Najnovije vesti

JAGOŠU MARKOVIĆU PRIZNANJE TATJANA LUKJANOVA: Ovo mi je prva ženska nagrada
Foto: Dragana Udovičić

Bravo

JAGOŠU MARKOVIĆU PRIZNANJE TATJANA LUKJANOVA: Ovo mi je prva ženska nagrada

Pop kultura

Novo doba Po­če­li su bo­lji da­ni za po­zo­ri­šte i si­gu­ran sam u do­bru bu­du­ć­nost Beo­gra­d­skog dra­m­skog pozorišta, poručio je reditelj

Ja­go­šu Ma­r­ko­vi­ću ju­če je uru­če­na go­di­šnja na­gra­da „Ta­tja­na Lu­kja­no­va“ u Beo­gra­d­skom dra­m­skom po­zo­ri­štu, ko­je je s no­vi­na­ri­ma pro­sla­vi­lo svoj 73. ro­đe­n­dan.

Ču­ve­ni re­di­te­lj je baš na Cr­ve­nom kr­stu dav­ne 1988. go­di­ne za­po­čeo ka­ri­je­ru. - Glu­mi­ca Ta­tja­na Lu­kja­no­va igra­la je s po­se­b­nom poe­zi­jom ko­ja je sa­stav­ni deo nje­nog bi­ća. Sve u nje­nom po­kre­tu i go­vo­ru bi­lo je uzvi­še­no i ta­k­nu­to ne­čim na­dreal­nim. Bi­la je ča­rob­na kao da ju je Mo­cart stva­rao i pru­ži­la je ce­lo­ži­vo­t­nu po­sve­će­nost ovom po­zo­ri­štu. Dra­go mi je što je pos­ta­la si­m­bol ku­će ko­ja ču­va uspo­me­nu na nju, ali i na ovaj na­čin po­tvr­đu­je svoj du­hov­ni iden­ti­tet. Po­če­li su bo­lji da­ni za po­zo­ri­šte i si­gu­ran sam u do­bru bu­du­ć­nost Beo­gra­d­skog dra­m­skog po­zo­ri­šta - re­kao je Ma­r­ko­vić, ko­ji se na­ša­lio s no­vi­na­ri­ma da mu je ovo pr­va že­n­ska na­gra­da.

foto: Dragana Udovičić

Na­gra­đe­ni su i mla­di re­di­te­lj Pa­trik La­zić za re­ži­ju pred­sta­ve „Fi­ne mr­tve d(j)evo­j­ke“, Pa­vle Pe­kić za ulo­gu Šo­na Aše­n­be­ka u „Su­mra­ku bo­go­va“, po­mo­ć­nik di­re­k­to­ra Bo­ja­na Ka­ra­jo­vić, po­slov­ni se­kre­tar Dra­ga­na Dra­gi­će­vić i ma­j­sto­ri sve­tla - Ili­ja Ko­zjak i Ne­bo­j­ša Krog. Spe­ci­jal­no priz­na­nje za ko­le­k­ti­v­nu igru do­de­lje­no je glu­ma­č­kom an­sa­m­blu Pla­ste­li­ja.

No­vi uprav­nik BDP Jug Ra­di­vo­je­vić na­ja­vio je bro­j­ne pre­mi­je­re do kra­ja go­di­ne, ali i pro­me­ne. - Pri­po­ji­će­mo bio­skop Ava­la, a pla­ni­ra­na je gra­d­nja am­fi­tea­tra na Tr­gu re­pu­bli­ke - re­kao je Ra­di­vo­je­vić.

Kurir / M. Vujović

Foto: Dragana Udovičić

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja