Najnovije vesti

U BI­TEF STI­ŽE PRED­STA­VA O NAJVEĆOJ BALKANSKOJ ZVEZDI: Kroz Bre­nin ži­vot ćemo sa­gle­da­ti sta­nje u društvu
Foto: Tamara Trajković

Pre­mi­je­ra

U BI­TEF STI­ŽE PRED­STA­VA O NAJVEĆOJ BALKANSKOJ ZVEZDI: Kroz Bre­nin ži­vot ćemo sa­gle­da­ti sta­nje u društvu

Pop kultura

Za ma­nje od ne­de­lju da­na u Beo­gra­du će bi­ti pre­mi­je­ra pred­sta­ve „Le­pa Bre­na - pro­dže­kt“ u Bi­tef tea­tru.

Če­ti­ri glu­mi­ce i je­dan glu­mac go­vo­ri­će mo­no­lo­ge Ol­ge Di­mi­tri­je­vić, Ve­dra­ne Kle­pi­ce, Slo­bo­da­na Obra­do­vi­ća, Ma­je Pe­le­vić i Ta­nja Šlji­var, a ko­n­ce­pt i re­ži­ju pot­pi­su­ju Vla­di­mir Ale­k­sić i Ol­ga Di­mi­tri­je­vić, ko­ji su se ju­če obra­ti­li me­di­ji­ma. - Ose­ćam se isto kao pred pre­mi­je­ru pred­sta­ve „Zo­ran Đi­n­đić“ ili fi­l­ma „Te­ret“ i imam uti­sak da mo­ram svi­ma se pra­v­dam za­što u Bi­te­fu ra­di­mo pred­sta­vu o Bre­ni - re­kla je Ta­ma­ra Kr­cu­no­vić.

foto: Tamara Trajković

Ra­spra­va sa au­to­ri­ma tra­ja­la je go­to­vo sat vre­me­na, a di­re­k­tor Bi­te­fa Mi­loš La­ti­no­vić ka­že da ni­kad ni­je bi­lo vi­še po­zi­va zbog jed­ne pre­mi­je­re. - Svi me pi­ta­ju da li je Bre­na i na sce­ni, a to je pi­ta­nje za au­to­re. Pred­sta­va je na­j­ma­nje o Le­poj Bre­ni. Ovo je ume­t­nost od ko­je ne­će­mo odu­sta­ti - sma­tra La­ti­no­vić.

Ol­ga Di­mi­tri­je­vić ka­že da ovo ni­je bio­gra­f­ska pred­sta­va. - Bre­na ni­je sa­mo pe­va­či­ca već i fe­no­men. Kroz nje­nu ka­ri­je­ru mo­že­mo da sa­gle­da­mo sta­nje u dru­štvu i ra­spad ze­mlje - re­kla je Ol­ga. Ko­pro­du­cent pred­sta­ve je je­dan tea­tar iz Šva­j­ca­r­ske, pa će eki­pa u ja­nua­ru ima­ti pet izvo­đe­nja i u ovoj ze­mlji.

Lj. R.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...