Najnovije vesti

MA­RI­NU ABRAMOVIĆ VI­DE­LO 70.000 LJUDI! Ostalo je 6 dana do zatvaranja izložbe ČISTAČ!
Foto: Zorana Jevtić

POSLEDNJEG DANA IZNENAĐENJE

MA­RI­NU ABRAMOVIĆ VI­DE­LO 70.000 LJUDI! Ostalo je 6 dana do zatvaranja izložbe ČISTAČ!

Pop kultura

Lep gest organizatora Po­sled­njeg da­na, 20. ja­nua­ra, Muzej savremene umetnosti će ra­di­ti do 22 sa­ta, pu­bli­ka će bi­ti u pri­li­ci da vi­di uži­vo izvo­đe­nje ne­ko­li­ko pe­r­fo­r­man­sa, a ulaz je slobodan

Re­tro­spe­k­ti­v­nu izlo­žbu „Či­stač“ Ma­ri­ne Abra­mo­vić do za­tva­ra­nja 20. ja­nua­ra, ka­ko se pro­ce­nju­je, po­se­ti­će oko 70.000 lju­di. - Po­no­san sam na tim mu­ze­ja, ko­ji je uspeo da ušte­di 200.000 evra, ta­ko da je izlo­žba ko­šta­la 1.300.000 evra. MSU je u 2019. imao re­ko­r­dan broj po­se­ta. Oko sto hi­lja­da po­se­ti­la­ca je po­gle­da­lo ne­ki od pro­gra­ma, a do da­na­šnjeg da­na sko­ro 62.000 lju­di vi­de­lo je izlo­žbu „Či­stač“. Izlo­žba se za­tva­ra za ne­de­lju da­na i ve­ru­jem da će se do ta­da broj po­se­ti­la­ca po­pe­ti na 70.000, što je sva­ka­ko izu­ze­tan re­zu­l­tat - ka­zao je v. d. di­re­k­to­ra MSU Slo­bo­dan Na­ka­ra­da na ko­n­fe­re­n­ci­ji za me­di­je.

Mu­zej će po­sle 21. ja­nua­ra bi­ti za­tvo­ren ne­ko vre­me, a već u mar­tu tim mu­ze­ja oče­ku­ju no­vi iza­zo­vi. Po­sled­njeg da­na pu­bli­ku če­ka po­se­ban pro­gram. - MSU ne­dos­ta­je zgra­da 21. ve­ka. Za­slu­ži­li smo još je­dan mo­de­ran obje­kat u mu­zej­skom ko­m­ple­k­su. Ta­ko bi­smo ima­li i me­sto za stal­nu pos­ta­v­ku, ali i pros­tor za pos­ta­vlja­nje izlo­žbi. Po­sled­njeg da­na izlo­žbe ‚„Či­stač“, 20. ja­nua­ra, MSU će ra­di­ti do 22 sa­ta, a pu­bli­ka će bi­ti u pri­li­ci da vi­di uži­vo izvo­đe­nje ne­ko­li­ko pe­r­fo­r­man­sa. Ulaz je bes­pla­tan - za­klju­čio je Na­ka­da­ra.

Problemi MSU ne­ma uprav­ni odbor

Mu­zej sa­vre­me­ne ume­t­nos­ti pra­k­ti­č­no ne­ma uprav­ni od­bor, jer sli­kar Vla­di­mir Ve­li­č­ko­vić je umro, a Aja Ju­ng je da­la osta­v­ku na član­stvo. Če­ka se i odlu­ka Vla­de o no­vom di­re­k­to­ru. - Du­že od po­la go­di­ne ne­ma­mo fu­n­k­cio­nal­ni upra­vi od­bor i to je ve­li­ki pro­blem - ista­kao je Slo­bo­dan Na­ka­ra­da.

foto: Zorana Jevtić, Beta/Milan Obradović

Kurir.rs Foto: Zorana Jevtić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...