Najnovije vesti

NE­BO­J­ŠA STE­FA­NO­VIĆ: Pljuvanje Vu­či­ća je pro­gram opozicije
Foto: Marina Lopičić

mi­ni­star policije

NE­BO­J­ŠA STE­FA­NO­VIĆ: Pljuvanje Vu­či­ća je pro­gram opozicije

Lični stav

Bi­v­šu vla­st je za­ni­mao sa­mo no­v­ča­nik, a šta su oni ura­di­li da tran­s­fo­r­mi­šu si­stem, ra­zbi­ju kla­no­ve, da na­r­ko-di­le­ri bu­du iza re­še­ta­ka?

Kad je tre­ba­lo da do­đe na vla­st, Ale­k­san­dar Vu­čić je obe­ća­vao fa­bri­ke, no­va ra­d­na me­sta i sve je ispu­nje­no, a lju­di ko­ji sa­da si­l­no že­le da do­đu na vla­st ne­ma­ju ni pro­gram i sve što je nji­hov pro­gram je plju­va­nje pred­sed­ni­ka Sr­bi­je.

Bi­v­šu vla­st je za­ni­mao sa­mo no­v­ča­nik, a šta su oni ura­di­li da tran­s­fo­r­mi­šu si­stem, ra­zbi­ju kla­no­ve, da na­r­ko-di­le­ri bu­du iza re­še­ta­ka? Da se ne se­ća­mo plja­č­ka­škog kri­mi­na­la, upro­pa­šće­ne su fa­bri­ke. Šta re­ći čo­ve­ku ko­ji je u 50. go­di­ni ostao bez po­sla, ko će nje­ga da za­po­sli?

Do­no­si­li su za­ko­ne da ne­ko mo­že da pos­ta­ne vla­snik fa­bri­ke, a ni­je ispla­tio ni ono što sle­du­je na osno­vu li­ci­ta­cio­ne oba­ve­ze. Če­ti­ri­sto hi­lja­da lju­di osta­lo bez po­sla i bu­du­ć­nos­ti.

Kod Ma­je Go­j­ko­vić upa­da­ju u ka­bi­net, ni­je bi­t­no što je ona pred­sed­ni­ca Sku­p­šti­ne. Ka­ko mo­že­te da do­zvo­li­te se­bi da upa­d­ne­te u ka­bi­net jed­ne že­ne? Da­nas je osnov­na mo­da vre­đa­nje, sva­ko­me ko izgo­vo­ri su­pro­tan stav upu­te na­j­go­re uvre­de. Ka­kva je to mr­žnja pre­ma že­na­ma, šta se de­ša­va u mo­zgo­vi­ma tih lju­di?!  

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja