Najnovije vesti

MI­CIĆ SA ŽA­L­GI­RI­SOM STI­ŽE U BEOGRAD: Sa­njao sam kako igram F4 u Are­ni!
Foto: Nebojša Mandić

Ču­do

MI­CIĆ SA ŽA­L­GI­RI­SOM STI­ŽE U BEOGRAD: Sa­njao sam kako igram F4 u Are­ni!

Košarka

Ju­riš Po­sle po­be­de nad Oli­m­pi­ja­ko­som u Kau­na­su je bi­lo neo­pi­si­vo lu­di­lo, je­dva če­kam da istr­čim na pa­r­ket dvo­ra­ne u mom gra­du. Ide­mo hra­bro i na Fe­ner, po­ru­ču­je Mi­cić za Kurir

Onaj ko je na po­če­t­ku evro­li­ga­ške se­zo­ne sta­vio bar evro na to da će Ža­l­gi­ris zai­gra­ti na fa­j­nal-fo­ru Evro­li­ge u Beo­gra­du, da­nas je bo­gat!

Mo­m­ci tre­ne­ra Ša­ru­na­sa Ja­si­ke­vi­či­ju­sa pri­re­di­li su pra­vu sen­za­ci­ju. Tim skro­m­nog bu­dže­ta, bez ve­li­kih zve­zda, po­ka­zao je ka­ko se igra ti­m­ska ko­ša­r­ka. Je­dan od va­žni­jih šra­fo­va u ze­le­noj ma­ši­ne­ri­ji je i naš Va­si­li­je Mi­cić, ko­ji je to­kom ce­le se­zo­ne igrao sja­j­no, a baš u če­tvr­t­fi­na­lu pro­tiv Oli­m­pi­ja­ko­sa je po­ka­zao da ima šli­fa za ple­j­me­j­ke­ra vi­so­ke kla­se.

Ne zna se ko je srećniji

Va­su smo te­le­fo­n­ski pro­na­šli dok je še­tao uli­ca­ma Kau­na­sa, gra­da u ko­me je vla­da­la pra­va lu­d­ni­ca u če­tvr­tak uve­če. - Šta da vam ka­žem, to je bio pot­pu­ni haos. Re­či­ma ne mo­že da se opi­še. Ne znam da li smo bi­li sre­ć­ni­ji mi ili na­vi­ja­či ko­ji ži­ve za ko­ša­r­ku - pri­ča Mi­cić iz da­le­ke Li­tva­ni­je i uz osmeh na­sta­vlja:

- Tek sa­da pos­ta­je­mo sve­sni šta smo pos­ti­gli, me­ni je bio san da igram fa­j­nal-for. Eto, ostva­ri­lo se ove 2018, i to u Are­ni, što ima po­se­b­nu draž za me­ne. Ima­ću dos­ta na­vi­ja­ča, to je si­gu­r­no.

Ža­l­gi­ris će u po­lu­fi­na­lu igra­ti pro­tiv na­j­te­žeg mo­gu­ćeg ri­va­la, ak­tue­l­nog ša­m­pio­na Fe­ne­r­ba­h­čea, pre­dvo­đe­nog le­ge­n­dar­nim tre­ne­rom Že­lj­kom Obra­do­vi­ćem, dok na te­re­nu „ple­šu“ Ni­ko­la Ka­li­nić i Ma­r­ko Gu­du­rić.

Nema predaje

- Pro­tiv ko­ga god da igra­te na fa­j­nal-fo­ru, pre­te­ško je, a ka­mo­li pro­tiv ta­kve eki­pe. Ipak, ne pre­da­je­mo se, odi­gra­li smo pro­tiv njih u li­ga­škom de­lu dve do­bre uta­k­mi­ce. Pri­pre­mi­će­mo se ka­ko tre­ba i je­dva če­kam da istr­čim na pa­r­ket Are­ne - za­klju­čio je Mi­cić.

kurir.rs / Predrag Gajić

foto: Nebojša Mandić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...