Najnovije vesti

DŽEJMS BO­ND OT­KA­ZAO TU­RNE­JU ZBOG KORONE: Virus paralizovao azijsko tržište
Foto: Profimedia

Odlu­ka

DŽEJMS BO­ND OT­KA­ZAO TU­RNE­JU ZBOG KORONE: Virus paralizovao azijsko tržište

Pop kultura

Pre­mi­je­ra fi­l­ma za­ka­za­na je za 2. april, me­đu­tim, zbog odlu­ke ki­ne­skih vla­sti da se za­tvo­ri vi­še od 70.000 bio­sko­p­skih dvo­ra­na pro­du­cen­ti su mo­ra­li da ot­ka­žu do­la­zak glu­m­ca u Ki­nu

Azi­j­ska tu­r­ne­ja po­sled­njeg Bo­n­do­vog na­sta­v­ka „Ne­ma vre­me­na za umi­ra­nje“ sa Da­ni­je­lom Kre­j­gom u glav­noj ulo­zi ot­ka­za­na je zbog ak­tue­l­nog ko­ro­na vi­ru­sa.

Pre­mi­je­ra fi­l­ma za­ka­za­na je za 2. april, me­đu­tim, zbog odlu­ke ki­ne­skih vla­sti da se za­tvo­ri vi­še od 70.000 bio­sko­p­skih dvo­ra­na pro­du­cen­ti su mo­ra­li da ot­ka­žu do­la­zak glu­m­ca u Ki­nu.

Mno­gi su pre­dvi­đa­li da će „Ne­ma vre­me­na za umi­ra­nje“ na­d­ma­ši­ti „Ska­j­fol“ iz 2012. go­di­ne po za­ra­di, ali je to u ova­kvim oko­l­nos­ti­ma te­ško.

Nai­me, „Ska­j­fol“ je in­ka­si­rao čak 1,1 mi­li­ja­r­du do­la­ra i još uvek no­si ti­tu­lu na­ji­spla­ti­vi­jeg fi­l­ma o agen­tu 007. Oče­ki­va­lo se da će no­vi na­sta­vak sa­mo u Azi­ji za­ra­di­ti iz­me­đu 150 i 300 mi­lio­na do­la­ra, ali su na­kon odlu­ke da se ot­ka­že tu­r­ne­ja po Ki­ni i osta­lim ze­mlja­ma ta oče­ki­va­nja pa­la u vo­du.

Ina­če, dok se pre­dvi­đa­ju gu­bi­ci zbog vi­ru­sa, pe­sma za fi­lm, ko­ju je ot­pe­va­la tre­nu­t­no na­j­po­pu­lar­ni­ja mla­da zve­zda, osa­m­nae­sto­go­di­šnja Bi­li Aj­liš, ru­ši sve re­ko­r­de na Ju­tju­bu.

U pr­va 24 sa­ta pri­ku­pi­la je vi­še od 17 mi­lio­na pre­gle­da, a broj kli­ko­va ra­ste iz da­na u dan.

Kurir.rs, A. E./ Foto: Profimedia

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...