Najnovije vesti

So­nja Liht: Vreme za rešavanje ko­so­v­skog čvora
Foto: Kurir, Aleksandar Jovanović Cile

LIČNI STAV, Beo­gra­d­ski fo­nd za po­li­ti­č­ku izuzetnost

So­nja Liht: Vreme za rešavanje ko­so­v­skog čvora

Lični stav

Pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić je po­čeo da go­vo­ri o raz­gra­ni­če­nju, što je on­da pred­sed­nik Ko­so­va Ha­šim Ta­či na ne­ki na­čin pri­hva­tio

Či­nje­ni­ca je da na­ma re­še­nje i ra­zre­še­nje, ra­spli­ta­nje tog ko­so­v­skog čvo­ra, ka­ko je na­zvan pre mno­go go­di­na, u stva­ri pred­sta­vlja put na­pred, ne sa­mo za­to što to tra­ži od nas Evro­p­ska uni­ja ne­go za­to što je to zai­sta pre­su­d­no u na­šem in­te­re­su jer je­de re­su­r­se, je­de vre­me, a ni­šta do­bro se ne do­ga­đa.

 

Pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić je po­čeo da go­vo­ri o raz­gra­ni­če­nju, što je on­da pred­sed­nik Ko­so­va Ha­šim Ta­či na ne­ki na­čin pri­hva­tio.

 

Vi­še o to­me ne zna­mo, ali on je oči­gled­no do­ži­veo da je to nai­šlo na op­štu osu­du, što ja ni­sam si­gu­r­na. Mi­slim da ima dos­ta lju­di ko­ji i te ka­ko ra­z­mi­šlja­ju i u tom pra­v­cu.

 

Ta­ko­đe, ne zna­mo šta je to raz­gra­ni­če­nje, ne zna­mo šta to po­dra­zu­me­va.