Najnovije vesti

ČABARKAPA OPTUŽEN ZA BATINANJE I PLJAČKU ISLANĐANINA, PA PUŠTEN POSLE 2 SATA?! Ja ne­mam nikakve veze sa tim, ovo je GREŠKA!
Foto: Dragana Udovičić

slu­čaj je i da­lje otvo­ren

ČABARKAPA OPTUŽEN ZA BATINANJE I PLJAČKU ISLANĐANINA, PA PUŠTEN POSLE 2 SATA?! Ja ne­mam nikakve veze sa tim, ovo je GREŠKA!

Stars

Po­br­ka­li su me sa dru­gim mu­ška­r­cem ko­ji vo­zi sli­čan auto­mo­bil kao ja. Pu­šten sam na­kon dva sa­ta

Beo­gra­d­ska po­li­ci­ja uha­p­si­la je u pe­tak Ale­k­san­dra Ča­ba­r­ka­pu (39) na­kon što je, ka­ko se su­m­nja, pre­tu­kao i oplja­č­kao dr­ža­vlja­ni­na Islan­da S. B. (54) u Kaluđerici. Ka­ko Ku­rir sa­zna­je, osu­m­nji­če­ni Ča­ba­r­ka­pa ni­je za­dr­žan u pri­tvo­ru, već je po­sle dva sa­ta pu­šten.

"Na­kon pri­vo­đe­nja, u po­li­ci­j­skoj sta­ni­ci je or­ga­ni­zo­va­no pre­po­zna­va­nje, međutim, Isla­n­đa­nin ni­je mo­gao sa si­gu­r­no­šću da tvr­di da je Ča­ba­r­ka­pa muška­rac ko­ji ga je na­pao i oplja­č­kao. Zbog to­ga za­me­nik tu­žio­ca ni­je imao osno­va da tra­ži od su­da da mu se odre­di pri­tvor. Ča­ba­r­ka­pa je zbog to­ga pušten, ali je slu­čaj i da­lje otvo­ren", re­kao je za Ku­rir do­bro oba­ve­šte­ni izvor.

Da je pri­vo­đen u po­li­ci­j­sku sta­ni­cu zbog su­m­nje da je po­či­nio kri­vi­č­no de­lo, potvr­dio je za Ku­rir i Ča­ba­r­ka­pa.

"Ta­č­no je da sam bio u po­li­ci­j­skoj sta­ni­ci, ali ja ne­mam ni­ka­kve ve­ze s tim napa­dom i plja­č­kom. Po­br­ka­li su me sa dru­gim mu­ška­r­cem ko­ji vo­zi sli­čan auto­mo­bil kao ja. Pu­šten sam na­kon dva sa­ta. Reč je o gre­šci", ka­zao je Čabarkapa.

Čabarkapa je, ina­če, u ži­žu jav­nos­ti do­speo pre ne­ko­li­ko go­di­na kad je bio u ve­zi sa bo­di-bi­l­de­r­kom Lju­bom Pan­to­vić.

To­kom nje­nog bo­ra­v­ka u ri­ja­li­ti­ju on je ot­po­čeo ve­zu s nje­nom ta­da ma­lo­le­t­nom će­r­kom Ale­k­san­drom, ko­ja mu je potom ro­di­la de­te. Ubr­zo su se ra­sta­li, da bi potom usledila prepucavanja. Sa Ale­k­san­dri­nim ocem Ka­ra­đo­r­đem i stri­cem Sr­bo­lju­bom Su­bo­ti­ćem Ča­ba­r­ka­pa je do­la­zio i jav­no u su­kob, a jed­ni dru­ge su op­tu­ži­va­li za po­ku­ša­je ubi­stva, bom­ba­ške na­pa­de i pre­bi­ja­nje. Ne­dav­no su se, me­đu­tim, Ka­ra­đo­r­đe i Čabarkapa pomirili. 

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Jelena Rafailović/Foto: Dragana Udovičić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...