Najnovije vesti

RADNIK JE UMRO TOKOM SEKSA NA SLUŽBENOM PUTU: Sada se kompanija suočila sa bizarnom presudom za odštetu!
Foto: Shutterstock

HIT

RADNIK JE UMRO TOKOM SEKSA NA SLUŽBENOM PUTU: Sada se kompanija suočila sa bizarnom presudom za odštetu!

Planeta

Fra­n­cu­ska že­le­zni­č­ka ko­m­pa­ni­ja TSO pro­gla­še­na je od­go­vor­nom za smrt

ra­dni­ka ko­ji je pre­mi­nuo od sr­ča­nog uda­ra to­kom se­k­sual­nog od­no­sa na

slu­žbe­nom pu­tu.

 Pa­ris­ki sud je nje­go­vu smrt pro­gla­sio smr­ću na ra­d­nom me­stu, tj. po­vre­dom na ra­du, i na osno­vu to­ga nje­go­va po­ro­di­ca je do­bi­la pra­vo na od­šte­tu.

Ko­m­pa­ni­ja je tvr­di­la da ra­d­nik ni­je izvr­ša­vao pro­fe­sio­nal­ne du­žnos­ti kad je u ho­te­l­sku so­bu do­veo ne­po­zna­tu že­nu. Ali, pre­ma fra­n­cu­skom za­ko­nu,

po­slo­da­vac je od­go­vo­ran za sva­ku ne­sre­ću ko­ja se do­go­di na po­slov­nom pu­to­va­nju, obja­snio je su­di­ja.

Mu­ška­rac, ko­ji je na­zvan sa­mo kao Ksa­vi­je Iks, ra­dio je kao in­že­njer za že­le­zni­č­ku ko­m­pa­ni­ju TSO ne­da­le­ko od Pa­ri­za. Umro je 2013. go­di­ne u ho­te­lu to­kom slu­žbe­nog pu­ta u cen­tral­noj Fra­n­cu­skoj zbog, ka­ko je po­slo­da­vac to opi­sao, „va­n­bra­č­ne ve­ze sa pot­pu­nom ne­po­zna­tom že­n­skom oso­bom“, pi­še BBC.

Ko­m­pa­ni­ja je po­ku­ša­la da ospo­ri odlu­ku ko­ju je po­dr­ža­lo na­cio­nal­no zdra­v­stve­no osi­gu­ra­nje da smrt sma­tra ne­sre­ćom na ra­d­nom me­stu, a iz osi­gu­ra­nja su se bra­ni­li tvr­d­njom da je se­k­sual­na ak­ti­v­nost no­r­mal­na „po­put tu­ši­ra­nja ili obro­ka“. U svo­joj pre­su­di pa­ris­ki ape­la­cio­ni sud je po­dr­žao ovo gle­di­šte. Za­po­sle­ni na slu­žbe­nom pu­tu ima­ju pra­vo na so­ci­jal­nu za­šti­tu ne­za­vi­sno od oko­l­nos­ti, odlu­čio je sud.

(Kurir.rs / Foto:Shutterstock)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...