Najnovije vesti

NA IVICI EGZISTENCIJE: 10.000 penzionera u Crnoj Gori živi od 125 evra
Foto: Shutterstock

PODACI fonda pio

NA IVICI EGZISTENCIJE: 10.000 penzionera u Crnoj Gori živi od 125 evra

Crna Gora

Naj­ni­ža pen­zi­ja, posle po­ve­ća­nja u 2018, iz­no­si 125,63 evra, a pre­ma je 9.801 ko­ri­snik u Cr­noj Go­ri i 34 van nje.

Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma iz is­plat­ne ba­ze Fon­da PIO za me­sec no­vem­bar 2017. go­di­ne, pro­seč­na pen­zi­ja iz­no­si 279,86 evra. Broj pen­zi­o­ne­ra ko­ji pri­ma pen­zi­ju ve­ću od pro­seč­ne pen­zi­je je 46.451.

 

Na osno­vu ove broj­ke, mo­glo bi da se zaključi da se ve­ći broj pen­zi­o­ne­ra na­la­zi na ivici eg­zi­sten­ci­je jer sa pro­seč­nom pen­zi­jom od 279,86 evra je­dva da ima­ju za hleb i mle­ko. Ka­da do­bi­ju pen­zi­ju, pa­re uglav­nom br­zo odu i to na osnov­ne ži­vot­ne na­mir­ni­ce, pla­te se ra­ču­ni, a od po­lo­vi­ne me­se­ca nov­ča­nik je pra­zan. 

 

Ne­volje sa ko­ji­ma se su­sre­ću su sva­ko­dnev­ne pa vi­še ni­su u sta­nju ni sa­mi da pre­ži­ve, a ka­mo­li da po­ma­žu svo­ju sla­bo pla­će­nu ili ne­za­po­sle­nu de­cu i unu­ke, što su, ako se čo­vek se­ti starih dobrih vre­me­na re­dov­no či­ni­li.

Iz Fon­da PIO su na­ve­li da je, pre­ma po­da­ci­ma za me­sec no­vem­bar te­ku­će go­di­ne, broj ko­ri­sni­ka pra­va iz pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja, ko­ji su ostva­ri­li pra­vo shod­no Za­ko­nu o PIO ili pro­me­nom me­đu­na­rod­nih spo­ra­zu­ma o so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju ko­je je Cr­na Go­ra za­klju­či­la, a ko­je is­pla­ću­je Fond PIO 129.581, od če­ga u Cr­noj Go­ri 120.179, a van Cr­ne Go­re 9.402 ko­ri­sni­ka pra­va.

 

"U Cr­noj Go­ri je 114.099 pen­zi­o­ne­ra (sta­ro­snih 63.680 ili 55,81 od­sto, in­va­lidskih 21.511 ili 18,85 od­sto i po­ro­dič­nih 28.908 ili 25,34 od­sto) i 6.080 ko­ri­sni­ka osta­lih pra­va. Van Cr­ne Go­re je 9.295 pen­zi­o­ne­ra i 107 ko­ri­sni­ka osta­lih pra­va", rekli su iz Fon­da, či­ji je di­rek­tor Du­šan Pe­ro­vić.

 

Na osno­vu ove sta­tist­ike ja­sno je da kraj sa kra­jem je­dva sa­sta­vlja 114.099 pen­zi­o­ne­ra. Zbog re­la­tiv­no ni­skih pen­zi­ja ni­je stra­na ni si­tu­a­ci­ja u kojoj su pen­zi­o­ne­ri i rad­ni­ci na cr­nom tr­ži­štu, od­no­sno, da po­red pen­zi­je ko­ju pri­ma­ju ra­de i do­dat­ne po­slo­ve da bi mo­gli da pre­zi­ve.

U Fon­du PIO ka­žu da je broj pen­zi­o­ne­ra ko­ji pri­ma pen­zi­ju u ra­spo­nu od 550 do 1000 evra 6.821, a pre­ko 1000 evra je 317 ko­ri­sni­ka. Naj­vi­ši iz­nos pen­zi­je, shod­no Za­ko­nu o PIO, de­fi­ni­san je li­mi­ti­ra­nom vred­no­šću lič­nog ko­e­fi­ci­jen­ta osi­gu­ra­ni­ka, ko­ji ne mo­že bi­ti ve­ći od če­ti­ri. Ovo zna­či da bi, na pri­mer, osi­gu­ra­nik ko­ji ima li­mi­ti­ti­ran ko­e­fi­ci­jent če­ti­ri i 40 go­di­na pen­zij­skog sta­ža, za me­sec ok­to­bar pri­mio pen­zi­ju u iz­no­su od 1.116,01 evro.

 

"Ovim za­ko­nom ni­je ogra­ni­če­na du­ži­na pen­zij­skog sta­ža ko­ji uti­če na vi­si­nu pen­zi­je, ta­ko da se pri­li­kom proračuna uzi­ma i pen­zij­ski staž du­ži od 40 go­di­na i po tom osno­vu ovaj iz­nos mo­že da bu­de i ve­ći", rekli su iz Fon­da.

 

Ve­ro­vat­no da u mla­do­sti ni­ko od njih ni­je ni po­mi­slio da će bi­ti si­ro­ma­šni i u pen­zi­ji. Mno­gi pen­zi­o­ne­ri, ko­ji ne pri­ma­ju pen­zi­je, ili či­je su pen­zi­je ni­že ne­go što su oče­ki­va­li, osla­nja­ju se na po­moć svo­je de­ce ka­ko bi pre­ži­ve­li. Ja­sno je da su po­seb­no po­go­đe­ni lju­di ko­ji zbog na­ru­še­nog zdra­vlja mo­ra­ju da iz­dva­ja­ju ve­li­ke svo­te nov­ca za le­ko­ve jer le­ko­vi ko­ji se ku­pu­ju na re­cept ni­su do­stup­ni.

 

Kurir.rs/Dan.co.me

Foto: Shutterstock

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...