Najnovije vesti

KAMILICA, ČAJ KOJI UVEK POMAŽE: Le­či ne­sa­ni­cu i depresiju
Foto: Shutterstock

Kamilica

KAMILICA, ČAJ KOJI UVEK POMAŽE: Le­či ne­sa­ni­cu i depresiju

Žena

Ako je pra­zni­č­ni stres za­ku­cao i na va­ša vra­ta, vre­me je da se okre­ne­te bi­lj­ci ko­ja je po­zna­ta po svom opu­šta­ju­ćem i umi­ru­ju­ćem de­lo­va­nju - ka­mi­li­ci!

Za ra­zli­ku od po­pu­lar­nih le­ko­va za ubla­ža­va­nje an­k­sio­znos­ti, ona ne stva­ra za­vi­snost i ni­je šte­t­na, a uz sve to po­di­že ni­vo gli­ci­na - ami­no-ki­se­li­ne ko­ja opu­šta ži­v­ce i mi­ši­će. Za­to, kad god ose­ća­te ne­r­vo­zu, sku­va­j­te se­bi je­dan čaj od ka­mi­li­ce i ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon ko­n­zu­mi­ra­nja do­slov­no će­te ose­ti­ti ka­ko stres i na­pe­tost po­pu­šta­ju.

Kurir.rs 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...