Najnovije vesti

TRANSFER STRAHINJE PAVLOVIĆA U MONAKO RUŠI SVE REKORDE: Štoper Partizana bolji i od legendarnog Mijata!
Foto: @starsport

top 20!

TRANSFER STRAHINJE PAVLOVIĆA U MONAKO RUŠI SVE REKORDE: Štoper Partizana bolji i od legendarnog Mijata!

Fudbal

Partizan za mla­dog fudbalera dobija 10 mi­lio­na evra, plus tri mi­lio­na od mo­gu­ćih bo­nu­sa, što je je­dan od većih transfera u isto­ri­ji našeg fudbala

Pra­va bo­m­ba lan­si­ra­na je iz Hu­m­ske, a zi­m­ski pre­la­zni rok još ni­je ni po­čeo. Ta­len­to­va­ni što­per Par­ti­za­na Stra­hi­nja Pa­vlo­vić (18) pra­k­ti­č­no je pro­dat Mo­na­ku za 10 mi­lio­na evra, plus 20 od­sto od na­red­nih pro­da­ja. Uko­li­ko ovaj tran­s­fer bu­de do kra­ja rea­li­zo­van, ući će me­đu de­set na­j­ja­čih tran­s­fe­ra u isto­ri­ji sr­p­skog fu­d­ba­la.

foto: Starsport©

Cr­no-be­le če­ka­ju i još po­te­n­ci­jal­nih tri mi­lio­na mi­lio­na evra bo­nu­sa. Ta­č­ni­je, dva mi­lio­na će cr­no-be­li do­bi­ti uko­li­ko Pa­vlo­vić odi­gra vi­še od 20 uta­k­mi­ca za Mo­na­ko i još mi­lion uko­li­ko se klub pla­si­ra u ne­ko od evro­p­skih ta­k­mi­če­nja. Ugo­vor će bi­ti pot­pi­san na pet go­di­na, a Pa­vlo­vić će u ja­nua­ru oti­ći u kne­že­vi­nu.

foto: Profimedia

Ja­či tran­s­fer ima­li su sa­mo Ma­te­ja Ke­žman, Go­ran Dru­lić, De­jan Stan­ko­vić, Ne­ma­nja Ra­do­njić, Ste­fan Sa­vić i Da­r­ko Pa­n­čev. A istu ce­nu kao Stra­hi­nja Pa­vlo­vić pri­li­kom pro­da­je ima­li su La­zar Ma­r­ko­vić i Pre­drag Mi­ja­to­vić.

Mo­na­ko je pra­k­ti­č­no sa če­l­ni­ci­ma Par­ti­za­na sve do­go­vo­rio u Ma­n­če­ste­ru, gde su bi­li lju­di iz Mon­te Kar­la i pre­lo­mi­li da an­ga­žu­ju vi­so­kog de­fa­n­zi­v­ca. Sa­da je osta­lo sa­mo da se uta­na­če de­ta­lji ugo­vo­ra i li­č­ni uslo­vi za Stra­hi­nju Pa­vlo­vi­ća. Fan­ta­sti­č­na pri­ča za mo­m­ka ko­ji je ma­nje od go­di­nu da­na u se­ni­r­skom po­go­nu i ko­ji je za pr­vi tim de­bi­to­vao kod Zo­ra­na Mi­r­ko­vi­ća.

foto: Profimedia

Ri­mlja­ni se zaigrali LA­CIO NA­TE­ZAO, PA IZVI­SIO ZA PAVLOVIĆA

Pro­šlog le­ta Stra­hi­nja Pa­vlo­vić bio je na­do­mak odla­ska u La­cio za še­st mi­lio­na evra. Me­đu­tim, mla­di fu­d­ba­ler ni­je pro­šao na le­ka­r­skim pre­gle­di­ma, ka­ko su to pred­sta­vi­li Ri­mlja­ni, dok su če­l­ni­ci Par­ti­za­na jav­nos­ti pre­do­či­li do­ku­men­ta po ko­ji­ma je Pa­vlo­vić sto od­sto zdrav. S ob­zi­rom na no­ve mo­men­te iz Mo­na­ka, za Par­ti­zan je ispa­lo do­bro što vi­so­ki de­fa­n­zi­vac ni­je pot­pi­sao za La­cio i što je ostao ove je­se­ni u Hu­m­skoj.

SKENER KURIRA Na­j­ve­ći fu­d­ba­l­ski tran­s­fe­ri iz Srbije

1. Ma­te­ja Ke­žman Par­ti­zan - PSV Aj­n­d­ho­ven 14.000.000 € 2. Go­ran Dru­lić Cr­ve­na zve­zda - Sa­ra­go­sa 13.000.000 € 3. De­jan Stan­ko­vić Cr­ve­na zve­zda - La­cio 12.390.000 € 4. Ne­ma­nja Ra­do­nić Cr­ve­na zve­zda - Oli­m­pik Ma­r­se­lj 12.000.000 € 5. Ste­fan Sa­vić Par­ti­zan - Ma­n­če­ster si­ti 12.000.000 € 6. Da­r­ko Pa­n­čev Cr­ve­na zve­zda - In­ter 12.000.000 € 7. La­zar Ma­r­ko­vić Par­ti­zan - Be­n­fi­ka 10.000.000 € 8. Pre­drag Mi­ja­to­vić Par­ti­zan - Va­le­n­si­ja 10.000.000 € 9. Ro­be­rt Pro­si­ne­č­ki Cr­ve­na zve­zda - Real Ma­drid 8.000.000 € 10. Ste­van Jo­ve­tić Par­ti­zan - Fjo­ren­ti­na 8.000.000 € 11. Pe­ri­ca Og­nje­no­vić Cr­ve­na zve­zda - Real Ma­drid 8.000.000 € 12. Zo­ran To­šić Par­ti­zan - Ma­n­če­ster ju­na­j­ted 7.000.000 € 13. Ma­r­ko Gru­jić Cr­ve­na zve­zda - Li­ve­r­pul 7.000.000 € 14. Dan­ko La­zo­vić Par­ti­zan - Fe­j­eno­rd 7.000.000 € 15. Adem Lja­jić Par­ti­zan - Fjo­ren­ti­na 6.800.000 € 16. De­jan Pe­t­ko­vić Cr­ve­na zve­zda - Real Ma­drid 6.500.000 € 17. Ni­ko­la Ži­gić Cr­ve­na zve­zda - Ra­si­ng San­tan­der 6.000.000 € 18. Bran­ko Bo­ško­vić Cr­ve­na zve­zda - PSŽ 6.000.000 € 19. Go­ran Bu­nje­v­če­vić Cr­ve­na zve­zda - To­te­n­hem 6.000.000 € 20. Ri­č­mo­nd Boa­ći Cr­ve­na zve­zda - Su­ni­ng 5.500.000 €

(Kurir.rs / Ale­k­san­dar Radonić / Foto:Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...