Najnovije vesti

Veselje

VELJKO JE ZNAO DA IZABERE! Ceca proslavila Nikoljdan, e evo šta je sve trudna Bogdana spremala za KRSNU SLAVU

Stars

Svetana Ceca Ra­žna­to­vić proslavila je kr­snu sla­vu Sve­tog Ni­ko­lu u porodičnom domu na Dedinju. 

Pevačica je sla­vu pre­da­la sinu Veljku,  koji se ože­nio u no­ve­m­bru i sada sa suprugom Bogdanom nastavlja da tradicionalno slave u kru­gu po­ro­di­ce, pri­ja­te­lja i ku­mo­va.

"Ceca je prava domaćica i u njenom domu se poštuju svi praznici. Ove godine njena porodica je bogatija za još jednog člana - snajku, koja sa njenim sinom učestvuje u spremanju krsne slave. Bogdanini roditelji, sestre i uža familija prvi bili su Nikoljdanu u domu Ražnatovića. Iako je u drugom stanju, Bogdani ništa nije teško da uradi, pa sa svekrvom i baka Mirom učestvuje u spremanju trpeze za goste. Bilo je tu svega i svačega, Ražnatovići ne štede na slavlju", priča izvor.

"Bo­g­da­ni­ni ro­di­te­lji, se­stre i uža fa­mi­li­ja pr­vi put će bi­ti na Ni­ko­lj­da­nu u do­mu Ra­žna­to­vi­ća. Ia­ko je u dru­gom sta­nju, Bo­g­da­ni ni­šta ni­je te­ško da ura­di, pa ba­ra­bar sa sve­kr­vom i ba­ka Mi­rom uče­stvu­je u spre­ma­nju tr­pe­ze za gos­te. Bi­lo je tu sve­ga i sva­če­ga, Ra­žna­to­vi­ći ne šte­de na sla­vlju. Na­rav­no, bi­će i mu­zi­ke, ali tek ka­da se za­vr­ši ve­če­ra i ispo­štu­ju svi obi­ča­ji" , za­vr­ša­va izvor.

Kurir.rs

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...