Najnovije vesti

ZELENA RAKETA DO STOTKE JURI ZA 6,5 SEKUNDI: Ovo je nova fijesta ST sa 200 konjskih snaga!
Foto: Ford

Ubrzana

ZELENA RAKETA DO STOTKE JURI ZA 6,5 SEKUNDI: Ovo je nova fijesta ST sa 200 konjskih snaga!

Auto
00:12h

Osve­že­na „fo­rd fi­je­sta ST“ do­bi­ja ja­či mo­ment, pa­me­t­ne LED fa­ro­ve, ali osta­je ve­r­na ok­ta­ni­ma i vo­za­č­kim vrednostima

Dže­p­ne ra­ke­te na­j­če­šće su pla­ve, pa „Fo­rd“ sa­da fo­r­si­ra ze­le­nu, ma­kar će se bo­jom odvo­ji­ti od ko­n­ku­re­na­ta. Ali „fi­je­sta ST“ odra­ni­je je po­zna­ta vo­za­či­ma, na­rav­no po pe­r­fo­r­man­sa­ma... Upra­vo sa­da je obja­vlje­na re­sti­li­zo­va­na ve­r­zi­ja, ko­ja će se na tr­ži­štu po­ja­vi­ti 2022. go­di­ne.

ford st
foto: Ford

Pod­se­ti­mo, re­ce­pt ma­li au­to, ve­li­ka sna­ga, ov­de je ostao isti, kao i kod pret­hod­ni­ka. Tro­ci­li­n­dri­č­ni agre­gat 1,5 proi­zvo­di okru­glo 200 ko­nj­skih sna­ga, ali obr­t­ni mo­ment je sko­čio sa 290 na čak 320 Nm! Obez­be­đe­no je im­pre­si­v­no ubr­za­nje. Spri­nt od 0 do 100 km/h tra­je sa­mo 6,5 se­ku­n­di, a sna­ga se pre­no­si pu­tem še­stos­te­pe­nog ma­nue­l­nog me­nja­ča! Mo­žda je bo­lje za vla­sni­ke i in­fo­r­ma­ci­ja da će osve­že­na „fi­je­sta“ bi­ti či­sto­kr­v­ni ok­ta­nac, bez me­ša­nja sa vi­so­kim na­po­nom, pa će za pe­t­nae­stak go­di­na kod ko­le­k­cio­na­ra no­si­ti epi­tet „po­sled­nji ben­zi­nac“ iz se­ri­je ST. Stru­j­ni ili hi­bri­d­ni po­gon osta­vljen je za sle­de­ću ge­ne­ra­ci­ju, ve­ro­vat­no kra­jem 2025. go­di­ne.

ford st
foto: Ford

Ka­ro­se­ri­ja je bla­go na­šmi­n­ka­na, i to sa no­vim ma­tri­č­nim LED fa­ro­vi­ma, ko­ji se sa­mi pri­la­go­đa­va­ju uslo­vi­ma na pu­tu, ali i re­gi­stru­ju pe­ša­ke. I da­lje su tu tro­ja vra­ta, što će no­vu „fi­je­stu“ ta­ko­đe odva­ja­ti od ko­n­ku­re­n­ci­je. Nos je pot­pu­no nov, a uti­snut je bre­nd „Fo­rd pe­r­fo­r­mans“ na do­njem kra­ju. Tu je i preo­bli­ko­van otvor na re­še­t­ki, a na njoj je, ume­sto u sa­mom no­su, i znak bre­n­da. Sem to­ga, usi­sni­ci va­zdu­ha su ve­ćih di­men­zi­ja, ia­ko su la­žni. Stan­da­r­d­ne alu-fe­l­ne bi­će di­men­zi­je od 18 in­ča. Di­za­j­ne­ri na­vo­de da za­d­nja sve­tla ima­ju ta­m­ni­ju ni­jan­su. Bez­bed­no­sna te­h­no­lo­gi­ja osta­je na vi­so­kom ni­vou, tu je au­to­no­m­no ko­če­nje u opa­snim si­tua­ci­ja­ma, si­stem asi­ste­n­ci­je odr­ža­va­nja u tra­ci, ali i upo­zo­re­nja na sle­pu zo­nu i una­kr­sni sao­bra­ćaj po­za­di!

ford st
foto: Ford

Unu­tra­šnjost je do­bi­la di­gi­tal­nu in­stru­ment-ta­blu od 12,3-in­ča. I ST će se, po tra­di­ci­ji „Fo­r­da“ ra­zli­ko­va­ti za­vi­sno od pa­ke­ta opre­me. Ta­ko op­ci­ja „vi­nja­le“ do­no­si ek­sklu­zi­v­ni­ji izgled i bo­ga­ti­ju opre­mu. Ka­da smo kod ono­ga što ne­ma, br­zu „fi­je­stu“odva­ja i či­nje­ni­ca da pred­nji pa­r­ki­ng sen­zo­ri ni­su u pla­nu. Lo­gi­č­no, ta­kvi i ni­su za ST, kad ne zna­ju da vo­ze „na­pred“.

ford st
foto: Ford

Mla­den Radulović

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja