PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU 26 P3 525/21
Foto: Stefan Jokić

PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU 26 P3 525/21

Crna Hronika -

U IME NARODA VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Velibor Barović, u parnici tužioca Vuka Vučinića iz Beograda čiji je punomoćnik Jelena Vranić, advokat iz Beograda, protiv tuženih Rajka Nedića iz Beograda i Mondo Inc doo iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijane štete, vrednost spora 400.000 dinara, nakon održane glavne rasprave zaključene dana 23.11.2023. godine, doneo je PRESUDU.

OBAVEZUJU SE tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Mondo Inc doo iz Beograda da tužiocu Vuku Vučiniću iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda i prava ličnosti, solidarno isplate iznos od 50.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 23.11. 2023. godine pa do isplate u roku od 8 dana od prijema overenog prepisa presude.

ODBIJA SE tuženi zahtev kojim je traženo da se obavežu tuženi da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate iznos od još 250.000 dinara, preko dosuđenog iznosa od 50.000 dinara, do traženog iznosa od 300.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 23.11. 2023. godine pa do isplate.

ODBIJA SE tuženi zahtev kojim je tužilac tražio da sud obaveže tužene da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog neovlašćenog objavljivanja fotografije solidarno isplate iznos od 100.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 23.11. 2023. godine pa do isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić da kao glavni i odgovorni urednik medija "Kurir.rs" bez odlaganja i komentara o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u onlajn izdanju medija "Kurir.rs", najkasnije u drugom narednom broju po pravosnažnosti presude.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 90.700,00 dinara, u roku od dva dana od prijema pismenog otpravka presude.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track