Najnovije vesti

BRAN­KO RU­ŽIĆ: Cen­tral­ni registar kru­na digitalizacije
Foto: FoNet/Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

mi­ni­star dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne samouprave

BRAN­KO RU­ŽIĆ: Cen­tral­ni registar kru­na digitalizacije

Lični stav

Na taj na­čin ušte­de­će se mno­go vi­še vre­me­na, ka­ko gra­đa­ni­ma ta­ko i službenicima

Sr­bi­ja bi usko­ro tre­ba­lo da do­bi­je cen­tral­ni re­gi­star sta­nov­ni­štva, ko­ji će bi­ti kru­na ra­da Vla­de na po­lju ure­đe­nja ba­za re­gi­sta­ra i di­gi­ta­li­za­ci­je.

 

Cen­tral­ni re­gi­star sta­nov­ni­štva bi­će ve­li­ki isko­rak ka­da se 11 evi­de­n­ci­ja o gra­đa­ni­ma Sr­bi­je, ko­je se na­la­ze u pet ba­za, fo­r­ma­ti­ra­ju u je­dan cen­tral­ni re­gi­star. Na taj na­čin ušte­de­će se mno­go vi­še vre­me­na, ka­ko gra­đa­ni­ma ta­ko i slu­žbe­ni­ci­ma. Cen­tral­ni re­gi­star će obu­hva­ti­ti ba­ze Mi­ni­sta­r­stva dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mou­pra­ve, Mi­ni­sta­r­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, cen­tral­nog re­gi­stra oba­ve­znog so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja, Po­re­ske upra­ve i Re­pu­bli­č­kog geo­de­t­skog za­vo­da.

 

Je­dan ta­kav isko­rak će sva­ka­ko bi­ti ve­li­ki iza­zov za so­f­tve­r­ske stru­č­nja­ke i u mi­ni­sta­r­stvu i u Ka­n­ce­la­ri­ji za IT Vla­de Sr­bi­je, ali i za sve stru­č­nja­ke ko­ji se ti­me ba­ve.