Najnovije vesti

HUREM STIŽE U SRBIJU: Poznata glumica otvara Festival turskog filma
Foto: Profimedia

Gošća popularna glumica otvara Festival turskog filma

HUREM STIŽE U SRBIJU: Poznata glumica otvara Festival turskog filma

Stars

Lu­k­suz Me­r­jem Uze­r­li pro­mo­vi­sa­će ostva­re­nje „Ko­šni­ca“, u kom igra glav­nu ulo­gu, a kao i sva­ka zve­zda, tra­ži­la je po­se­b­ne uslo­ve

Me­r­jem Uze­r­li, po­pu­lar­na Hu­rem iz se­ri­je „Su­le­j­man Ve­li­čan­stve­ni“, po­no­vo će po­se­ti­ti Beo­grad, i to već u mar­tu, sa­zna­je Ku­rir.

foto: Profimedia

Nai­me, po­pu­lar­na su­l­ta­ni­ja otvo­ri­će Fe­sti­val tu­r­skog fi­l­ma, ko­ji se tra­di­cio­nal­no odr­ža­va sva­ke go­di­ne u Beo­gra­du. Ta­ko će Me­r­jem u Sr­bi­ju do­ći 19. mar­ta i bo­ra­vi­će dva da­na ka­ko bi pro­mo­vi­sa­la no­vi tu­r­ski fi­lm „Ko­šni­ca“, u kom tu­ma­či glav­nu ulo­gu. Zve­zda po­pu­lar­ne tu­r­ske se­ri­je, ko­ju su svi pra­ti­li, ima­će po­se­b­ne uslo­ve u Beo­gra­du.

- Fe­sti­val tu­r­skog fi­l­ma bi­će odr­žan od 19. do 23. mar­ta, a Me­r­jem će u Beo­grad sti­ći pr­vog da­na ka­ko bi sve­ča­no otvo­ri­la ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju. Ona se ra­du­je do­la­sku jer je već bi­la u Sr­bi­ji i do­pa­da joj se Beo­grad. Sa­da ima još je­dan ra­zlog za za­do­vo­lj­stvo, jer će sr­p­skoj pu­bli­ci pred­sta­vi­ti po­pu­lar­ni fi­lm „Ko­šni­ca“, u kom igra glav­nu ulo­gu. Me­r­jem će u Beo­gra­du od­se­sti u jed­nom od na­j­lu­k­su­zni­jih ho­te­la na No­vom Beo­gra­du, a tra­ži­la je pred­sed­ni­č­ki apar­t­man, što su joj do­ma­ći­ni i obez­be­di­li - ot­kri­va izvor Ku­ri­ra.

foto: Profimedia

Tu­r­ska glu­mi­ca bo­ra­vi­la je u Sr­bi­ji 2015, kad je zbog ulo­ge su­l­ta­ni­je bi­la veo­ma po­pu­lar­na. Ona je ta­da sni­ma­la fi­lm „Su­le­j­man Ve­li­čan­stve­ni“, a na svoj pro­fil ka­či­la je im­pre­si­je iz sr­p­ske pre­sto­ni­ce.

Glu­mi­ca ne­ma­č­kog po­re­kla bi­la je u ži­ži jav­nos­ti i zbog svog pri­vat­nog ži­vo­ta. Hu­rem je za­tru­d­ne­la s ta­da­šnjim par­t­ne­rom, ko­ji ni­je že­leo da ona ro­di de­te, pa ju je osta­vio tru­d­nu na­kon sva­đe, jer ni­je odu­sta­ja­la od po­to­m­stva. Ta­da je šo­ki­ra­la tu­r­ske me­di­je ot­kri­ćem da je po­ku­ša­la da se ubi­je. - Oti­šla sam u ho­te­l­sku so­bu i ba­ci­la sam sta­tuu ra­zbi­v­ši je, bi­la sam pot­pu­no lu­da i ise­kla sam ru­ke, krv je bi­la svu­da. Hte­la sam da se ba­cim s ba­l­ko­na, jer sam u to­me vi­de­la je­di­ni izlaz - ispri­ča­la je ta­da glu­mi­ca.

Još jed­na zvezda

Džon Ma­l­ko­vič do­la­zi na Fest

I Džon Ma­l­ko­vič bi­će po­ča­sni gost u Beo­gra­du. On će naš glav­ni grad po­se­ti­ti zbog 48. Fe­sta, ko­ji po­či­nje 28. fe­brua­ra. To­kom ma­ni­fe­sta­ci­je Ma­l­ko­vi­ču će bi­ti uru­če­no priz­na­nje Beo­gra­d­ski po­bed­nik za izu­ze­tan do­pri­nos fi­l­m­skoj ume­t­nos­ti.

foto: EPA/Ettore Ferrari

Kurir / N. Mijušković

Foto: Profimedia

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja