Najnovije vesti

SA­ŠA ILIĆ DO­BI­T­NIK NI­NO­VE NAGRADE: Ni­ko ni­je hteo da obja­vi ni ve­st o knjizi, a sad se svi pi­ta­ju ko sam!
Foto: Tamara Trajković

PO­B­E­D­N­IK NOVInar

SA­ŠA ILIĆ DO­BI­T­NIK NI­NO­VE NAGRADE: Ni­ko ni­je hteo da obja­vi ni ve­st o knjizi, a sad se svi pi­ta­ju ko sam!

Pop kultura

No­vi glas knji­že­v­nos­ti. Pi­sac ro­đen u Ja­go­di­ni ka­že da je ro­man „Pas i kon­tra­bas“ pi­sao če­ti­ri go­di­ne i da je ova­kva odlu­ka va­žni­ja za sa­mu na­gra­du ne­go za nje­ga lično.

Sa­ša Ilić 66. je do­bi­t­nik Ni­no­ve na­gra­de, za ro­man „Pas i kon­tra­bas“.

Ži­ri ko­ji je ra­dio u sa­sta­vu Bran­ko Ku­kić, Ivan Mi­len­ko­vić, Teo­fil Pa­n­čić, Ma­ri­ja Ne­ne­zić i Ma­r­jan Ča­ka­re­vić dao je tri gla­sa za ovo de­lo, a dva za „Po šu­ma­ma i go­ra­ma“ Mi­len­ka Bo­di­ro­gi­ća.

Oba ro­ma­na obja­vio je „Or­fe­lin“, a pr­vi put u isto­ri­ji priz­na­nja Bo­di­ro­gić je ure­đi­vao po­bed­ni­č­ki ro­man, a Ilić nje­go­vu knji­gu.

- Ni­sam oče­ki­vao na­gra­du. Mi­len­kov i moj ru­ko­pis je obja­vljen u istoj edi­ci­ji i on­da sam ra­dio kao no­vi­nar i svim me­di­ji­ma u Sr­bi­ji po­slao in­fo­r­ma­ci­ju da su obja­vlje­ne dve knji­ge u edi­ci­ji „Noć re­pu­bli­ke“. Ve­st o to­me ni­je obja­vlje­na ni u do­da­t­ku Sa­j­ma knji­ga. Mi­len­ko i ja smo ra­z­mi­šlja­li ka­ko da do­đe­mo do jav­nos­ti i shva­ti­li smo da nam je­di­no osta­je da ko­n­ku­ri­še­mo za Ni­no­vu na­gra­du, a sa­da smo do­šli i vas sve za­ni­ma šta se na­la­zi u knji­zi. Ro­man sam pi­sao če­ti­ri go­di­ne - re­kao je Ilić.

foto: Tamara Trajković

Priznanje ne menja ništa

Ra­d­nja ro­ma­na sme­šte­na je u du­še­v­nu bo­l­ni­cu u Ko­vi­nu, a no­vi­nar i knji­že­v­nik sma­tra da mu se na­kon priz­na­nja ži­vot ne­će pro­me­ni­ti. - Na­gra­da kod me­ne ne me­nja ni­šta, kao ni mog ured­ni­ka Mi­len­ka. Mi­slim da je ovo do­bro za sa­mu Ni­no­vu na­gra­du, jer će po­če­ti da se otva­ra - na­gla­ša­va lau­reat. Sa­ša Ilić ro­đen je u Ja­go­di­ni, a te­k­sto­vi su mu pre­vo­đe­ni na al­ban­ski, en­gle­ski i fra­n­cu­ski je­zik. Obja­vio je dva ro­ma­na, a sma­tra da je no­vim na­pra­vio ve­li­ki isko­rak. - Oti­šao sam da­lje u bu­du­ć­nost i isko­ra­čio iz svo­je zo­ne ko­m­fo­ra. Pi­sao sam o od­no­su po­je­di­n­ca i in­sti­tu­ci­je - na­gla­ša­va Ilić, a za one ko­ji ni­kad ni­su ču­li za nje­ga ima po­ru­ku: - Ra­d­nja je sme­šte­na iz­me­đu fe­brua­ra i ok­to­bra i pred­sta­vlja put jed­ne in­ti­m­ne i mo­je re­vo­lu­ci­je. Mo­ra­te da u te­k­stu ot­kri­je­te sve­tlost. U nje­mu ima an­ti­fa­ši­z­ma, kao i ju­go­slo­ve­n­stva.

Oštra konkurencija

U na­ju­žem izbo­ru bi­li su ro­ma­ni „Mu­lat al­bi­no ko­ma­rac“ Ste­va Gra­bo­v­ca, „Gro­zo­ta ili...“ Slo­bo­da­na Ti­šme i „Yu­go­slav“ Ane Vu­č­ko­vić. Sa­ši Ili­ću na­gra­da će bi­ti uru­če­na na sve­ča­noj do­de­li u Ju­go­slo­ve­n­skoj ki­no­te­ci.

RAT NA PO­MO­LU FA­JT PI­SCA I ČLA­NA ŽIRIJA OKO BOJKOTA IZBORA ZA ROMAN GODINE  

PA­N­ČIĆ: DAO BIH SVI­MA 10.000 EVRA, KE­C­MA­NO­VIĆ: MO­ŽE PA­RE, A NE TRE­BA NAGRADA

Pred­sed­nik Ni­no­vog ži­ri­ja Teo­fil Pa­n­čić osvr­nuo se na apel 18 knji­že­v­ni­ka za bo­j­kot Ni­no­ve na­gra­de. - Sve je to deo ku­l­tu­r­no-po­li­ti­č­ke at­mo­s­fe­re u ko­joj se Sr­bi­ja da­vi i fo­l­klo­ra. Dao bih svi­ma s tog spis­ka na­gra­du i 10.000 evra, a za dvo­ji­cu s te li­ste ni­sam ni čuo. Na­gra­da je sa­mo jed­na i mno­gi se s pra­vom lju­te. Na tom spis­ku ima ozbi­lj­nih pi­sa­ca, ali i oni ko­ji ima­ju ne­ra­šči­šće­ne ra­ču­ne sa mnom i Ni­no­vom na­gra­dom - po­ru­čio je Pa­n­čić.

U ime pi­sa­ca Pa­n­či­ću je od­go­vo­rio Vla­di­mir Ke­c­ma­no­vić: - Za­hva­lju­jem mu na osam hi­lja­da evra i mo­že da ih po­ša­lje, ako ih ima. Na­gra­du mo­že slo­bod­no da za­dr­ži. Pa­n­čić ni­je čuo za dva pi­sca sa spis­ka, ja za mno­go vi­še s nje­go­ve li­ste.

foto: Tamara Trajković, Marina Lopičić

DO­BRA ŠALA

ČE­STI­T­KE FU­D­BA­LE­RU ILIĆU

De­jan Sto­ji­lj­ko­vić, je­dan od pot­pi­sni­ka bo­j­ko­ta za Ni­no­vu na­gra­du, na­ša­lio se sa ovo­go­di­šnjim do­bi­t­ni­kom. - Ia­ko ni­sam par­ti­za­no­vac - od sr­ca če­sti­tam Sa­ši Ili­ću Ni­no­vu na­gra­du za ro­man go­di­ne! Živ bio, le­ge­n­do! Još du­go nam pi­sao knji­ge - po­ru­čio je Sto­ji­lj­ko­vić.

Kurir.rs/ Lju­bo­mir Radanov, Foto: Tamara Trajković

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...