Najnovije vesti

SU­ZA­NA MA­N­ČIĆ O PRIJATELJSTVU SA GLUMICOM: Mirjana Karanović mi je dru­ga­rica iz škole!
Foto: Marina Lopičić, Sonja Spasić

Hit pri­ča

SU­ZA­NA MA­N­ČIĆ O PRIJATELJSTVU SA GLUMICOM: Mirjana Karanović mi je dru­ga­rica iz škole!

Stars

Uspomene Voditeljka je re­kla da je za Ka­ra­no­vi­će­vu zna­la da će pos­ta­ti umetnica

Su­za­na Ma­n­čić i Mi­r­ja­na Ka­ra­no­vić dru­ga­ri­ce su iz sred­nje ško­le!

Vo­di­te­lj­ka je za Ku­rir to ot­kri­la kad je do­šla da po­dr­ži dru­ga­ri­cu u sre­du ve­če na do­de­li Do­bri­či­nog pr­ste­na u Ju­go­slo­ve­n­skom dra­m­skom po­zo­ri­štu.

Za naš li­st Ma­n­či­će­va se pri­se­ti­la ško­l­skih da­na.

- Ja­ko sam sre­ć­na zbog na­gra­de ko­ju je Mi­ra do­bi­la. Za nju sam bi­la si­gu­r­na da će bi­ti glu­mi­ca. Ona je sve to za­slu­ži­la, a po­se­b­no mi je dra­go jer smo nas dve išle za­jed­no u Pe­tu beo­gra­d­sku gi­m­na­zi­ju. Na­ža­lost, ni­smo bi­le u istom ode­lje­nju, već smo bi­le učio­ni­ca do učio­ni­ce. To je bi­lo baš dav­no, ali smo svi zna­li da će Mi­r­ja­na pos­ta­ti ne­ko i ne­što. Odu­vek je vo­le­la glu­mu i bi­la joj ma­k­si­mal­no pre­da­na. Svi smo bi­li sja­j­ni đa­ci, ve­li­ki štre­be­ri, i iz ško­l­skih da­na ima­mo na­j­lep­še uspo­me­ne, ka­ko s ve­li­kih od­mo­ra, ta­ko i sa ek­sku­r­zi­ja - rekla nam je Su­za­na.

I oni su dru­ga­ri iz škole

Go­ga i Ki­čić bi­li u istoj gimnaziji

Go­ga Se­ku­lić i Go­r­dan Ki­čić ta­ko­đe su dru­ga­ri iz sred­nje ško­le. Pe­va­či­ca i glu­mac išli su u isto ode­lje­nje u Pe­toj beo­gra­d­skoj gi­m­na­zi­ji na Ta­šma­j­da­nu.

- Go­r­dan je moj drug iz gi­m­na­zi­je. Bio je su­per or­tak. On je, ina­če, uvek bio zai­n­te­re­so­van za glu­mu, čak sam i ja to vi­še vo­le­la od pe­va­nja, ali na kra­ju sam se ipak opre­de­li­la za mu­zi­ku - re­kla je Go­ga za Ku­rir svo­je­vre­me­no.

Kurir / Lj. Stanišić

Foto: Sonja Spasić, Marina Lopičić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...