Najnovije vesti

STRAŠNA SUDBINA LEGENDARNOG FUDBALERA: Zaradio milione, a sada taksira i prodaje knjige da bi preživeo! Evo i zašto
Foto: Profimedia

Tu­žno

STRAŠNA SUDBINA LEGENDARNOG FUDBALERA: Zaradio milione, a sada taksira i prodaje knjige da bi preživeo! Evo i zašto

Fudbal

Izbe­gli­ca! Spa­sa­va­ju­ći gla­vu kao nei­sto­mi­šlje­nik tu­r­skog re­ži­ma, ču­ve­ni fudbaler Ha­kan Šu­kur po­be­gao u Ame­ri­ku, gde ži­vi u ne­ma­šti­ni upr­kos za­ra­đe­nim mi­lio­ni­ma to­kom karijere.

Ču­ve­ni cen­ta­r­for Tu­r­ske Ha­kan Šu­kur, sa ko­jim je nje­go­va re­pre­zen­ta­ci­ja do­šla do tre­ćeg me­sta i isto­ri­j­skog uspe­ha 2002. go­di­ne na Mu­n­di­ja­lu u Ja­pa­nu i Ju­žnoj Ko­re­ji, da­nas ži­vi da­le­ko od do­mo­vi­ne, te­škim ži­vo­tom, ia­ko je u ka­ri­je­ri za­ra­dio mi­lio­ne i mi­lio­ne.

Šu­kur je, nai­me, sam oda­brao put po­li­ti­č­kog izg­na­ni­ka u SAD. Ka­ko ka­že, ugro­zio je eg­zi­ste­n­ci­ju se­bi i po­ro­di­ci, ali za­ra­đu­ju­ći kao ta­k­sti­sta i pro­da­vac knji­ga sa­ču­vao je ča­st. Ni­je že­leo da tr­pi pod re­ži­mom Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na.

- Vo­zim za Uber, ta­k­si­ram. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su mno­go zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­se­ća­ju na te zlo­či­ne - re­kao je Šu­kur za ne­ma­č­ki Bi­ld, a pre­no­si Mo­car­t­spo­rt.

Pro­ble­mi Šu­ku­ra po­či­nju 2013. go­di­ne, ka­da je iza­šao iz Er­do­ga­no­ve stran­ke:

- Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja de­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam da odem. Čim sam oti­šao, uha­p­si­li su mi oca. U za­tvo­ru je obo­leo od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đe, ima rak. Sva­ko ko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima mno­go pro­ble­ma u ži­vo­tu.

Ka­ko je ostao bez sve­ga, ia­ko je u ka­ri­je­ri igrao za na­j­ve­će tu­r­ske klu­bo­ve, u Ita­li­ji, En­gle­skoj...

- Ne­mam no­vac, sve sam ulo­žio u Tu­r­skoj. Za­to sam ostao bez iče­ga. Ni­g­de mi ni­šta ni­je osta­lo.

SU­D­BI­NA KAO I KANTEROVA NE PO­DR­ŽA­VAM GULENA, PROTIV SAM ORUŽANIH SUKOBA

Po­put tu­r­skog ko­ša­r­ka­ša Ene­sa Kan­te­ra, ko­ji na­stu­pa u NBA, vla­sti u Ista­n­bu­lu su i Šu­ku­ra pro­gla­si­li od­go­vor­nim za or­ga­ni­za­ci­ju neu­spe­log vo­j­nog pu­ča i veo­ma blis­kim sa­ra­d­ni­kom Fetu­la­hom Gu­le­nom. - Ako je Gu­len po­či­nio zlo­čin, to ne zna­či da smo zlo­či­n­ci moj otac ili ja. Mo­ja po­ro­di­ca je so­ci­ja­l­de­mo­krat­ska. To ne­ma ve­ze s Gu­le­no­vim po­li­ti­č­kim shva­ta­nji­ma, ni­sam gu­le­ni­sta. I pro­tiv sam bi­lo ka­kvih oru­ža­nih su­ko­ba. Tre­ba­lo bi da po­gle­da­te ma­lo i vi­di­te ko­me je taj puč na­j­vi­še do­neo - re­kao je Šu­kur.  

LIČNA KARTA HA­KAN ŠUKUR

Ro­đen: 1. se­p­te­m­bra 1971, Ada­pa­za­ri, Turska Vi­si­na: 191 cm Po­zi­ci­ja: napadač Ka­ri­je­ra: Ska­ri­ja, Bu­r­sa, Ga­la­ta­sa­raj, To­ri­no, In­ter Mi­lan, Pa­r­ma, Blekburn Re­pre­zen­ta­ci­ja: 112 na­stu­pa, 51 gol

Kurir.rs: De­jan Petković/ Foto: Profimedia

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...