Najnovije vesti

PO*NOVUD! Ovi glumci su karijeru započeli u FILMOVIMA ZA ODRASLE! Evo koji je bio njihov filmski DEBI!
Foto: AP, Profimedia

Ne­va­lja­li

PO*NOVUD! Ovi glumci su karijeru započeli u FILMOVIMA ZA ODRASLE! Evo koji je bio njihov filmski DEBI!

Pop kultura

Ne­ki od da­nas na­j­pla­će­ni­jih glu­ma­ca na svetu prve filmske uloge ostvarili su po principu "hopa-cupa u krevetu"

Put do sla­ve i uspe­ha če­sto je po­sut tr­njem, a ne­ka od na­j­ve­ćih ho­li­vu­d­skih ime­na svo­ju ka­ri­je­ru za­po­če­la su sni­ma­njem por­no-fi­l­mo­va. Pred­sta­vlja­mo vam na­j­pla­će­ni­je sve­t­ske glu­m­ce i glu­mi­ce ko­je u svom CV ima­ju i fi­l­mo­ve za odra­sle.

foto: Profimedia

ZA­VR­ŠIO NA XXX SAJTU

S*­ks-sce­ne bi iz ži­vo­ta izba­cio i Ko­lin Fa­rel, i to one ko­je je sni­mio sa Ple­j­bo­je­vom ze­či­com Ni­kol Na­rin.

- Za­mi­sli­te da su sta­vi­li taj fi­lm me­đu fi­l­mo­ve „na za­h­tev“ u ho­te­li­ma i da mo­ja ma­j­ka ka­že: „Oh, ovaj si­no­vljev fi­lm još ni­sam gle­da­la“ - re­kao je glu­mac.

foto: Profimedia

BI­ČE­VAO PAR­T­NE­R­KE 

Pre ne­go što se pro­sla­vio u se­ri­ji „Pri­ja­te­lji“, glu­mac je igrao u po­pu­lar­nom e*o­t­skom se­ri­ja­lu „Red Shoe Dia­ries“. U jed­noj od epi­zo­da se­ri­je nje­gov lik za­vo­di se­kre­ta­ri­cu i ima se­ks u li­f­tu. On je ta­ko­đe igrao i kau­bo­ja ko­ji je bi­če­vao par­t­ne­r­ke to­kom vre­log s*­k­sa.

foto: Profimedia

ZAVISAN OD S*KSA

Pre ulo­ge agen­ta u se­ri­ji „Do­si­je Iks“, De­j­vid je bio, po­put Me­ta Le­blan­ka, deo se­ri­ja­la „Red Shoe Dia­ries“. Za­ni­mlji­vo je da je ka­sni­je Du­hov­ni za­vr­šio na re­ha­bi­li­ta­ci­ji, i to zbog za­vi­snos­ti od s*­k­sa i po*no­gra­fi­je.

foto: Profimedia

PO*­NO-DI­VA IZ NEHATA

Slav­na glu­mi­ca je 1979. go­di­ne igra­la u fi­l­mu „Ka­li­gu­la“, ri­m­skom epu ko­ji je na kra­ju za­bra­njen zbog kon­tro­ve­r­znog sce­na­ri­ja. Na­kon što je sni­mljen ve­li­ki broj sce­na se­k­sa, fi­lm se go­to­vo pre­tvo­rio u por­nić. Ve­ći­na ko­ja je po­gle­da­la fi­lm ka­že da je či­sti po*­no­gra­f­ski sa­dr­žaj.

foto: Profimedia

GRUPNJAK ZBOG SI­RO­MA­ŠTVA

Po­zna­to je da je ču­ve­ni Ro­ki u mla­dos­ti glu­mio u fi­l­mu za odra­sle „The Par­ty at Ki­t­ty and Stud’s“. Re­kao je da je ta­da bio pra­k­ti­č­no be­sku­ć­nik i da ga je bes­pa­ri­ca pri­mo­ra­la na to. P*r­no-fi­lm ko­ji je glu­mac sni­mio izdat je za ita­li­jan­sko tr­ži­šte, i to u vre­me sla­ve „Ro­ki­ja“. Oni ko­ji su po­gle­da­li ovo ostva­re­nje tvr­de da u tom fi­l­mu i ne­ma to­li­ko ek­spli­ci­t­nih sce­na, a ne­ki čak na­vo­de da su one izba­če­ne ka­ko ne bi ugro­zi­le Sta­lo­neo­vu, ta­da tek za­po­če­tu, ka­ri­je­ru u uspo­nu.

foto: Profimedia

OD P*R­NI­ĆA­RA DO GUVERNERA

Ovaj glu­mac je pro­šao pri­li­č­no im­pre­si­van put od p*r­no-zve­zde do gu­ve­r­ne­ra Ka­li­for­ni­je. U mla­dos­ti je za­ra­đi­vao kao mo­del, po­zi­rao je pot­pu­no go za gej ča­so­pis „Af­ter Da­rk“, a na­vod­no je glu­mio i u fi­l­mu za odra­sle, pre­m­da mu je da­nas te­ško ući u trag. Ina­če, po­le­mi­še se o to­me da je Šve­r­ce­ne­ger uče­stvo­vao i u jed­nom gej p*r­no-fi­l­mu.

SA 19 SNI­MI­LA ORGIJE

Dve go­di­ne pre ne­go što se po­ja­vi­la u hit fi­l­mu „Ma­ska“, glu­mi­ca je sni­mi­la p*r­no-fi­lm „She’s No An­gel“, sa sa­do-ma­zo te­ma­ti­kom, u ko­jem je bi­lo čak i sce­na gru­p­nog s*­k­sa. Du­go se ni­je zna­lo ni­šta o to­me, a on­da su na in­te­r­net do­spe­le fo­to­gra­fi­je iz fi­l­ma, a Ka­me­ron je tu­ži­la mu­ška­r­ca ko­ji ih je pos­ta­vio, jer ju je uce­nji­vao sni­m­kom. Ka­da je sni­mi­la fi­lm, ima­la je 19 go­di­na.

foto: Profimedia

Kurir/Jelena Stuparušić/Foto: Profimedia, AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...