Najnovije vesti

UBIJEN VERENIK KARLEUŠINE KUME: Trišić godinama bio sa Ivanom Kukrić
Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Profimedia

EKSKLUZIVNO: Ko je muškarac likvidiran u sačekuši u Žarkovu

UBIJEN VERENIK KARLEUŠINE KUME: Trišić godinama bio sa Ivanom Kukrić

Crna Hronika

Dragoje Trišić (44), zvani Triša, dugo se zabavljao sa jednom od naših najlepših i najpoznatijih manekenki, koja je venčala Jelenu Karleušu sa Bojanom Karićem 2004.

Dra­go­je Tri­šić, zva­ni Tri­ša (44), ko­ji je ubi­jen u sa­če­ku­ši ispred zgra­de u Tr­go­va­č­koj uli­ci u Ža­r­ko­vu, bio je ve­ren sa ma­ne­ken­kom Iva­nom Ku­krić (37), ku­mom pe­va­či­ce Je­le­ne Kar­leu­še, sa­zna­je Ku­rir.

foto: Damir Dervišagić

Tri­šić je ubi­jen u sre­du oko 17.15 sa­ti u pro­la­zu iz­me­đu zgra­da, ka­da ga je ne­po­zna­ti na­pa­dač sa dva hi­ca iz pi­što­lja po­go­dio u gru­di, a po­tom po­be­gao. On se, ka­ko sa­zna­je­mo, go­di­na­ma za­ba­vljao sa jed­nom od na­j­po­zna­ti­jih i na­j­lep­ših sr­p­skih ma­ne­ken­ki, sa ko­jom se i ve­rio. Me­đu­tim, ve­za ka­sni­je ni­je op­sta­la.

Na­j­bo­lje drugarice

- Tri­ša se ra­ni­je ba­vio bo­k­som, a imao je i po­slo­ve u ve­zi sa gra­đe­vi­nom. Iz­me­đu nje­ga i Iva­ne je bi­la ve­li­ka lju­bav, osam go­di­na su bi­li za­jed­no, ali se Tri­ša ni­kad ni­je ek­spo­ni­rao u jav­nos­ti, pa zbog to­ga ne­ma nji­ho­vih za­jed­ni­č­kih fo­to­gra­fi­ja - ka­že naš do­bro oba­ve­šte­ni izvor.

Iva­na Ku­krić je u mla­dos­ti bi­la na­j­bo­lja dru­ga­ri­ca sa pe­va­či­com Je­le­nom Kar­leu­šom, ko­joj je bi­la ku­ma na ve­n­ča­nju sa Bo­ja­nom Ka­ri­ćem u se­p­te­m­bru 2004. go­di­ne. - Iva­na je Je­le­ni­na kr­šte­na i ve­n­ča­na ku­ma. Njih dve su odra­sle za­jed­no, bi­le su ja­ko blis­ke. Ka­da se Kar­leu­ša ve­n­ča­va­la, ona je bi­la nje­na ku­ma, ali ka­sni­je su nji­ho­vi od­no­si za­hla­d­ne­li. Ta­ko Iva­na ni­je bi­la po­zva­na na Je­le­ni­no dru­go ve­n­ča­nje, sa Du­škom To­ši­ćem. Me­đu­tim, ne­dav­no su po­no­vo po­če­le da kon­ta­k­ti­ra­ju - ka­že sa­go­vor­nik Ku­ri­ra.

foto: Damir Dervišagić

Ži­vi u Americi

Iva­na Ku­krić go­di­na­ma va­ži za jed­nu od na­ših na­ju­spe­šni­jih ma­ne­ken­ki u sve­tu. Mo­de­li­n­gom je po­če­la da se ba­vi sa sa­mo 17 go­di­na. Du­gi niz go­di­na ži­vi u Ame­ri­ci, na re­la­ci­ji Nju­jo­rk - Los An­đe­les.

Ra­di­la je za na­j­po­zna­ti­je modne krea­to­re i bre­n­do­ve, po­put Ar­ma­ni­ja i Va­len­ti­na, a po­ja­vlji­va­la se i u bro­j­nim sve­t­skim ča­so­pi­si­ma. U re­kla­mi za po­zna­tu ma­r­ku ma­ska­ra „po­za­j­mlji­va­la“ je oči po­pu­lar­noj ho­li­vu­d­skoj glu­mi­ci Ha­li Be­ri.

Me­đu­tim, sa­ma ni­ka­da ni­je bi­la zai­n­te­re­so­va­na za glu­mu. - Mno­go pu­ta su mi se otva­ra­la vra­ta ka sve­tu glu­me. Ali na vre­me sam shva­ti­la da me to ne za­ni­ma i da bih sa­mo izgu­bi­la vre­me. Jed­nos­tav­no, ne bih vo­le­la da bu­dem jav­na li­č­nost - izja­vi­la je Iva­na ne­dav­no za sr­p­ske me­di­je.

Du­šan Stamenković

Po­tra­ga za ubicom NOSIO KAČKET I SIVU JAKNU

foto: Damir Dervišagić

Gle­petako pro­cen­tual­no, od­no­sno upo­re­đi­va­njem uku­p­nog bro­ja po­sla­ni­ka i ću­to­lo­ga u po­sla­ni­č­kim klu­bo­vi­ma, na pr­vom me­stu je Je­din­stve­na Sr­bi­ja (JS), či­ja tri po­sla­ni­ka, od uku­p­no se­dam ili bli­zu 50 od­sto, ni­su ni­šta re­kla u Sku­p­šti­ni. Sle­de SPS i SNS sa bli­zu 20 od­sto. De­mo­kra­te ima­ju ne­što ma­nje od de­set od­sto po­sla­ni­ka u svo­jim re­do­vi­ma ko­ji do sa­da ni­su isko­ri­sti­li pra­vo da se ista­k­nu za sku­p­štin­skom go­vor­ni­com.

Ma­j­ka ubi­je­nog Trišića MOJ SIN NIJE BIO KRIMINALAC

Ma­j­ka ubi­je­nog Dra­go­ja Tri­ši­ća re­kla je za Ku­rir da njen sin ni­je imao ni­ka­kve ve­ze sa kri­mi­na­lom. - Pi­ta­j­te u ko­m­ši­lu­ku da vam ka­žu šta mi­sle o mom si­nu. On ni­je bio ni da­na u za­tvo­ru, a svi pri­ča­ju da je di­lo­vao dro­gu. Pa on je bio spo­r­ti­sta, ka­kva dro­ga?! To su sve nei­sti­ne! Imao je svoj ka­fić, u kom je po­šte­no ra­dio i za­ra­đi­vao. Bavio se svojim poslom i ničim drugim - re­kla je u su­za­ma nje­go­va ma­j­ka novinaru Kurira.

foto: Kurir

Kurir / Dušan Stamenković

Foto: Damir Dervišegić, Dragan Kadić, Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SAČEKUŠA U ŽARKOVU: Ubijen muškarac u Trgovačkoj ulici

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...