Najnovije vesti

ALE­K­SAN­DAR VU­LIN: Đi­las bi nasiljem na vlast
Foto: Dragana Udovičić

mi­ni­star odbrane

ALE­K­SAN­DAR VU­LIN: Đi­las bi nasiljem na vlast

Lični stav

Je­dan od li­de­ra opo­zi­cio­nog Sa­ve­za za Sr­bi­ju Dra­gan Đi­las je bez ra­da ste­kao sto­ti­ne mi­lio­na evra, za­to bi da i na vla­st do­đe bez izbo­ra. Zna­mo da Đi­las že­li ma­ke­do­n­ski sce­na­rio, za­to je nje­gov ra­d­nik Bo­ško Obra­do­vić po­ku­šao da upa­d­ne u RTS i Sku­p­šti­nu Sr­bi­je, da bi kao u Ma­ke­do­ni­ji bi­lo kr­va­vih gla­va i na­si­lja.

Đi­las je vla­snik va­n­par­la­men­tar­ne stran­ke, ali pos­ta­vlja za­h­te­ve kao da je ne­ko gla­sao za nje­ga i kao da ima ve­ći­nu. Je­ste Đi­las vi­še hi­lja­da pu­ta bo­ga­ti­ji od Ale­k­san­dra Vu­či­ća, ali to za Vu­či­ća ni­je ar­gu­ment, a ni­je ni za Sr­be. Ako Đi­las le­po za­mo­li, kao što ume da mo­li kad god mu tre­ba po­moć i li­č­na za­šti­ta, tre­ba ga sa­slu­ša­ti, ako za­h­te­va, on­da slo­bod­no mo­že i da ću­ti.  

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja