ši­lac li­kvi­da­ci­je De­ja­na Stan­ko­vi­ća, ali i nje­go­vog si­na Vo­ji­na, kao i Igo­ru Ga­ji­ću i Sa­ši Zo­ra­ji. Na op­tu­že­ni­č­koj klu­pi na­šli su se i Vuk i Iva Pe­tro­vić, dok je pro­tiv Jo­t­ki­ne že­ne Ma­ri­je i nje­go­vog ku­ma Ne­na­da Jo­va­no­vi­ća pos­tu­pak ra­zdvo­jen jer su pot­pi­sa­li spo­ra­zum.

Kurir / J. I.

Foto: Printscreen

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...
track