Najnovije vesti

SU­TRA PO­ČI­NJE NO­VA KOŠARKAŠKA SEZONA: Večiti gaze - već su po­be­di­li Oli­mpijakos, Fener, Makabi...
Foto: Starsport©

A SAD, BA­SKET

SU­TRA PO­ČI­NJE NO­VA KOŠARKAŠKA SEZONA: Večiti gaze - već su po­be­di­li Oli­mpijakos, Fener, Makabi...

Košarka

Mno­go su ja­ki Zve­zda i Par­ti­zan ostva­ri­li uku­p­no 12 po­be­da u isto to­li­ko me­če­va u pri­pre­m­nom pe­rio­du i ti­me na­go­ve­sti­li da ima­ju ve­li­ke ambicije

Uta­k­mi­ca­ma ABA Su­pe­r­ku­pa po­či­nje no­va ko­ša­r­ka­ška se­zo­na! Ako je su­di­ti po pri­pre­m­nim me­če­vi­ma, sr­p­ski klu­bo­vi ima­ju pa­kle­no ja­ke eki­pe! Cr­ve­na zve­zda i Par­ti­zan ostva­ri­li su 12 po­be­da iz isto to­li­ko pri­ja­te­lj­skih uta­k­mi­ca.

foto: Beta / Branislav Božić

A ri­va­li su im bi­li ozbi­lj­ni ti­mo­vi. Cr­no-be­li su ta­ko sla­vi­li nad Ma­ka­bi­jem, Fe­ne­rom, Da­ru­ša­fa­kom, AEK... Cr­ve­no-be­li su dva pu­ta u Ati­ni po­be­di­li Oli­m­pi­ja­kos, a pre to­ga su pa­da­li Ba­m­be­rg, Da­ru­ša­fa­ka, Pe­ri­ste­ri...

Sve to go­vo­ri da su ve­či­ti na­pra­vi­li izu­ze­t­no ja­ke eki­pe, a već u su­bo­tu ve­ro­vat­no će­mo ima­ti i pri­li­ke da ih vi­di­mo u pr­vom ovo­se­zo­n­skom de­r­bi­ju. Uslov da do­đe do to­ga je da Cr­ve­na zve­zda po­be­di Pri­mo­r­sku, a Par­ti­zan bu­de bo­lji od Me­ge. Oba ta sce­na­ri­ja su go­to­vo izve­sna ta­ko da će u su­bo­tu u Za­gre­bu na­j­ve­ći sr­p­ski ti­mo­vi od­me­ri­ti sna­ge pr­vi put u se­zo­ni 2019/20.

foto: Beta / Branislav Božić

Cr­ve­na zve­zda u ovoj se­zo­ni uče­stvu­je u Evro­li­gi, a pr­vi meč igra 3. ok­to­bra na gos­to­va­nju Pa­na­ti­nai­ko­su. Par­ti­zan će dva da­na ra­ni­je po­če­ti ta­k­mi­če­nje u Evro­ku­pu uta­k­mi­com pro­tiv Ve­ne­ci­je u Ita­li­ji.

(Kurir.rs / Mi­loš Bjelinić / Foto: Starsport©)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...