Najnovije vesti

ZORAN MARJANOVIĆ OTVORENO ZA KURIR Nisam celu noć spavao, Jana je slušala mamine pesme i gledala slike PAMTIM SVAKI JECIN ROĐENDAN
Foto: Nemanja Nikolić

Sećanje

ZORAN MARJANOVIĆ OTVORENO ZA KURIR Nisam celu noć spavao, Jana je slušala mamine pesme i gledala slike PAMTIM SVAKI JECIN ROĐENDAN

Crna Hronika

Je­le­na Ma­r­ja­no­vić (33), ubi­je­na pe­va­či­ca, na­pu­ni­la bi ju­če 38 go­di­na, su­prug Zo­ran otišao u nedelju na grob i u crkvu

Je­le­na Ma­r­ja­no­vić (33), pe­va­či­ca "Gran­da", ko­ja je ubi­je­na u apri­lu 2016. go­di­ne, ju­če bi pro­sla­vi­la 38. ro­đe­n­dan da ni­je bru­tal­no ubi­je­na na na­si­pu Cr­ven­ka u beo­gra­d­skom na­se­lju Bo­r­ča.

Njen su­prug Zo­ran Ma­r­ja­no­vić ka­že za Ku­rir da ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti Je­le­nu.

- Ni­sam ce­lu noć spa­vao. Na­vi­ru mi­sli i uspo­me­ne, se­ćam se sva­kog Je­ci­nog ro­đe­n­da­na, nje­nog osme­ha i po­ro­di­č­ne ra­dos­ti na ovaj dan ko­ja je ta­ko di­v­no bi­la pri­su­t­na. Sve se sru­ši­lo i ne­sta­lo u tre­nu tog je­zi­vog da­na ka­da sam sa­znao šta se mo­joj mu­če­ni­ci de­si­lo i da je vi­še ni­ka­da ne­ću vi­de­ti. Uspo­me­ne su veo­ma bo­l­ne. Fa­k­tor vre­me­na ni­je pro­me­nio ni­šta. Na­šoj će­r­ki, što je sta­ri­ja, sve vi­še ne­dos­ta­je i če­sto uto­ne u mi­sli i pa­ti - re­kao je Ma­r­ja­no­vić i do­dao: -

- Bi­o sam ra­no ju­tros i u cr­kvi i na gro­blju, pro­či­tao sam mo­li­tvu za upo­ko­je­nje. Šta da ka­žem, ži­vot je ovo na isku­še­ni­č­koj pla­ne­ti, ni­ka­da čo­vek ne zna šta no­si dan, šta noć. Po­no­sno i hra­bro tre­ba no­si­ti kr­st ko­ji nam je Go­spod dao, ma ko­li­ko bio te­žak. Inače, naša ćerka celu noć je slušala mamine pesme i gledala slike sa njenih rođendana.

Da se pe­va­či­ca ču­va od za­bo­ra­va, go­vo­ri i po­da­tak da su u to­ku ju­če­ra­šnjeg da­na na mno­gim pro­fi­li­ma na dru­štve­noj mre­ži Fej­s­buk osva­nu­li tu­žni i po­tre­sni ko­men­ta­ri za Je­le­nu Ma­r­ja­no­vić, kao i na stra­ni­ci „Je­ca Kr­sma­no­vić In me­mo­riam“ na Fe­j­bu­ku.

Zoran Marijanović, Jelena Marijanović
foto: Kurir

- Ta­mo gde si, mo­žda sva­nu­lo je. Je­sen će ta­mo gde si, mo­žda cve­ta­lo je. Ti bar znaš ka­da imaš sve, a pre­ma­lo je. An­đe­le naš, da­nas je tvoj ro­đe­n­dan - sto­ji ispod Je­le­ni­ne fo­to­gra­fi­je.

Zoran Marijanović, Jelena Marijanović
foto: Kurir

Podsetimo, Zoran Marjanović je optužen za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora do 40 godina zatvora i brani se sa slobode. On je na početku suđenja u novembru 2019. godine detaljno izneo svoju odbranu negirajući da je ubio suprugu, koja se bavila pevanjem narodne muzike.

(Kurir.rs/J. Ra­fai­lo­vić - B. Travica)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja