Najnovije vesti

SRBIJA PROTIV FRANCUSKE: Petlovi, ostaćete bez perja i kreste!
Foto: AP

ATP kup

SRBIJA PROTIV FRANCUSKE: Petlovi, ostaćete bez perja i kreste!

Tenis

Te­ni­se­ri Sr­bi­je sja­j­no su po­če­li uče­šće na ATP ku­pu, ko­ji se odr­ža­va u Bri­zbe­j­nu. Na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja po­be­di­la je sa ma­k­si­mal­nih 3:0 se­le­k­ci­ju Ju­žne Afri­ke i ti­me do­šla ko­rak bli­že pla­sma­nu u če­tvr­t­fi­na­le no­voo­sno­va­nog ta­k­mi­če­nja

No­vak Đo­ko­vić i Du­šan La­jo­vić igra­ju u si­n­glu za naš dr­žav­ni tim, dok du­bl či­ne Ni­ko­la Ća­ćić i Vi­k­tor Troi­c­ki. Svi oni bi­li su uspe­šni pro­tiv se­le­k­ci­je s afri­č­kog kon­ti­nen­ta, a sa­da ih če­ka još te­ži po­sao pro­tiv Fra­n­cu­ske.

„Pe­tlo­vi“ su bi­li bo­lji od Či­lea u pr­vom ko­lu (2:1). Za­ni­mlji­vo, Sr­bi­ja i Fra­n­cu­ska bi­li su ri­va­li i na ne­dav­no odr­ža­nom De­j­vis ku­pu u u Ma­dri­du. Ta­da je na­še re­pre­zen­ta­ci­ja sla­vi­la sa 2:1. Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv da se taj re­zu­l­tat po­no­vi i u da­le­koj Au­stra­li­ji.

(Kurir.rs / M. B. / Foto: AP)

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...