Najnovije vesti

VRE­LE SCE­NE U CR­VENOM MESECU! Žestok s*ks Ivane Dudić sa Milošem Đurovićem!
Foto: Screenshot

Vau

VRE­LE SCE­NE U CR­VENOM MESECU! Žestok s*ks Ivane Dudić sa Milošem Đurovićem!

Pop kultura

Glu­mi­ca je sni­ma­la ka­dro­ve s par­t­ne­rom Mi­lo­šem Đu­ro­vi­ćem na li­va­di, a se­va­le su joj go­le gru­di i pr­šta­li poljupci

Se­ri­ja „Cr­ve­ni me­sec“ sve vi­še zao­ku­pi­ra gle­dao­ce, a pre dve ve­če­ri glu­ma­č­ki par Iva­na Du­dić i Mi­loš Đu­ro­vić ima­li su sce­nu se­k­sa ko­ja je pro­šla i te ka­ko za­pa­že­no.

foto: Screenshot

Oni su po­ka­za­li glu­ma­č­ko ume­će u ka­dro­vi­ma ko­ji i ni­su baš omi­lje­ni mno­gim nji­ho­vim ko­le­ga­ma, pa su to­kom epi­zo­de se­va­le nje­ne go­le gru­di, bu­ti­ne i stra­sni po­lju­p­ci.

foto: Screenshot

Za­lju­blje­ni ofi­cir, ko­ga igra Đu­ro­vić, i le­pa će­r­ka au­stri­j­skog ata­šea se od pr­ve epi­zo­de vo­le, a bi­lo je pi­ta­nje da­na ka­da će pa­sti je­dan dru­gom u vre­li za­gr­ljaj. Ta­ko su u epi­zo­di emi­to­va­noj u po­ne­de­ljak ima­li že­stok se­ks na li­va­di. Du­di­će­va i Đu­ro­vić za­jed­no su stu­di­ra­li, a sce­ne se­k­sa, ka­ko su ra­ni­je re­kli za Ku­rir, ni­su im te­ško pa­le jer su sve to ve­žbom pro­šli na stu­di­ja­ma. Me­đu­tim, Iva­ni ovo ni­je pr­vo glu­ma­č­ko se­k­sual­no isku­stvo. Le­pa glu­mi­ca se već po­ka­za­la u se­ri­ji „Ubi­ce mog oca“,gde je ima­la sce­ne si­lo­va­nja. Ona se po­ja­vlju­je i u „Sen­ka­ma nad Ba­l­ka­nom“, gde in­ti­m­ne sce­ne ima s Go­r­da­nom Ki­či­ćem. - Odra­dim svoj po­sao ka­ko tre­ba, a on­da do­đem ku­ći kod lju­di ko­je na­j­vi­še vo­lim i to mi je pot­pu­no no­r­mal­no. Ako se ba­vi­te ovim po­slom pro­fe­sio­nal­no, ne mo­že­te da se uste­že­te i od­bi­ja­te taj deo po­sla ko­ji se od­no­si i na sce­ne se­k­sa - re­kla je za Ku­rir Iva­na.

N. M.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...