Najnovije vesti

SPREMA SE SASTANAK! Zvezda i Partizan za istim stolom: Da li to Budućnost opet mora da bude šampion?!
Foto: Starsport©, Beta

Ot­kri­va­mo

SPREMA SE SASTANAK! Zvezda i Partizan za istim stolom: Da li to Budućnost opet mora da bude šampion?!

Košarka
13:34h

Zve­zda­ši i par­ti­za­no­v­ci ogo­r­če­ni de­ša­va­nji­ma u ABA li­gi, a sve ja­ča su­m­nja u re­gu­lar­nost na­te­ra­la ve­či­te rivale da se ko­na­č­no udruže

Sa čak de­vet po­be­da i sa­mo jed­nim po­ra­zom, a sa tre­ćim, mo­žda i če­tvr­tim ti­mom po kva­li­te­tu, po­d­go­ri­č­ka Bu­du­ć­nost zau­zi­ma ubed­lji­vo pr­vu po­zi­ci­ju u ABA li­gi.

Po­sled­nju po­be­du ostva­ri­li su u de­r­bi­ju ko­la nad Ce­de­vi­tom Oli­m­pi­jom (93:80), što je po­d­gre­ja­lo su­m­nju u re­gu­lar­nost ta­k­mi­če­nja.

- Lju­di, pa sle­de­će go­di­ne su po­no­vo izbo­ri u Cr­noj Go­ri, šta vas ču­di - dru­gi je ko­men­tar na no­vu po­be­du Bu­du­ć­nos­ti.

- Bu­du­ć­nost mo­ra bi­ti ša­m­pion, sa­da je svi­ma ja­sno - još je­dan je ko­men­tar na de­ša­va­nja u Po­d­go­ri­ci.

- Odav­no pri­čam da ABA li­gu tre­ba uga­si­ti, kao da ni­smo izvu­kli pou­ke iz pre­t­pro­šle se­zo­ne - u ovom ko­men­ta­ru se pod­se­ća na pa­kle­no fi­na­le Bu­du­ć­nost - Zve­zda.

- La­ko je Bo­ka­nu kad ima Mi­la. Pa se­ti­mo se ka­ko je Bu­du­ć­nost po­be­di­la Par­ti­zan i Zve­zdu - još je­dan je od ko­men­ta­ra na dru­štve­nim mre­ža­ma.

- Ja­d­na je Evro­li­ga ako opet do­zvo­li da se to ta­k­mi­če­nje igra u Mo­ra­či - još je­dan je od ko­men­ta­ra za do­mi­na­ci­ju Po­d­go­ri­ča­na.

I dok Bu­du­ć­nost re­đa po­be­de u ABA li­gi, u Evro­ku­pu je za­ko­va­na na dno ta­be­le. A ka­ko Ku­rir sa­zna­je, u pla­nu je re­vo­lu­cio­ni sa­sta­nak pred­stav­ni­ka svih sr­p­skih klu­bo­va iz ABA li­ge - Cr­ve­ne zve­zde, Par­ti­za­na, FMP i Me­ge, po­sle ko­jeg bi svi za­jed­no po­sla­li sna­žnu po­ru­ku ABA li­gi i Evro­li­gi.

Ka­kav derbi

FMP si­noć bio gost Zvezde

Cr­ve­na zve­zda i FMP si­noć su od­me­ri­li sna­gu u dru­gom de­r­bi­ju 10. ko­la ABA li­ge. Za­ni­mlji­vo, tim iz Že­le­zni­ka je u ovaj okr­šaj ušao kao bo­lje pla­si­ra­na eki­pa na ta­be­li, sa še­st po­be­da i tri po­ra­za, dok je Zve­zda do ovog me­ča ima­la skor od pet po­be­da i če­ti­ri po­ra­za.

(Kurir.rs / G. A. / Foto:Starsport©, Beta)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...