Najnovije vesti

KLONITE SE OŽENJENIH TIPOVA! Ne gubite vreme, ne treba da čekate da se ODLUČI za vas!
Foto: Shutterstock

ne primajte se na laži

KLONITE SE OŽENJENIH TIPOVA! Ne gubite vreme, ne treba da čekate da se ODLUČI za vas!

Žena

Ne do­zvo­li­te da vas isko­ri­sti Vi ste sa­mi, on ima pro­ble­me sa že­nom,
ne vo­li je, odav­no ne spa­va s njom... Du­go ste u di­v­noj ve­zi, ali ni­ka­ko da doče­ka­te da se odlu­či za vas

Po­ne­kad vas ni sva upo­zo­re­nja ovog sve­ta da ože­nje­ne mu­ška­r­ce tre­ba zao­bi­ći u ši­ro­kom lu­ku ne mo­gu odvu­ći od onog jed­nog, zau­ze­tog, s ko­jim vas je, ka­ko vam se či­ni, su­d­bi­na spo­ji­la.

I na­j­mu­dri­jim že­na­ma de­ša­va se da im ose­ća­nja na­dvla­da­ju ra­zum i da im se uči­ni ka­ko je upra­vo on taj s kim im je su­đe­no da pro­ve­du osta­tak ži­vo­ta. A sce­na­rio je uvek isti - obo­je ima­te pro­ble­ma, on se sva­đa sa že­nom, vas je osta­vio par­t­ner ili ste so­lo, i sad se „sa­mo“ tre­ba str­pe­ti i sa­če­ka­ti da se ko­na­č­no ra­zve­de.

Sa­vet stručnjaka

Stru­č­njak za mu­ško-že­n­ske od­no­se Greg Be­rent, ko­ji je ra­dio i kao ko­n­su­l­tant za se­ri­ju „Se­ks i grad“, za že­ne ko­je su u ve­zi sa ože­nje­nim mu­ška­r­ci­ma ima odli­čan sa­vet: - Ni­kad ne­mo­j­te za­bo­ra­vi­ti da je on u bra­ku s ne­kom dru­gom že­nom, a ne s va­ma! Ia­ko mi­sli­te da ste bo­lji od nje (jer on to ka­že) i da je va­ša ve­za dru­ga­či­ja (jer i to tvr­di), on je i da­lje ože­njen i ne­mo­j­te ig­no­ri­sa­ti taj si­g­nal opa­snos­ti. Ri­zik je zai­sta pre­ve­lik.

foto: Shutterstock

Ne gu­bi­te vreme

- Vi ste ti ko­ji stal­no če­ka­te, gri­c­ka­te usne, gle­da­te na sat, po­tis­ku­je­te svo­je že­lje i pro­vo­di­te pra­zni­ke i vi­ke­n­de sa­mi. Ne za­slu­žu­je­te da zbog nje­ga se­di­te usa­mlje­ni u ku­ći i ži­vi­te „u le­ru“, dok on bez žu­r­be ana­li­zi­ra i smi­šlja šta će i ka­ko će, tre­ti­ra­ju­ći vas kao uspu­t­nu sta­ni­cu - ka­že Be­rent. Za­to, dra­ge da­me, sta­vi­te pr­st na če­lo i ra­z­mi­sli­te da li že­li­te da zai­gra­te tu igru na sve ili ni­šta, da na kra­ju ne bi­ste pro­kli­nja­le dan kad ste sre­le va­šu zau­ze­tu lju­bav, ko­ju od su­pru­ge, ru­ku na sr­ce, re­t­ko kad dru­ga „odu­z­me“.

Kurir.rs

Foto: Shutterstock

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...