Najnovije vesti

6 GREŠAKA KOJE SVI PRAVE KADA ĆISTE KUĆU! Evo kada NIKAKO ne smete da perete prozore i koja sredstva treba da koristite!
Foto: Shutterstock

Ge­ne­ra­l­ka u sta­nu

6 GREŠAKA KOJE SVI PRAVE KADA ĆISTE KUĆU! Evo kada NIKAKO ne smete da perete prozore i koja sredstva treba da koristite!

Žena

Ne­ka­da stva­ri, upr­kos na­j­bo­ljim na­me­ra­ma, jed­nos­tav­no odu u po­gre­šnom sme­ru, a ni či­šće­nje sta­na ni­je izu­ze­tak.

Na pri­mer, če­sto se de­si da ia­ko ste pra­li pro­zo­re, oni osta­nu umr­lja­ni, i to se ne de­ša­va bez ra­zlo­ga. Evo ka­ko da ovu i još ne­ke če­ste gre­ške vi­še ne po­na­vlja­te...

Gre­ška 1 - Svom sna­gom tr­lja­te fle­ke s tepiha

Ako kle­če­ći sva­ki put su­ma­nu­to ri­ba­te te­pih kad na nje­ga pro­li­je­te ča­šu vi­na ili obo­je­nog so­ka, za­pra­vo tra­j­no ošte­ću­je­te nje­go­va vla­k­na. Dru­gim re­či­ma, ia­ko ste fle­ku ve­ro­vat­no uspe­li da uklo­ni­te, ošte­će­nu tka­ni­nu vi­še ne­će­te mo­ći da vra­ti­te u pr­vo­bi­t­no sta­nje. Pa­me­t­ni­ji na­čin je da pro­su­tu te­č­nost pr­vo uklo­ni­te su­n­đe­rom, za­tim da po tom po­dru­č­ju ta­p­ka­te či­stom be­lom kr­pom ili pa­pi­r­nim ubru­som sve dok se mr­lja ne osu­ši. Tek na­kon to­ga tre­ti­ra­j­te me­sto od­go­va­ra­ju­ćim sred­stvom za či­šće­nje ko­je ne­će izbe­le­ti bo­ju te­pi­ha.

foto: Shutterstock

Gre­ška 2 - Pe­re­te pro­zo­re po su­n­ča­nom danu

Ako vas su­n­ča­ni dan in­spi­ri­še da ope­re­te pro­zo­re, sa­če­ka­j­te, jer su ta­da sta­kla to­pla, pa će se sred­stvo za pra­nje pre­br­zo su­ši­ti i osta­vlja­ti ru­žne mr­lje na sta­klu. Za­to ih je na­j­bo­lje pra­ti po obla­č­nom vre­me­nu i kad te­m­pe­ra­tu­ra ni­je vi­ša od 20 ste­pe­ni i ni­ža od pet.  

foto: Shutterstock

Gre­ška 3 - Mi­sli­te da sva­ko sred­stvo za či­šće­nje dezinfikuje

Sva sred­stva za pra­nje ni­su ista i za­to uvek izdvo­j­te ma­lo vre­me­na da pa­žlji­vo pro­či­ta­te upu­t­stvo za upo­tre­bu s po­le­đi­ne proi­zvo­da. Odre­đe­ni de­lo­vi sta­na, po­put ku­hi­nje, ka­de i kva­ka na vra­ti­ma (po­se­b­no ako je ne­ko od uku­ća­na bo­le­stan), za­h­te­va­ju de­zi­n­fe­k­ci­ju ka­ko bi­ste se re­ši­li ba­k­te­ri­ja. Za­to či­ta­j­te de­kla­ra­ci­je i vi­di­te da li je sred­stvo po­tre­b­no dr­ža­ti ne­ko­li­ko mi­nu­ta da od­sto­ji na toj po­vr­ši­ni. Jer ako ga na­pr­ska­te i od­mah pre­bri­še­te - de­zi­n­fe­k­ci­je ne­će bi­ti i dža­ba ste sve ra­di­li.  

foto: Shutterstock

Gre­ška 4 - Ko­ri­sti­te pre­vi­še sred­sta­va mi­sle­ći da je vi­še bolje

Ko­ri­šće­nje pre­ve­li­ke ko­li­či­ne proi­zvo­da mo­že ošte­ti­ti po­vr­ši­nu ko­ju či­sti­te i osta­vi­ti za so­bom le­plji­vi sloj. Osim to­ga, to je i sa­svim ne­po­tre­b­no tro­še­nje proi­zvo­da. Pra­vi­lo ko­jeg tre­ba da se dr­ži­te je sa­svim ja­sno - stri­k­t­no se pri­dr­ža­va­j­te upu­t­stva ista­k­nu­tih na proi­zvo­du!

Gre­ška 5 - Po­li­ra­te na­me­štaj sva­ki put na­kon bri­sa­nja prašine

Sred­stva za po­li­ra­nje ima­la su smi­sla kad dr­ve­ni na­me­štaj ni­je imao za­šti­t­ni sloj. Da­nas je to uglav­nom ne­po­tre­b­no. Ako ste na­sle­di­li ne­ki sta­rin­ski ko­mad, po­vre­me­no ko­ri­sti­te vo­sak ili ulje za dr­vo. Na­me­štaj no­vi­jeg da­tu­ma do­vo­lj­no je sa­mo pre­bri­sa­ti vla­žnom kr­pom od mi­kro­fi­be­ra. Ako vam na­kon či­šće­nja osta­ju tra­go­vi vo­de po na­me­šta­ju, kr­pa je pre­vi­še vla­žna, pa je bo­lje isce­di­te.

foto: Shutterstock

Gre­ška 6 - Po­vr­ši­ne či­sti­te neo­d­go­va­ra­ju­ćim sunđerom

Na­j­ve­ća gre­ška je kad pri­li­kom či­šće­nja ko­ri­sti­te pre­grub su­n­đer. Re­ci­mo, onaj s jed­nom gru­bljom stra­nom do­bar je za bri­sa­nje ku­pa­ti­la, ali ne i za po­vr­ši­ne po­put pla­sti­ke, la­mi­na­ta i sli­č­no.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Foto: Shutterstock

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...