Najnovije vesti

IVI­CA DA­ČIĆ: Cr­no­gor­ci otišli da­le­ko u antisrpstvu
Foto: Damir Dervišagić

lični stav

IVI­CA DA­ČIĆ: Cr­no­gor­ci otišli da­le­ko u antisrpstvu

Lični stav

Cr­na Go­ra je oti­šla pre­da­le­ko u ši­re­nju an­ti­sr­p­ske po­li­ti­ke u že­lji da izgra­di cr­no­go­r­ski iden­ti­tet, što je ne­dav­no po­ka­za­la i izja­va cr­no­go­r­skog mi­ni­stra spo­lj­nih po­slo­va Sr­đa­na Da­r­ma­no­vi­ća da NA­TO mo­že da po­mo­g­ne u even­tual­noj od­bra­ni Cr­ne Go­re od agre­si­v­ne Sr­bi­je.

Sr­bi­ja ni­je agre­si­v­na, Sr­bi­ja ni­jed­nim svo­jim či­nom ni­je po­ka­za­la bi­lo ka­kvu agre­si­v­nost pre­ma Cr­noj Go­ri i oni ne­će da priz­na­ju da su oni iza­zva­li sve ove pro­ble­me. Pro­blem je na­stao u nji­ho­voj dr­ža­vi, s nji­ho­vim gra­đa­ni­ma i cr­kvom, ni­ko ni­je do­šao iz Pro­ku­plja ili Su­bo­ti­ce da pra­vi pro­ble­me u Cr­noj Go­ri. Reč je o gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re ko­ji su se izja­sni­li kao Sr­bi, a ko­jih ima 28 od­sto.