Najnovije vesti

ČESTA POJAVA KOJA IRI­TI­RA KOŽU: Da vu­ne­ni dže­m­per ne bocka
Foto: Shutterstock

česta pojava

ČESTA POJAVA KOJA IRI­TI­RA KOŽU: Da vu­ne­ni dže­m­per ne bocka

Žena

To­kom zi­me je­dan od ne­zao­bi­la­znih ode­v­nih pre­d­me­ta su vu­ne­ni dže­m­pe­ri, pu­lo­ve­ri ili ro­l­ke.

Ali vu­na če­sto iza­zi­va ne­pri­jat­nost jer bo­c­ka na go­loj ko­ži, na­ro­či­to oso­ba­ma ko­je su ose­tlji­vi­je. Da bi­ste svo­ju vu­ne­nu ode­ću uči­ni­li me­k­šom i pri­jat­nom za no­še­nje, ura­di­te sle­de­će: po­to­pi­te je u po­su­du sa pet li­ta­ra vo­de i dva de­ci­li­tra si­r­će­ta pa u tu te­č­nost po­to­pi­te dže­m­per. Na­kon 15 mi­nu­ta izva­di­te ga i oce­di­te. Za­tim na nje­ga si­pa­j­te ome­k­ši­vač za veš i ma­lo ga istr­lja­j­te da bi ga dže­m­per upio. Na­kon po­la sa­ta ga ispe­ri­te hla­d­nom vo­dom i osta­vi­te da se osu­ši po­lo­žen na pe­ški­ru. Na­kon to­ga, bi­će ne­žan i veo­ma pri­ja­tan za no­še­nje.

Kurir.rs

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...