Najnovije vesti

PE­VAČ S KO­LE­GA­MA DO JUTRA SLA­VIO NOVU PESMU: Će­mo se ra­zva­lio od alkohola
Foto: Damir Dervišagić

Pro­mo­ci­ja

PE­VAČ S KO­LE­GA­MA DO JUTRA SLA­VIO NOVU PESMU: Će­mo se ra­zva­lio od alkohola

Stars

Lu­di­lo za sve pa­re Zbog uspe­šnog due­ta s In­di­rom Radić, po­zna­ti Cr­no­go­rac dao je se­bi odu­ška, pa se opu­stio i po­pio ko­ju čašicu

Će­mo se na­kon du­že pau­ze vra­tio na sce­nu u pu­nom sja­ju due­tom s In­di­rom Ra­dić „Ni­je kraj“.

Tim po­vo­dom pe­vač je or­ga­ni­zo­vao pro­mo­ci­ju u jed­nom no­vo­beo­gra­d­skom re­sto­ra­nu, gde oku­pio bro­j­ne ko­le­ge s ko­ji­ma je sla­vio do ra­nih ju­tar­njih sa­ti. Ia­ko je pro­sla­va bi­la pre­dvi­đe­na do po­no­ći, estra­da je pro­bi­la te­r­min jer je po­zi­ti­v­na at­mo­s­fe­ra po­ne­la sve gos­te.

foto: Damir Dervišagić

Mutno pred očima

Da je Će­mo bio na­j­ve­se­li­ji, do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da se sko­ro pa ra­zva­lio od al­ko­ho­la, ali nje­mu to i ni­je bi­lo te­ško, jer ni­ka­da ne pi­je, pa su mu i tri ča­še vi­na bi­le do­vo­lj­ne da se za­te­tu­ra. Mno­gi su bi­li u ču­du ka­da su ga vi­de­li sa ča­ši­com u ru­ci, pa su u jed­nom tre­nu­t­ku po­mi­sli­li da ih fo­li­ra i dr­ži je sa­mo da bi na­zdra­vio. Me­đu­tim, po­zna­ti Be­ra­nac zai­sta je pio že­sti­nu, ko­ja ga je br­zo opi­la.

foto: Damir Dervišagić

Dok su gos­ti igra­li i pe­va­li, Će­mi se na mo­me­nat za­mu­ti­lo pred oči­ma, pa se, dok je pri­čao sa Emi­rom Đu­lo­vi­ćem, pri­dr­žao za ko­no­ba­ra. Da nje­ga ni­je bi­lo, za­vr­šio bi Će­mo na po­du.

foto: Damir Dervišagić

Estrada na okupu

Bro­j­ne ko­le­ge po­dr­ža­le su In­di­ru i Će­mu, a Je­le­na Kos­tov ni­je izdr­ža­la, a da ne za­pe­va. Li­di­ja Vu­ki­će­vić igra­la je bez pre­stan­ka. Tu su bi­li Ka­ća Ži­v­ko­vić, Ma­ri­na Vis­ko­vić, Va­ne­sa Šo­k­čić, Ti­na Iva­no­vić, An­či Da­be­tić, De­jan Ma­tić i mno­gi dru­gi ko­ji su uži­va­li u sja­j­nom pro­vo­du.

foto: Damir Dervišagić

Izgled za medalju Li­di­ja po­ka­za­la batake

Li­di­ja Vu­ki­će­vić za­bli­sta­la je na pro­mo­ci­ji. Ona je do­šla u mi­ni-ha­lji­ni s de­ko­l­teom, a svi su pri­me­ti­li ka­kvo te­lo ima i odli­č­ne no­ge. Glu­mi­ca je do­bi­la ko­m­pli­men­te za svoj izgle­da, a na­j­vi­še je bi­lo onih ko­ji su pro­ko­men­ta­ri­sa­li da za nju kao da je vre­me sta­lo.

M. DEJANOVIĆ

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...