Najnovije vesti

TA­J­NI PLAN CR­NO-BELIH: Partizan hteo Mu­drin­skog?!
Foto: Starsport©

Op­ci­ja

TA­J­NI PLAN CR­NO-BELIH: Partizan hteo Mu­drin­skog?!

Fudbal

Su­sret u Tu­r­skoj Sna­žni na­pa­dač ove zi­me bio na li­sti kan­di­da­ta spo­r­t­skog me­na­džmen­ta klu­ba iz Humske
 

Ve­st da je Og­njen Mu­drin­ski pot­pi­sao za klub Go­ri­ca iz Hr­vat­ske s ve­li­kim je in­te­re­so­va­njem do­če­ka­na u Sr­bi­ji.

Me­đu­tim, sja­j­ni na­pa­dač, ko­ji je sta­sao u Vo­j­vo­di­ni, a afi­r­mi­sao se u Cr­ve­noj zve­zdi i Ču­ka­ri­č­kom, bio je na ra­da­ru Par­ti­za­na ove zi­me.

Spo­r­t­ski me­na­džment cr­no-be­lih ra­z­ma­trao je op­ci­ju od ne­ko­li­ko sr­p­skih fu­d­ba­le­ra ko­ji su mu bi­li za­ni­mlji­vi, a je­dan od njih bio je Og­njen Mu­drin­ski. Tek po­sle do­ne­ta je odlu­ka da al­te­r­na­ti­va Uma­ru Sa­di­ku bu­de Bo­jan Ma­tić, ko­ji je sti­gao iz Vo­j­vo­di­ne. Vi­đa­li su se Mu­drin­ski i lju­di iz Par­ti­za­na to­kom pri­pre­ma u Tu­r­skoj, gde su u istom ho­te­lu sa cr­no-be­li­ma bi­li i fu­d­ba­le­ri po­lj­ske Ja­gi­je­lo­ni­je.

- Me­ne di­re­k­t­no iz Par­ti­za­na ni­su zva­li... Bi­li smo u istom ho­te­lu u Be­le­ku i to je isti­na. Da li su oni ne­što hte­li... Ne znam. Na­j­bo­lje da se ta pri­ča na to­me i za­vr­ši - ni­je ni po­tvr­dio, ali ni de­man­to­vao in­te­re­so­va­nje Par­ti­za­na za nje­ga Og­njen Mu­drin­ski.

foto: Beta / Branislav Božić

Sna­žni na­pa­dač sti­gao je pro­šlog le­ta u Ja­gi­je­lo­ni­ju u tran­s­fe­ru vred­nom 600.000 evra, ali ni­je uspeo da se usta­li u eki­pi.

- Ku­pi­li su me, da­li ve­li­ki no­vac, na­j­ve­ći u isto­ri­ji klu­ba. Me­đu­tim, pro­me­ni­la su se dva tre­ne­ra, a ja ni­sam do­bio šan­su u kon­ti­nui­te­tu. Ove zi­me do­šao je Bu­ga­rin Iva­j­lo Pe­tev, odveo me u Tu­r­sku na pri­pre­me i ta­mo mi re­kao da ne ra­ču­na na me­ne, da me ša­lje u dru­gi tim. Bio je to šok! Po­ja­vi­la se po­nu­da Go­ri­ce i do­go­vo­ri­li smo se sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pre iste­ka pre­la­znog ro­ka u Hr­vat­skoj - ot­krio je Og­njen Mu­drin­ski.

Vo­li automobile VO­ZIO 1.400 KILOMETARA

Og­njen Mu­drin­ski je na za­ni­mljiv na­čin sti­gao u Go­ri­cu, a ju­če je igrao pro­tiv Ha­j­du­ka u Spli­tu.

- Vo­zio sam 1.400 ki­lo­me­ta­ra od Bja­li­sto­ka do Ve­li­ke Go­ri­ce (smeh). I od­mah sam tre­ni­rao. Do­šao sam da da­jem go­lo­ve i igram fu­d­bal - obja­snio je Mu­drin­ski.

(Kurir.rs / Ale­k­san­dar Radonić / Foto:Starsport©)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...