Najnovije vesti

BUDITE OPREZNI S JELKOM DA VAM SE PRAZNICI NE PRETVORE U KATASTROFU! Na ove 4 stvari morate POSEBNO obratiti pažnju!
Foto: Shutterstock

Da ne bude belaja u kući

BUDITE OPREZNI S JELKOM DA VAM SE PRAZNICI NE PRETVORE U KATASTROFU! Na ove 4 stvari morate POSEBNO obratiti pažnju!

Žena

Na dr­v­ca lju­di na­no­se ve­šta­č­ki sneg i mi­ri­se ko­ji imi­ti­ra­ju pri­rod­ni mi­ris dr­ve­ta. U tim he­mi­ka­li­ja­ma mo­gu se na­ći ra­zli­či­ti sa­sto­j­ci ko­ji iri­ti­ra­ju gr­lo, sme­ta­ju ast­ma­ti­ča­ri­ma i iza­zi­va­ju kašalj

Bez ob­zi­ra na to ko­ju va­ri­jan­tu je­l­ke ste iza­bra­li, tre­ba­lo bi da bu­de­te opre­zni. Pla­sti­č­no dr­v­ce mo­že da iza­zo­ve iri­ta­ci­ju i res­pi­ra­tor­ne sme­t­nje ako ko­ri­sti­te he­mi­ka­li­je za nje­no ukra­ša­va­nje.

Na njih lju­di če­sto na­no­se ve­šta­č­ki sneg ili mi­ri­se ko­ji imi­ti­ra­ju pri­rod­ni mi­ris je­l­ke. U nji­ma se mo­gu na­ći sa­sto­j­ci ko­ji iri­ti­ra­ju gr­lo i iza­zi­va­ju suv ka­ša­lj, ka­žu le­ka­ri i do­da­ju da pri­rod­ne je­l­ke ne iza­zi­va­ju ale­r­gi­j­ske rea­k­ci­je jer ne­ma­ju po­len i ne cve­ta­ju.

  • Opa­snost mo­gu bi­ti i sta­kle­ne ku­gli­ce, ko­je vas mo­gu po­vre­di­ti ako se ra­zbi­ju. 
  •  Ta­ko­đe, ra­zli­či­te ukra­sne la­m­pi­ce mo­gu pred­sta­vlja­ti ve­li­ki ri­zik od po­ža­ra. Pri­rod­na je­l­ka br­zo se osu­ši, po­tre­b­no je sa­mo 30 se­ku­n­di da izgo­ri i da va­tra za­hva­ti oko­l­ni na­me­štaj. Za­to je ni­kad ne tre­ba pos­ta­vlja­ti u bli­zi­ni izvo­ra to­plo­te ni­ti je pre­po­ru­č­lji­vo bli­zu nje ili na njoj ko­ri­sti­ti pr­ska­li­ce, sa­ve­tu­ju va­tro­ga­sci, ko­ji ape­lu­ju na gra­đa­ne da pri­pa­ze na ra­sve­tu i da sve­će ni­kad ne osta­vlja­ju bez na­d­zo­ra.
  • Kad je reč o la­m­pi­ca­ma, ako su nei­sprav­ne, pos­to­ji opa­snost i od stru­j­nog uda­ra pa i nji­ma tre­ba ru­ko­va­ti opre­zno. Po­što su ma­la de­ca sklo­na da pre­d­me­te ko­je uhva­te sta­vlja­ju u usta, pos­to­ji opa­snost od gu­še­nja, dok se na sve­ći­ce la­ko mo­gu ope­ći.
  • Lju­di ko­ji ima­ju ku­ć­ne lju­bi­m­ce tre­ba­lo bi da za­šti­te je­l­ku ta­ko da je ži­vo­ti­nje ne mo­gu sru­ši­ti ili pre­gri­sti ka­blo­ve.
foto: Shutterstock

Oprez

Pre­ve­n­ci­ja stru­j­nog udara

Za­me­ni­te la­m­pi­ce ko­je su pre­go­re­le i ne pa­li­te pre­vi­še la­m­pi­ca pre­ko jed­ne uti­č­ni­ce ili pro­du­žnih ka­blo­va. Ta­ko­đe, ni­kad ne izla­zi­te iz ku­će a da ne isklju­či­te ukra­snu ra­sve­tu!

Kurir.rs/Foto: Shutterstock

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...