Najnovije vesti

SE­R­GEJ ŠO­J­GU: Sr­bi­ja i Ru­si­ja zajedno pro­tiv pretnji
Foto: EPA/ABIR SULTAN

ru­ski mi­ni­star odbrane

SE­R­GEJ ŠO­J­GU: Sr­bi­ja i Ru­si­ja zajedno pro­tiv pretnji

Lični stav

Če­sti­tam mi­ni­stru od­bra­ne Sr­bi­je Ale­k­san­dru Vu­li­nu, pri­pa­d­ni­ci­ma oru­ža­nih sna­ga i ve­te­ra­ni­ma 9. maj - Dan po­be­de u Dru­gom sve­t­skom ra­tu.

Na­ši na­ro­di su, da bi se izba­vi­li od te ku­ge dva­de­se­tog ve­ka, pla­ti­li mi­lio­ni­ma ži­vo­ta svo­jih kće­ri i si­no­va. Me­đu oni­ma ko­ji su se bo­ri­li, ko­ji su izdr­ža­li u tom stra­šnom ra­tu, me­đu oni­ma ko­ji ni­su do­ži­ve­li sve­tli Dan po­be­de, bi­li su na­ši ro­di­te­lji, de­do­vi i na­j­bli­ži.

Ne­ma­mo pra­vo da za­bo­ra­vi­mo pre­da­nje isto­ri­je ko­ju ne­ki po­ku­ša­va­ju da pre­kro­je ra­di svo­jih po­li­ti­č­kih ci­lje­va, lan­si­ra­ju­ći otvo­re­ne la­ži i spe­ku­la­ci­je. Ja sam uve­ren da će vo­j­na sa­ra­d­nja na­ših dr­ža­va oja­ča­ti bo­r­be­ni duh pri­pa­d­ni­ka na­ših oru­ža­nih sna­ga, na­šu odlu­č­nost da se za­jed­no su­pro­t­sta­vlja­mo glo­bal­nim pre­t­nja­ma i iza­zo­vi­ma 21. ve­ka.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja