Najnovije vesti

MI­HA­J­LO­VIĆ PO­SLAO PO­RU­KU SVETU: Ko­šta­na srž spa­sa­va ži­vo­te! Lju­di, do­ni­ra­j­te, ja vi­še ne mogu!
Foto: Instagram

Di­r­lji­vo

MI­HA­J­LO­VIĆ PO­SLAO PO­RU­KU SVETU: Ko­šta­na srž spa­sa­va ži­vo­te! Lju­di, do­ni­ra­j­te, ja vi­še ne mogu!

Fudbal

Ko­šta­na srž spa­sa­va ži­vo­te, po­ru­čio je sr­p­ski tre­ner, ko­ji je emotivno i otvo­re­no go­vo­rio o teškoj bo­le­sti s kojom se bori. On je ape­lo­vao na sve lju­de da po­ma­žu ugro­že­ni­ma kad god mogu

Emo­ti­van i po­tre­san go­vor Si­ni­še Mi­ha­j­lo­vić, a pre sve­ga re­či ko­ji di­žu sve­st lju­di­ma ši­rom sve­ta o jed­noj veo­ma va­žnoj stva­ri - do­ni­ra­nju!

foto: Profimedia

- Ko­šta­na srž spa­sa­va ži­vo­te, za­to do­ni­ra­j­te ako ste u mo­gu­ć­nos­ti. Na­ža­lost, ja ne mo­gu vi­še. I ka­žem svi­ma ko­ji mo­gu - do­ni­ra­j­te. Sa si­gu­r­no­šću vam ka­žem, na taj na­čin da­je­te ne­ko­me ži­vot i to je na­j­lep­ša stvar ko­ja pos­to­ji na sve­tu - gla­si­la je vi­še ne­go ja­ka Mi­hi­na po­ru­ka. Sr­p­ski stru­č­njak na klu­pi Bo­lo­nje osvr­nuo se i na sve de­ta­lje leu­ke­mi­je s ko­jom se bo­ri već pet me­se­ci.

- Za­hva­lan sam do­k­to­ri­ma, ali i ko­m­ple­t­nom oso­blju bo­l­ni­ce. Da mi se ovo de­si­lo pre 25 go­di­na, te­ško da bi mi bi­lo po­mo­ći, ali sa­da su istra­ži­va­nja na­pre­do­va­la i za­hva­lju­ju­ći to­me, stra­šna bo­le­st kao ova s ko­jom se ja bo­rim pos­ta­la je izle­či­va. Na kra­ju, još jed­na izu­ze­t­no bi­t­na po­ru­ka za sve.

- Pre­ve­n­ci­ja je fu­n­da­men­tal­na. Kon­tro­li­ši­te se­be, jer je to od ve­li­kog zna­ča­ja. U Ita­li­ji ne ula­že­mo do­vo­lj­no, zaos­ta­je­mo za ze­mlja­ma na se­ve­ru, za Sje­di­nje­nim Ame­ri­č­kim Dr­ža­va­ma, za Ne­ma­č­kom, po­tre­b­no je da se to pro­me­ni - ja­san je Mi­ha­j­lo­vić.

foto: Instagram

Po­dr­ška supruge Ari­ja­na: Sa­mo opu­šte­no, do­la­zi Božić

Ari­ja­na Mi­ha­j­lo­vić obja­vi­la je fo­to­gra­fi­ju sa Si­ni­šom ko­ji dr­ži po­di­g­nu­ta tri pr­sta. Le­pa Ita­li­jan­ka je uz to na­pi­sa­la:

- Sa­mo opu­šte­no, do­la­zi Bo­žić.

Usle­di­lo je vi­še od 700 ko­men­ta­ra u ko­ji­ma lju­di izra­ža­va­ju odu­še­vlje­nje fo­t­kom na ko­joj se Mi­ha i Ari­ja­na sme­ju i u le­pom ra­spo­lo­že­nju če­ka­ju pra­zni­ke.

Mi­loš Bjelinić  

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...