Najnovije vesti

ŠTA KA­DA OMI­LJE­NI PRSTEN PRO­ME­NI BOJU?! Oči­sti­te NAKIT i vra­ti­te mu sta­ri SJAJ, a evo i kako
Foto: Shutterstock

nikad lakše

ŠTA KA­DA OMI­LJE­NI PRSTEN PRO­ME­NI BOJU?! Oči­sti­te NAKIT i vra­ti­te mu sta­ri SJAJ, a evo i kako

Žena

Sa­ve­ti. Po­žu­te­le bi­se­re po­to­pi­te u mla­ko vin­sko si­r­će, žad oči­sti­te al­ko­ho­lom, a sre­bro ču­va­j­te u pla­sti­č­nim kesicama.

Se­ća­te li se pre­le­pog sja­ja va­šeg omi­lje­nog na­ki­ta kad ste ga pr­vi put sta­vi­li na se­be? Ako vam je u me­đu­vre­me­nu po­ta­m­neo ili se pro­me­nio, vre­me je da ga oči­sti­te. Uz na­še sa­ve­te br­zo i la­ko će­te oči­sti­ti na­kit i vra­ti­ti mu sta­ri sjaj.

foto: Shutterstock

Srebro

Po­ta­m­ne­li sre­br­ni na­kit oči­sti­te li­mu­nom ili ga sta­vi­te u vo­du u ko­joj ste oto­pi­li so­du bi­ka­r­bo­nu. Čvr­sto tr­lja­j­te sva­ki ko­mad na­ki­ta, a za­tim ga osu­ši­te me­kom su­vom kr­pom ili ko­ma­di­ćem va­te. Fi­li­gran­ski sre­br­ni na­kit oči­sti­te me­ša­vi­nom al­ko­ho­la i pu­de­ra. Čvr­sto če­t­kom utr­lja­j­te me­ša­vi­nu u sva udu­blje­nja na­ki­ta, a za­tim išče­t­ka­j­te i izgla­n­ca­j­te či­stom sa­l­ve­tom. Da sre­br­ni na­kit ne bi po­ta­m­neo, ču­va­j­te ga u pla­sti­č­noj ke­si­ci.

Zlato

Ako vam je zlat­ni na­kit ko­ji re­t­ko no­si­te izgu­bio sjaj, ope­ri­te ga vo­dom i neu­tral­nim sa­pu­nom. Ure­za­ne de­lo­ve na na­ki­tu išče­t­ka­j­te me­kom če­t­ki­com za zu­be. Na­kon pra­nja ko­mad osu­ši­te me­kom su­vom kr­pom. Zlat­ni pr­sten oči­sti­te ta­ko što će­te ga na­j­pre po­to­pi­ti u al­ko­hol, a za­tim ga la­ga­no išče­t­ka­j­te.

Biseri

Ka­ko bi bi­se­ri bi­li le­pi i sja­j­ni, što če­šće ih no­si­te i ne ču­va­j­te ih u ku­ti­ji za na­kit. Po­žu­te­le bi­se­re po­to­pi­te na dva mi­nu­ta u mla­ko vin­sko si­r­će. Na­kon to­ga ga sta­vi­te u mla­ku či­stu vo­du, pa osta­vi­te da se osu­ši na či­stoj kr­pi ili pe­ški­ru. Ako ima­te uzga­ja­ne bi­se­re, osta­vi­te ih ne­ko­li­ko da­na u sla­noj vo­di ka­ko bi im se vra­tio sjaj.

Bakar

Na­kit od ba­kra s vre­me­nom gu­bi sjaj, pa po­ku­ša­j­te da ga oči­sti­te sred­stvom za pra­nje po­su­đa. Ako na na­ki­tu pri­me­ti­te mr­lje, pr­vo ih uklo­ni­te va­ti­com na­to­plje­nom me­ša­vi­nom si­r­će­ta i so­li. Ka­ko bi na­kit do­bio još lep­ši sjaj, istr­lja­j­te ga li­mu­no­vom ko­ri­com.

Žad i ćilibar

Žad i ći­li­bar či­ste se ben­zi­nom ili al­ko­ho­lom. Na­kon či­šće­nja do­bro je pre­ma­za­ti ih ma­sli­no­vim uljem i istr­lja­ti kr­pom od je­le­n­ske ko­že.

Kurir.rs/ Foto: Shutterstock

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...