Najnovije vesti

Dobri re­zu­l­ta­ti bo­r­be pro­tiv be­le kuge
Foto: Dragan Kadić

LIČNI STAV

Dobri re­zu­l­ta­ti bo­r­be pro­tiv be­le kuge

Lični stav

Tre­ba po­dr­ža­ti odli­č­ne re­zu­l­ta­te ak­tue­l­ne vla­sti u Sr­bi­ji u bo­r­bi pro­tiv be­le ku­ge. Tru­d­ni­ce i po­ro­di­lje u Sr­bi­ji do­bi­ja­ju sred­stva iz bu­dže­ta bez ob­zi­ra na to da li ra­de ili ne i bez ob­zi­ra na to ko­li­ka im je pla­ta. Da se ta­ko ra­di­lo pre 50 go­di­na, ne bi Al­ba­n­ci ima­li ve­ći­nu na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Za vre­me bi­v­še vla­sti u Sr­bi­ji, Sr­bi s Ko­so­va i Me­to­hi­je su au­to­bu­si­ma do­la­zi­li u Beo­grad da im se ne­ko obra­ti i ni­ko ih ni­je pri­me­ći­vao, a da­nas pred­sed­nik Vu­čić ide na Ko­so­vo i Me­to­hi­ju i raz­go­va­ra sa svim Sr­bi­ma u ju­žnoj po­kra­ji­ni i sva­ka odlu­ka se za­jed­ni­č­ki do­no­si sa Sr­bi­ma s Ko­so­va i Me­to­hi­je i ni­ka­da se ni­jed­na odlu­ka ni­je do­ne­la a da se oni ni­su slo­ži­li s njom. To ni­ka­da do sa­da ni­je bi­lo.  

Dra­gan Ma­r­ko­vić Palma, Li­der JS  

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja