Najnovije vesti

ŽENA S KOJOM PEVAČ IMA ĆERKU OPTUŽUJE: Ke­ba je zločinac, Severinin Ale­k­san­dar mu je bi­tan samo zbog para
Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Vladimir Šporčić

LJI­LJA­NA JEVREMOVIĆ

ŽENA S KOJOM PEVAČ IMA ĆERKU OPTUŽUJE: Ke­ba je zločinac, Severinin Ale­k­san­dar mu je bi­tan samo zbog para

Stars

Ko­m­ple­t­na po­ro­di­ca Ko­jić de­cu gle­da sa­mo shod­no to­me ko­li­ko su ma­te­ri­jal­no „te­ška“ i ko­li­ko ma­te­ri­jal­no mo­gu da im do­ne­su

Lji­lja­na Je­vre­mo­vić, ko­ja tvr­di da je Ke­ba otac nje­ne će­r­ke Ine, ka­že da je nje­gov zlo­čin pre­ma de­te­tu ko­je ne­će da priz­na ve­ći od ono­ga za šta op­tu­žu­ju nje­go­vu sna­j­ku.

- Nje­gov zlo­čin je ve­ći od Se­ve­ri­ni­nog. Se­ve­ri­ni­na gre­ška pre­ma odlu­ci su­da je za­ne­ma­ri­va­nje, a Ke­bi­na gre­ška je za­ne­ma­ri­va­nje i psi­hi­č­ko zlos­ta­vlja­nje svih ovih 20 go­di­na. To je kla­si­čan zlo­či­nac - ka­že Lji­lja­na za Te­le­graf.rs, a za­tim je op­tu­ži­la fo­l­ke­ra:

- Ko­m­ple­t­na po­ro­di­ca Ko­jić de­cu gle­da sa­mo shod­no to­me ko­li­ko su ma­te­ri­jal­no „te­ška“ i ko­li­ko ma­te­ri­jal­no mo­gu da im do­ne­su.

Za ma­log Ale­k­san­dra su se za­če­pa­li jer mo­že da im do­ne­se no­vac i po­pu­lar­nost, a će­r­ka Ina ga ni­kad ni­je in­te­re­so­va­la jer ne mo­že da mu do­ne­se no­vac.

Pros­to, ta­kva je pos­ta­v­ka stva­ri.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Vladimir Šporčić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...